Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
utorak 12.30-13.15
Soba
F-320
Telefon
01/600-2342
E-mail
ccapatin@ffzg.hr

Obrazovanje
2006.-2009. Preddiplomski studij talijanskog i rumunjskog na Fakultetu za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Bukureštu
2008. Doktor znanosti na Sveučilištu u Bukureštu, na području Slavenske lingvistike i filologije, mentor prof. dr. Dorin Gămulescu. Tema rada: Glagolski vid u hrvatskom i način prevođenja na rumunjski
1994.-1995. Poslijediplomski studij iz slavenske filologije na Odsjeku za slavistiku na Sveučilištu u Bukureštu
1990.-1994. Fakultet za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Bukureštu, dvopredmetni studij hrvatskosrpskog i francuskog
1984.-1988. Srednja škola “Zoia Kosmodemianskaia” u Bukureštu, filološko-povijesni smjer

Radno iskustvo
2010.- Strani ugovorni lektor rumunjskog jezika na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; jezične vježbe, fonetske vježbe
2008.-2010. Docent na Odsjeku za slavistiku Fakulteta za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Bukureštu; predavanja iz fonetike, morfologije, sintakse, leksikologije hrvatskog jezika, jezične vježbe
2002.-2008. Viši asistent na Odsjeku za slavistiku Fakulteta za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Bukureštu
2000.-2006. Strani ugovorni lektor rumunjskog jezika na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; jezične vježbe, predavanja iz morfologije, fonetske vježbe
1999.-2002. Asistent na Odsjeku za slavistiku Fakulteta za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Bukureštu; vježbe iz hrvatskog jezika; seminari iz staroslavenskog, iz hrvatskog standardnog jezika te iz poredbene gramatike slavenskih jezika
1995.-1999. Znanstveni novak na Odsjeku za slavistiku Fakulteta za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Bukureštu

Strani jezici: hrvatski (C2), srpski (C2), talijanski (B2), francuski (B2), engleski (A2), slovenski (A2)


Opis znanstvene djelatnosti
Frazemi i politika u rumunjskom i hrvatskom tisku (u suradnji s Petrom Radosavljevićem), u Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a održanog 12.-14. svibnja 2011. u Osijeku / Pon, Leonard ; Karabalić, Vladimir ; Cimer, Sanja (ur.). – Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku , 2012., str. 465-477.

Hrvatski i rumunjski frazemi za izricanje osobina (u suradnji s Tomislavom Bošnjak), u “Riječ, časopis za filologiju”, 10, br. 2, HFD, Rijeka, 2004., str. 22-27.

Načini prevođenja hrvatskog perfekta na rumunjski jezik, u “Strani jezici”, 35 (2006.), 1, Zagreb, 2006., str. 71-78.

Categoria timpului in unitati frazeologice in limbile croata si romana, u “Filologie rusa” XXIV, Bukurešt, 2008, str. 228-232.

Limba si literatura croata, u Catedra de limbi si literaturi slave. Scurt istoric, ur. Constantin Geambasu, Bukurešt, Ed. Universitatii din Bucuresti, 2008., str. 64-67.

Observatii asupra redarii perechilor aspectuale croate in limba romana, u In honorem Gheorghe Mihaila, Editura Universitatii din Bucuresti, 2010., str. 104-122.

Privire teoretica asupra perechilor aspectuale in croata, u “Romanoslavica”, XLVII, br. 1, Bukurešt, Editura Universitatii, 2011., str. 27-43.