Akademski stupanj
magistar umjetnosti
Zvanje
Stručni suradnik
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
Konzultacije
srijedom 10.30-11.30h i po dogovoru
Soba
E-310
Telefon
++385 (0)1 409 2347
E-mail
pbrucic@gmail.com

Petra Bručić rođena je i odrasla u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je kroatistiku i germanistiku, a u Nizozemskoj na Sveučilištu u Leidenu nizozemski jezik. Od 2012.g. izvodi jezično usmjerene predmete na preddiplomskom i diplomskom studiju nederlandistike. Redovito se usavršava na međunarodnim radionicama i seminarima, među ostalim u području opće lingvistike, didaktike i nastave stranih jezika, prevođenja, kulturne razmjene, europske baštine… Govori engleski, njemački, nizozemski i ruski jezik, uz pasivno znanje talijanskog jezika.