Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
petkom od 11:30 do 12:30h
Soba
F-332
Telefon
01/4092314
E-mail
nzupanov@ffzg.hr

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine diplomirala engleski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost. Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na istome fakultetu završila 2012. obranom doktorske disertacije „Sredstva kohezije teksta u talijanskom jeziku: deiksa i anafora“. Od 2005. zaposlena kao znanstvena novakinja na Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bavi se istraživanjima iz područja sociolingvistike, pragmalingvistike i tekstne lingvistike.

Ključni istraživački interesi
  • sociolingvistika
  • pragmalingvistika
  • traduktologija

Opis znanstvene djelatnosti
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277794