Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
utorak 11.30-12.15, četvrtak 11.00-12.30
Soba
E 307
Telefon
++385 (0)1 409 2356
E-mail
tcrnko@ffzg.hr


2011.- Viši lektor na Katedri za njemački jezik pri Odsjeku za
germanistiku Filozofskog Fakulteta u Zagrebu te autor
sveučilišnih priručnika za studente germanistike i udžbenika
njemačkog jezika i radnih bilježnica za gimnazije i
četverogodišnje strukovne škole
2006. Izbor u nastavno zvanje lektora za područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Odsjeku za
germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
2005.-2006. Kao vanjski suradnik - lektor na Katedri za njemački jezik pri
Odsjeku za germanistiku Filozofskog Fakulteta u Zagrebu
2000. -2007. Profesor njemačkog i engleskog jezika, mentor i autor
udžbenika u školi HalPet poslovna komunikacija, Iločka 1,
Zagreb, koja se bavi organiziranjem tečajeva i treninga
poslovnog stranog jezika i komunikacijskih vještina.
1993.-2000. Profesor njemačkog i engleskog jezika u Sova-školi za strane
jezike d.d., Varšavska 14, Zagreb
1998. Imenovana sam stalnim sudskim tumačem za njemački i
engleski jezik.
2008. Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1996. Diplomska radnja položena s odličnim uspjehom kod prof. em.
dr. sc. Viktora Žmegača s temom Die Vater – Sohn Beziehung
im Leben und im Werk Franz Kafkas; Diplomirala sam na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te sam stekla
stručnu spremu sedmog (VII/1) stupnja i stručni naziv profesor
njemačkog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti.
1989.-1996. Studij germanistike i anglistike na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu
1971. rođena u Zagrebu

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)
  • Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog jezika (KDV) (redovni član)

Opis znanstvene djelatnosti
Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, stručno usavršavanje nastavnika stranog jezika, višejezičnost