Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
po dogovoru e-poštom
Soba
B-120
Telefon
01/4092-083
E-mail
isankovi@ffzg.hr

Ivana Eterović (r. Sanković) rođena je 1. kolovoza 1985. u Rijeci. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Opatiji. Godine 2007. završila je jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci, obranivši diplomski rad "Akcenatski tipovi pridjeva u mjesnome govoru Trtna (sinkronijski i dijakronijski aspekt)". Iste godine upisala je Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika" na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Godine 2014. obranila je doktorsku disertaciju "Sintaktička svojstva participa u jeziku hrvatskoglagoljskih misala" (pod mentorstvom prof. dr. sc. Matea Žagara).

Od 1. listopada 2008. bila je zaposlena kao znanstvena novakinja u suradničkome zvanju asistentice, a od 1. lipnja 2014. u suradničkome je zvanju i na radnome mjestu poslijedoktoranda pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Odsjeka za kroatistiku. Od 25. veljače 2016. u zvanju je znanstvene suradnice. Godine 2021. izabrana je u zvanje docentice.

Od 2008. do 2013. bila je suradnicom na znanstveno-istraživačkome projektu "Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva" (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 130-1300620-0632; voditelj: akademik Stjepan Damjanović). Od 2015. do 2019. bila je suradnicom na znanstveno-istraživačkome projektu "Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. st." (Hrvatska zaklada za znanost, IP-2014-09-6415; voditelj: prof. dr. sc. Mateo Žagar).

Od akademske godine 2009/2010. sudjeluje u izvođenju nastave pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo iz dvaju obveznih (Staroslavenski jezik, Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku) te jednoga izbornog kolegija (Jezik hrvatske glagoljske knjige u 16. stoljeću) na preddiplomskome studiju kroatistike. Od akademske godine 2016/2017. sudjeluje u izvođenju nastave iz dvaju izbornih kolegija na preddiplomskim studijima bohemistike, slovakistike i polonistike (Osnove staroslavenskoga jezika, Osnova staroslavenskog za poloniste).

Godine 2009. sudjelovala je na 42. Međunarodnome seminaru za makedonski jezik, književnost i kulturu u Ohridu.

Od 2010. do 2013. bila je nositeljicom fakultativnoga proseminara "Staroslavenski i starohrvatski jezik" na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku.

U akademskoj godini 2011./2012. usavršavala se na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu u okviru četveromjesečne Ceepusove stipendije.

Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Matice hrvatske, Slavic Linguistics Society i više lokalnih udruga kojima je cilj očuvanje nematerijalne baštine (jezika, kulture i običaja) istarsko-kvarnerskoga prostora (Katedra Čakavskoga sabora Lovran, Udruga „Žejane“).

Njezin znanstveni interes usmjeren je prije svega na osobitosti funkcioniranja i oblikovanja jezičnih koncepcija hrvatske glagoljske knjige 16. stoljeća, s naglaskom na sintaktičkim istraživanjima.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • Katedra Čakavskoga sabora Lovran
 • Matica hrvatska (redovni član)
 • Planinarsko društvo "Opatija"
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. I te gori visokost ide daže pod oblaki: Život na Učki i oko Učke kroz stoljeća, Katedra Čakavskoga sabora Lovran i Javna ustanova "Park prirode Učka" (-, -)
 • 2019. Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru (-, -)
 • 2017. Od mora do mora: Uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas, Katedra Čakavskoga sabora Lovran (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Zbornik Lovranšćine, Katedra Čakavskoga sabora Lovran ,Lovran (članica uredničkog odbora)
 • Zbornik Lovranšćine, Katedra Čakavskoga sabora Lovran ,Lovran (članica uredničkog odbora)
 • Zbornik Lovranšćine, Katedra Čakavskoga sabora Lovran ,Lovran (glavna urednica)
 • Zbornik Lovranšćine, Katedra Čakavskoga sabora Lovran ,Lovran (glavna urednica)
 • Zbornik Lovranšćine, Katedra Čakavskoga sabora Lovran ,Lovran (glavna urednica)

Opis znanstvene djelatnosti
1. POPIS PUBLIKACIJA

1.1. Knjige
1. Ceković, Blanka – Eterović, Ivana – Kuštović, Tanja – Žagar, Mateo (prir.) (2016) Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje: Latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća. Nacionalna i sveučilišna knjižnica – Sveučilišna knjižnica u Rijeci, Zagreb – Rijeka, 724 str.

1.2. Poglavlja u knjizi
1. Eterović, Ivana (2016) "O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskoga sadržaja: perspektive novih istraživanja", u: Kuštović, Tanja – Žagar, Mateo (ur.), Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, str. 109–118.

1.3. Znanstveni i stručni radovi u časopisima
1.3.1. Izvorni znanstveni radovi
1. Eterović, Ivana (2018) "Sintaktičke razlike između glagoljičkoga i ćiriličkog izdanja hrvatskoga protestantskog prijevoda Novoga testamenta)", Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 68 (u tisku).
2. Eterović, Ivana (2017) "O pojedinim problemima izrade rječnika hrvatskoga jezika 16. stoljeća", Filologija: časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 69, str. 23–41.
3. Eterović, Ivana – Doričić, Robert (2018) "O jednome graničnom sporu Lovrana i Mošćenica iz 17. stoljeća", Zbornik Lovranšćine, 5, str. 21–50.
4. Eterović, Ivana (2016) "Sintaktičke funkcije participa u hrvatskim protestantskim Artikulima (1562.)", Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, XLII/2, str. 379–407.
5. Eterović, Ivana – Doričić, Robert (2016) "Izgubljeni u prijevodu: pitanje etničkog identiteta govornika istrorumunjskoga jezika između politizacije i zbilje", Romanoslavica, LII/2, str. 23–32.
6. Doričić, Robert – Eterović, Ivana (2016) "Teštamenti lovranskog notarijata – pogled u svakodnevicu Lovranštine druge polovice 18. stoljeća", Zbornik Lovranšćine, 4, str. 59–72.
7. Doričić, Robert – Eterović, Ivana (2014) "Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća", Zbornik Lovranšćine, 3, str. 163–188.
8. Eterović, Ivana – Vela, Jozo (2013) "Iz sintakse Kožičićeva Misala hruackoga", Slověne: International Journal of Slavic Studies, II/2, str. 118–142.
9. Eterović, Ivana – Vela, Jozo (2013) "Sintaktičke funkcije participa u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje", Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 63, str. 1–22.
10. Ceković, Blanka – Eterović, Ivana (2012) "Dvojina u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje", Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, XXIV/1, str. 143–156.
11. Eterović, Ivana – Eterović, Igor (2012) "Devet oporuka iz lovranske kancelarije na hrvatskome jeziku iz 18. stoljeća pohranjenih u Državnome arhivu u Rijeci", Zbornik Lovranšćine, 2, 2012., str. 35–84.
12. Ceković, Blanka – Sanković, Ivana – Žagar, Mateo (2010) "Jezik Misala hruackoga Šimuna Kožičića Benje: glagolski oblici", Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 60, str. 133–166.
13. Sanković, Ivana (2008) "Imenički oblici u Gundulićevim Suzama sina razmetnoga u odnosu na njihov opis u Della Bellinoj gramatici", Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34, str. 341–355.
14. Zubčić, Sanja – Sanković, Ivana (2008) "Akcenatski tipovi pridjeva u mjesnome govoru Trtna", Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, XX/2, str. 51–62.

1.3.2. Prethodna priopćenja
1. Eterović, Igor – Eterović, Ivana (2013) "Devet lovranskih oporuka iz druge polovice 18. stoljeća: povijesna i jezična analiza", Histria: Godišnjak Istarskog povijesnog društva, 3, str. 61–97.

1.3.3. Pregledni znanstveni radovi
1. Eterović, Ivana (2012) "Metodološki prinos(i) Stjepana Damjanovića istraživanjima hrvatskoga glagoljaštva", Nova Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 6, str. 9–17.
2. Sanković, Ivana (2010) "Lovranska glagolitica i dosadašnja istraženost", Zbornik Lovranšćine, 1, str. 281–300.

1.3.4. Stručni radovi
1. Eterović, Ivana (2016) "Mjesto hrvatske srednjovjekovne pismenosti u kroatističkoj izobrazbi na početku 21. stoljeća", Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 39/59, str. 151–160.

1.3.5. Prikazi knjiga
1. Eterović, Ivana (2018) "Biscriptality: A sociolinguistic typology. Uredili Daniel BUNČIĆ; Sandra L. LIPPERT; Achim RABUS. Akademiekonferenzen, Band 24. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2016., 425 str.", Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 68 (u tisku).
2. Eterović, Ivana (2018) "Sandra Požar, Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi, Udruga „Jenio Sisolski“ – Katedra Čakavskoga sabora Općine Mošćenička Draga, Brseč – Mošćenička Draga, 2017.", Zbornik Lovranšćine, 5, str. 149–151.
3. Eterović, Ivana (2016) "Anton Dalmatin; Stipan Konzul, Novi testament I/II (1562/1563.): Latinički prijepis glagoljskog izvornika, ur. Dragutin Matak. Adventističko teološko visoko učilište – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Školska knjiga, Zagreb 2013./2015., 555 str. (I. dio); 482 str. (II. dio)", Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 66, str. 233–236.
4. Eterović, Ivana (2016) "Čakavska početnica i čitanka [Dragica Stanić, Čakavčica: Čakavska početnica i čitanka, Osnovna škola 'Milan Brozović' Kastav, Kastav, 2015.]", Zbornik Lovranšćine, 4, str. 264–266.
5. Eterović, Ivana (2015) "Vrhunski udžbenik za slavensku poredbenu gramatiku" [prikaz knjige: Mihaljević, Milan, Slavenska poredbena gramatika, 2. dio: Morfologija, prozodija, slavenska pradomovina, Školska knjiga, Zagreb, 2014.], Filološke studije, 13/1, str. 355–360.
6. Eterović, Ivana (2014) "Mateo Žagar, Uvod u glagoljsku paleografiju 1 (X. i XI. stoljeće), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2013., 391 str., ISBN: 978-953-796-709-3", Slavia: časopis pro slovanskou filologii, 84/3, str. 344–348.
7. Eterović, Ivana (2014) "Josip Orlando Hrvatin, Rječnik mjesnoga govora Pasjaka, Zbornik Liburnijskoga krasa, sv. 2, Općina Matulji – KUD »Danica« Pasjak, Matulji, 2013.", Zbornik Lovranšćine, 3, str. 299–304.
8. Eterović, Ivana (2013) "Iz amaneta prethodnikâ" [prikaz knjige: Ivšić, Stjepan – Hamm, Josip, Rasprave i članci, prir. Stjepan Damjanović i Tanja Kuštović, Biblioteka "Stoljeća hrvatske književnosti", Matica hrvatska, Zagreb, 2013.], Vijenac: književni list za umjetnost, kulturu i znanost, XXI/516–517, str. 36.
9. Eterović, Ivana (2012) "Nikola Kujundžić – Ante Škrobonja – Milan Glibota – Petra Gašparac, "Libar od likarij" don Petra Kaštelana, Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2011., 222 str. [Biblioteka AMHA, knj. 7]", Acta Medico-Historica Adriatica, X/2, str. 351–353.
10. Eterović, Ivana (2012) "O trilogiji Tragom svetih pjesama naše pretkršćanske starine Radoslava Katičića", Zbornik Lovranšćine, 2, str. 299–304.
11. Eterović, Ivana (2011) "Dražen Vlahov, Knjiga računa općine Roč (1566.–1628.): Glagoljski zapisi, Posebna izdanja Državnoga arhiva u Pazinu, sv. 18, Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2009., 300 str.", Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 61, str. 356–359.
12. Eterović, Ivana (2011) "Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižice, Rijeka, 1531. Pretisak priredila Anica Nazor, Državni arhiv u Rijeci – Družba »Braća hrvatskoga zmaja«, Stol riječko bakarski, Rijeka, 2009. Pretisak 28 str., transkripcija 133 str.", Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 61, str. 338–341.
13. Sanković, Ivana (2009) "Nova potvrda znanstvene reputacije" [prikaz knjige: Zbornik radova Riječki filološki dani, knj. 7, ur. Ines Srdoč Konestra i Silvana Vranić, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2008.], Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, XXI/1, str. 220–224.
14. Sanković, Ivana (2008) "Onomastički prinosi" [prikaz knjige: Živko Bjelanović, Onomastičke teme, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007.], Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, XX/2, str. 131–132.
15. Sanković, Ivana (2008) "Pokušaj poniranja u davni svijet naših predaka" [prikaz knjige: Mallory, James Patrick – Adams, Douglas Q., The Oxford Introduction to Proto Indo European and the Proto Indo European World, Oxford University Press, New York, 2006.], Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, XX/1, str. 146–149.

1.4. Znanstveni radovi u zbornicima skupova
1.4.1. Izvorni znanstveni radovi
1. Eterović, Ivana (2016) "Područje munske župe u rukopisnoj ostavštini hrvatskoga preporoditelja Vjekoslava Spinčića", u: Doričić, Robert (gl. ur.), Mune i Žejane Maksu Pelozi, Udruga Žejane, Žejane, str. 137–156.
2. Eterović, Ivana (2014) "Dativ apsolutni u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje", u: Stolac, Diana (gl. ur.), Riječki filološki dani: Zbornik radova, knj. 9, Filozofski fakultet, Rijeka, str. 357–365.

1.4.2. Pregledni znanstveni radovi
1. Eterović, Ivana (2012) "Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova", u: Turk, Marija – Srdoč-Konestra, Ines (ur.), Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa, Filozofski fakultet, Rijeka, str. 33–39.

1.4.3. Nekategorizirani radovi
1. Ceković, Blanka – Eterović, Ivana – Žagar, Mateo (2015) "Grafematika i grafetika Kožičićeva misala", u: Badurina Stipčević, Vesna – Požar, Sandra – Velčić, Franjo (ur.), Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Staroslavenski institut, Zagreb, str. 321–338.
2. Eterović, Ivana (2015) "Glagoljaške teme Nikole Žica", u: Badurina Stipčević, Vesna – Požar, Sandra – Velčić, Franjo (ur.), Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Staroslavenski institut, Zagreb, str. 37–57.

1.5. Ostalo
1.5.1. Vijesti
1. Eterović, Ivana (2014) „Predstavljena glagoljska baština Brseča, Mošćenica i Mošćeničke Drage [prikaz izložbe Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi: Trajni pečat hrvatske pismenosti i identiteta, 7–29. studenoga 2013., Galerija »Garbas«, Rijeka]“, Zbornik Lovranšćine, 3, str. 339–340.
2. Eterović, Ivana (2013) "Promišljanja otpora" [prikaz 42. seminara Zagrebačke slavističke škole, Dubrovnik, 19–30. kolovoza 2013.], Vijenac: književni list za umjetnost, kulturu i znanost, XXI/508–509, str. 19.2. POPIS IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

2.1. Izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima
1. Barbarić, Vuk-Tadija – Eterović, Ivana, "Croatian Bible Translations in the Early Modern Period: A Historical Sociolinguistic Approach", Međunarodni znanstveni skup A Host of Tongues…: Multilingualism, Lingua Franca and Translation in the Early Modern Period, Lisabon (Portugal), 13.–15. prosinca 2018.
2. Eterović, Ivana, "Berčićevi udžbenici staroslavenskoga jezika", Međunarodni znanstveni skup Ivan Berčić (1824. – 1870.) – život i djelo, Zadar, 26. listopada 2018.
3. Barbarić, Vuk-Tadija – Eterović, Ivana, "O utjecaju lekcionara na hrvatski protestantski prijevod Novoga testamenta", Međunarodni znanstveni skup Hrvatski prijevodi Biblije, Zagreb, 26.–28. rujna 2018.
4. Eterović, Ivana, "O pojedinim problemima izrade rječnika hrvatskoga jezika 16. stoljeća", Međunarodni znanstveni skup Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija, Zagreb, 29. lipnja–1. srpnja 2016.
5. Doričić, Robert – Eterović, Ivana, "Izgubljeni u prijevodu: pitanje etničkog identiteta govornika istrorumunjskoga jezika između politizacije i zbilje", Zilele culturilor slave în România (podskup: Hrvatski jezik i književnost u Rumunjskoj), Bukurešt (Rumunjska), 2.–3. listopada 2015.
6. Eterović, Ivana, "Sociolingvističke paralele slavenskoga srednjovjekovlja", Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti: Međunarodni znanstveni skup povodom 1150. obljetnice ćirilometodske misije (863.–2013.), Zagreb, 21.–27. listopada 2013.
7. Eterović, Ivana, "Dativ apsolutni u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje", Riječki filološki dani, Rijeka, 22.–24. studenoga 2012.
8. Eterović, Ivana, "Glagoljaške teme Nikole Žica", Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5.–6. listopada 2012.
9. Žagar, Mateo – Eterović, Ivana – Ceković, Blanka, "Grafematika i grafetika Kožičićeva misala", Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5.–6. listopada 2012.
10. Ceković, Blanka – Sanković, Ivana, "Dvojina u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje", Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.), Rijeka, 16. rujna 2011.
11. Sanković, Ivana, "Komparativna metoda i filološke analize novovjekovnih hrvatskoglagoljskih tekstova", Peti hrvatski slavistički kongres, Rijeka, 7.–10. rujna 2010.
12. Sanković, Ivana, "Deklinabilne riječi u Muci po Mateju u misalu Šimuna Kožičića", 14. Međunarodni skup slavista, Opatija, 22.–26. lipnja 2009.

2.2. Izlaganja na domaćim znanstvenim skupovima
1. Eterović, Ivana – Doričić, Robert, "O jednom graničnom sporu Lovrana i Mošćenica iz 17. stoljeća: prilog čitanju izvora", Od mora do mora: Uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas, Lovran, 22. travnja 2017.
2. Eterović, Ivana, "Mjesto hrvatske srednjovjekovne pismenosti u kroatističkoj izobrazbi na početku 21. stoljeća", Zaboravljeni počeci: Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici: Znanstveni skup povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu, Zagreb, 26–27. studenoga 2015.
3. Eterović, Ivana, "Područje munske župe u rukopisnoj ostavštini hrvatskoga preporoditelja Vjekoslava Spinčića", Mune Maksu Pelozi: Znanstveni skup povodom stogodišnjice rođenja svećenika i povjesničara dr. sc. Maksa Peloze (1915.–1989.), Vele Mune, 24. listopada 2015.
4. Doričić, Robert – Eterović, Ivana, "Teštamenti lovranskog notarijata – pogled u svakodnevicu Lovranštine druge polovice 18. stoljeća", Od sagdana do blagdana: znanstveni skup o tradicijskoj baštini Lovranštine, Lovran, 18. travnja 2015.
5. Doričić, Robert – Eterović, Ivana, "Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća", Lovran u riječi, riječ u Lovranu, Lovran, 20. travnja 2013.
6. Eterović, Ivana, "Metafilološki pristup(i) Stjepana Damjanovića", Svečani kolokvij u čast 65. rođendana profesora Stjepana Damjanovića, Zagreb, 4. studenoga 2011.
7. Sanković, Ivana – Eterović, Igor, "Devet lovranskih oporuka iz druge polovice 18. stoljeća", Lovranski Stari grad: prošlost, sadašnjost, budućnost, Lovran, 16. travnja 2011.