Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
Konzultacije
četvrtkom 14.00-15.00
Soba
B 023
Telefon
+385 1 6120065
E-mail
ljdemir@ffzg.hr

Rođen sam 12. kolovoza 1961. god. u Skopju (RM). Osnovnu i srednju školu završio sam u svom rodnom gradu Skopju. Filologiju (Opću i komparativnu književost) sam završio na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski“ Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skopju i stekao zvanje profesora opće i komparativne književnosti.
Školovanje sam nastavio u Zagrebu. Od 2008. do 2012.god. položio sam sve ispite na poslijediplomskom doktorskom studiju (PDS Književnost, kultura, izvedbene umjetnosti i film). na Filozofskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu. Doktorirao sam na temu „Književni, kulturni i jezički aspekti kulture Roma Jerlija (Yerli) u Makedoniji“ ocjenom magna cum laude.
Imam radno iskustvo u više institucija u kojima sam radio kao novinar, pročelnik, savjetnik i profesor. Od 1992. do 1999. bio sam novinar u romskoj redakciji „Bijandipe“ u Makedonskoj Radio Televiziji (MRTV). Radio sam i kao pročelnik romskog kulturnog i obrazovnog centra „Darhia“ Skopje od 2000. do 2008. god. U 2008. god. bio sam savjetnik za romski jezik i kulturu u Vladi Republike Makedonije, a od 2009. god. do 2012.god. bio sam savjetnik za nastavu romskog jezika sa specifikama romske kulture u Uredu za razvoj obrazovanja Republike Makedonije. Od 2011.god. do 2015.god. bio sam profesor (lektor) izbornih predmeta Romski jezik 1, Romski jezik 2, Romski jezik 3 i Romski jezik 4 na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski“ Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skopju.
Od 2012.god. pa do danas radim kao profesor na izbornim kolegijima Uvod u romski jezik 1 i 2, te Uvod u književnost i kulturu Roma 1 i 2 na Odsjeku za Indologiju i dalekoistočne studije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
U tijeku svog radnog vijeka (1992-2015) bio sam začetnik mnogih procesa koji su obogatili romski jezik, kulturu i književnost u Europi: urednik prvih neovisnih romskih novina u RM “ Romano Sumnal” (1993); urednik dječjeg časopisa na romskom jeziku “Čirikli” (1996 –1997); predavač romskog jezika i kulture u školi Mirovnog korpusa (Peace Corps) gdje je 32 studenata iz SAD-a sudjelovalo u Programu “Učimo romski jezik” (1998); predavač u Prvoj ljetnjoj školi romskoga jezika za djecu i mlade u organizaciji Romskog kulturnog i obrazovnog centra “Darhia” Skopje (1999 – 2001); predavač romskog jezika i kulture za romske studente na Univerzitetima u RM - Romaverzitas (2001 – 2002); mentor mladih novinara u Mentoring programu za medij - MRG London (2001 -2002); urednik trojezičnog (romski, makedonski i engleski) kulturnog i jezičnog magazina HORIZONTO (2002 – 2005); kreator Strategije za razvitak Roma u RM u području kulture, znanosti i medija - mreža romskih nevladinih udruga (2004); predavač u Ljetnjoj školi za romski jezik koju je organizovala Udruga za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“ Zagreb, Hrvatska, (2005-2014); predavač romskoga jezika i kulture (120 nastavnicima mentora Romima srednjoškolacima) na Institutu Otvoreno Društvo (2005- 2006); predavač romskog jezika i kulture za studente u Visokoj školi za novinarstvo na Makedonskom Institutu za medije (2005 – 2008); predavač o romskoj kulturi socijalnim radnicima iz RM- ROŽM DAJA- Kumanovo (2006); stručnjak izrađivač Strategije za razvitak Roma na Kosovu i njihove kulture, jezika i medija - Vlada R. Kosova (2008); trener za romsku kuturu u 10 policijskih stanica u RM- OSCE – Misija Skopje (2008); izrađivač nastavnih programa za izučavanje romskog jezika i kulture u osnovnim školama u RK - Ministarstvo za obrazovanje i tehnologiju Vlade R. Kosova (2009-2010); predavač u ljetnjim školama romskog jezika, kulture i književnosti- Zveza Romov Slovenije (2008-2012); predavač u školi za romski jezik i kulturu u Republici Crnoj Gori (2014); profesor- certifikator nastavnicima romskog jezika i kulture u RK-Vlada Republike Kosova- Ministarstvo za obrazovanje i tehnologiju i CoE Office Pristina (2014-2015);

Autor sam sljedećih djela: Mahaatma (1996); 9 Čhavorikane paramisja / 9 Detski prikazni (1996); Romi u makedonskoj književnosti, muzici i filmu (2002); a koautor djela: Romski jezik 1 (2005); Romi, njihova povijest običaji, tradicija, jezik i praznici (2006); Ilustriran rečnik - Ajde da učime romski, makedonski i angliski (1998); Kratka istorija na Romite (2005); “Stari romski prikazni” (2006); Romsko-makedonski i makedonsko-romski rečnik (2010); Gramatika na romskiot jazik (2010); Gramatika romskog jezika (2012); Romani čhib thaj specifike e romane kulturake 1 (2014); Romani čhib thaj specifike e romane kulturake 2 i Romani čhib thaj specifike e romane kulturake 3 (2015); Romsko-crnogorski i crnogorski romski rječnik (2015).

Kao prevoditelj i lektor sudjelovao sam u izradi djela „Bela Kula“ (F. Redzeposki, 1996); Izbor poezije Federika Garsije Lorke (1996); Otvori gi portite ( S. Demirov,1997); prijevodu scenarija i sinkronizaciji filma “JESUS” (New Life Films, Orlando, USA-1997) na romskom jeziku; Svetlinata na cvetot (Š. Iljaz, 2001) i dr. U razdoblju od 1996 do 2015 prevodio sam javne dokumente i materijale Ministarstva i Vlade Makedonije, BiH, CoE, Crne Gore i Hrvatske na romski jezik.

Bio sam gostujući predavač o romskom jeziku, kulturi, književnosti i povijesti u Sloveniji, Poljskoj, Srbiji, Njemačkoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Švedskoj, Češkoj Republici, Austriji, Slovačkoj, Ukrajini, Crnoj Gori, Finskoj, Španjolskoj, Franciji i dr.

Bio sam član sljedećih asocijacija i organizacija: Savjetodavni Odbor u programu romskih kulturnih inicijativa-OSI, Budimpešta, Mađarska; Bord Direktora Internacionalne asocijacije pisaca Roma, Helsinki-Finska; Nacionalna delegacija za Inkluziju Roma u Dekadi Roma 2005-2015; stručni tim Vijeća Europe za školske materijale o romskom jeziku, stručni tim ECMI - grupa Obrazovanje i delegat u Europskom romskom forumu u Strazburg-u.

Nagrađivan sam nagradama i priznanjima za rad na književnosti i jeziku Roma u Italiji, Makedoniji, Švedskoj i Hrvatskoj.


Opis znanstvene djelatnosti
Ljatif Demir
(7073 PDS)

I. Autorske knjige

1. Demir, Ljatif. Mahaatma., Skopje : Studentski zbor, 1996
2. Demir, Ljatif. Skopje: 9 čhavorikane paramisja-9 detski prikazni, Studentski zbor, 1996
3. Demir, Ljatif. Skopje: E Roma ki makedonikani literatura, muzika thaj filmo/Ромите во македонската литература, музика и филм, RKEC Darhia, 2002
4. Demir, Ljatif. Skopje: Purane romane paramsja/Стари ромски приказни RKEC Darhia, 2005
5. Demir, Ljatif. Skopje: E Roma... Ромите..., Institut otvoreno opštestvo- Makedonija, 2006


II. Koautorske knjige

1. Demir, Ljatif; Nikolovski-Katin, Slave. Skopje: Илустриран речник- Ajde da naučime romski, makedonski i angliski- Makedonska zora, 1998
2. Demir, Ljatif; Đurić, Rajko, Skopje: Tikni istoria e Romengi/ Кратка историја на Ромите, RKEC Darhia, 2006
3. Demir, Ljatif; Đurić, Rajko; Demir, Fatime. Skopje: Gramatika e romane čhibaki / Граматика на ромскиот јазик, RKEC Darhia, 2010
4. Demir, Ljatif; Durmiš, Nevsija. Zagreb: Gramatika e romane čhibaki / Gramatika romskoga jezika, UZOR Kali Sara, 2012
5. Demir, Ljatif; Durmiš, Nevsija. Priština: Romani čhib thaj e specifike e romane kulturake 1 / Romski jezik sa specifikama romske kulture,Ministarstvo za obrazovanje i tehnologiju Vlade Republike Kosova, 2014
6. Demir, Ljatif; Durmiš, Nevsija; Demir, Fatime. Priština: Romani čhib thaj e specifike e romane kulturake 2 / Romski jezik sa specifikama romske kulture,Ministarstvo za obrazovanje i tehnologiju Vlade Republike Kosova, 2015
7. Demir, Ljatif; Durmiš, Nevsija; Demir, Fatime. Priština: Romani čhib thaj e specifike e romane kulturake 3 / Romski jezik sa specifikama romske kulture,Ministarstvo za obrazovanje i tehnologiju Vlade Republike Kosova, 2015
8. Demir, Ljatif; Durmiš, Nevsija; Demir, Fatime. Podgorica: Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo prosvjete, Zavod za školstvo, 2015III. Poglavlja u knjizi

1. Demir, Ljatif. Antworten auf den Roma Holocaust in Osteurope-Der nacionalistische Genozid an den Roma Osteuropas- Geschichte und künstlerische Verarbeitung, Köln: Böhlau Verlag, GmbH&Cie, 2008. Str.169-181

2. Demir, Ljatif. Tijelo, obred, ritual i scena kod Roma u Makedoniji, Promene identiteta, kulture i jezika Roma u uslovima planske socijalno-ekonomske integracije / The change of Roma identity, culture and language conditioned by planned socio economic integration, Zbornik radova sa naučnog skupa, Beograd: SANU, Naučni skupovi, Knjiga CXXXIX, Odeljenje društvenih nauka, Knjiga 33, 2012. Str.183-197

3. Demir, Ljatif. Romani Cultural After-School Activities as an Instrument for the Better and Easier Inclusion of Romani Children and Youth in the Formal Educational Process, Formal and Informal Education for Roma: Different Models and Experience, Institute for Ethnic Studies, Ljubljana, 2012. Str. 118-129

IV. Ostali radovi u drugim časopisima

1. Demir, Ljatif. I romani čhib thaj e čhibako planiripe / Romski jezik i jezičko planiranje, Zbornik radova sa naučnog skupa „Svjetski dan romskog jezika“, Zagreb: UZOR Kali Sara, 2010. Str. 69-72 (članak, stručni).

2. Demir, Ljatif. Može li romski jezik nestati sa ovih prostora, Zbornik radova sa naučnog skupa „Svjetski dan romskog jezika“, Zagreb: UZOR Kali Sara, 2011. Str. 40-43 (članak, stručni).

3. Demir, Ljatif. Policentričnost u standardizaciji romskog jezika, Zbornik radova sa naučnog skupa „Svjetski dan romskog jezika“, Zagreb: UZOR Kali Sara, 2013. Str. 43-46 (članak, stručni).

4. Demir, Ljatif. Romi kao motiv u evropskoj knjizevnosti i njihov prostor/identitet i pamcenje (pogledi: Cervantesova “Novela de la Gitanilla” i Puškinova poema “Cigani”) Zbornik radova sa naučnog skupa „Svjetski dan romskog jezika“, Zagreb: UZOR Kali Sara, 2014. Str. 9-19 (članak, stručni).

V. Pozvana predavanja na skupovima

1. Demir, Ljatif. Književnost Roma u vrijeme II Svjetskog rata // Universität Heidelberg, Slavisches Institut Heidelberg, 2008
2. Demir, Ljatif. Romsko kulturno i jezično blago // Muzeum romské kultury, Brno, 2008
3. Demir, Ljatif. Standardizacia e romane čhibaki / Standardizacija romskog jezika , Academia Romani on Arts and Sciences, Universidad de Jaén, Espana, 2012
4. Demir, Ljatif. Controversies in the affirmative action in the higher education of Roma, Seconde Edition de l'Université d'été en Etudes Romani, L’Université de Lyon, 2013
5. Demir, Ljatif. The Roma teacher's role and position in the process of changes in education of Roma, Seconde Edition de l'Université d'été en Etudes Romani, L’Université de Lyon, 2013