Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
prema dogovoru e-mailom
Soba
C-316
Telefon
014902198
E-mail
lidija.arambasic@ffzg.hr

Rođena je u Zagrebu 1957. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Puli. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1981. god. studij psihologije. Stupanj magistra znanosti iz psihologije stekla je 1985., a doktorat znanosti iz područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana zdravstvena i klinička psihologija stekla je 1994. godine.
Od 1982. god. zaposlena je u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Katedra za zdravstvenu i kliničku psihologiju čija je predstojnica od 2001.
Godine 1986. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog asistenta, 1995. u znanstveno zvanje višeg asistenta. U znanstveno-nastavna zvanja birana je kako slijedi: 1997. docentica., 2002. izvanredna profesorica, 2007. redovita profesorica i 2012. redovita profesorica u trajnom zvanju.
U okviru preddiplomskog i diplomskog studija psihologije pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 1982./1983. god. naovamo nositeljica je kolegija u području traumatske psihologije, psihičkih kriza, psihološkog savjetovanja, osoba s invaliditetom. Sudjelovala je i u nastavi drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (npr. Medicinski fakultet, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu). Sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi na svome Odsjeku i na drugim studijima u zemlji i inozemstvu. Iz rezultata studentske procjene njezina nastavnog rada vidljivo je da su studenti njome iznimno zadovoljni.
Aktivno sudjeluje u domaćim i inozemnim znanstveno istraživačkim projektima, vodila je dva stručna projekta i sudjelovala u više njih. Sudjelovala je u brojnim projektima usmjerenim na pružanje psihosocijalne pomoći žrtvama rata te podrške stručnjacima pomagačkih zanimanja koji su intenzivno radili s tom populacijom.
Članica je domaćih i inozemnih stručno-znanstvenih društava, te Hrvatske psihološke komore (Razred za kliničku psihologiju). Predsjednica je Savjeta časopisa Klinička psihologija. Izlagala je znanstvene i stručne radove na brojnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Održala je pozvana predavanja na domaćim i inozemnim skupovima, a bila je članica odbora dvaju međunarodnih skupova.
Ukupno je objavila 34.5 znanstvenih i 20 stručnih radova, samostalna je autorica dviju knjiga, suoatorica u trećoj, a urednica je četvrte. Suautorica je priručnika za jedan psihologijski test. Napisala je velik broj recenzija (knjige, priručnici za testove, stručni i znanstveni članci te znanstveno-stručni projekti). S engleskog jezika prevela je 20-ak stručnih i znanstvenih knjiga te priručnike za psihologijske testove.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo za psihološku pomoć
 • Hrvatska psihološka komora (članica Razreda za kliničku psihologiju i članica Povjerenstva za priznavanje statusa kliničkog psihologa )
 • Hrvatsko društvo za superviziju i organizacijski razvoj
 • Hrvatsko društvo za traumatski stres
 • Stress, Trauma, Anxiety, and Resilience Society (STAR Society) (redovna članica)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2017. 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
 • 2016. 37th STAR Conference: Stress and anxiety in a changing society, Sress and Anxiety Research Society ; Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Predsjednica Savjeta časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Predsjednica Savjeta časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Predsjednica Savjeta časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Predsjednica Savjeta časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Predsjednica Savjeta časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Predsjednica Savjeta časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Predsjednica Savjeta časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Predsjednica Savjeta časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Predsjednica Savjeta časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Predsjednica Savjeta časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Predsjednica Savjeta časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Predsjednica Savjeta časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Predsjednica Savjeta časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Predsjednica Savjeta časopisa)
Nagrade i priznanja
 • 2006. "Medalja Filozofskog fakulteta" za "objavu sveučilišnog udžbenika 'Gubitak tugovanje, podrška' "
 • 2005. psihologijska nagrada "Zoran Bujas" Hrvatskog psihološkog društva "za osobito vrijednu psihologijsku knjigu godine"
 • 2003. "Marko Marulić" Hrvatskog psihološkog društva "za osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji"
 • 2001. "Ramiro Bujas" Hrvatskog psihološkog društva "za afirmaciju psihologije"

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni opus prof. dr. sc. Lidije Arambašić čine 33.5 znanstvenih radova, od čega je 17.5 u kategoriji a1 (objavljeni su u časopisima referenciranim u bibliografskim bazama: Current Contents, Web of Science, Applied Social Sciences Index and Abstracts, Medline, PsychINFO i Sociological Abstracts). Riječ je znanstvenim radovima objavljenim u stranim i domaćim časopisima, u recenziranim zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova, u poglavljima u knjigama te o dvjema znanstvenim knjigama od kojih jedna ima status sveučilišnog udžbenika.

Osim pisanja znanstvenih članaka, znanstveni rad prof. dr. sc. Lidije Arambašić očituje se i u drugim vrstama aktivnosti. Godine 2005. objavljeno je prvo, a 2008. drugo izdanje njezine knjige "Gubitak, tugovanje, podrška" – sveučilišni udžbenik u kojem je dat vrlo temeljit i kritički pregled područja gubitaka i tugovanja. Riječ je o vrlo opsežnom samostalnom djelu znanstveno-monografskog karaktera koje kao cjelina ima visoku unutrašnju konzistentnost što olakšava razumijevanje, povezivanje i usvajanje relativno opsežne građe. Kvalitetu ove knjige pokazuju i dvije nagrade koje je pristupnica za nju dobila.

Od godine 1982. naovamo aktivno je sudjelovala ukupno u deset znanstveno istraživačkih projekata, od čega su dva projekta bila međunarodna. Pristupnica je svoje radove izlagala na 21 međunarodnom i na 16 domaćih skupova. Održala je ukupno dvanaest pozvanih predavanja – pet na međunarodnim skupovima i sedam na domaćima.

Napisala je recenzije za deset znanstvenih knjiga i za pet priručnika za psihologijske mjerne instrument te velik broj recenzija znanstvenih članaka za domaće i inozemne časopise. Osim toga, pristupnica je, na poziv Ministarstva znanosti odnosno današnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, napisala recenzije za jedanaest znanstveno-istraživačkih projekata.