Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
srijeda, 20 sati
Soba
F-328
Telefon
01/4092-315
E-mail
ifranic1@ffzg.hr

Rodila se 1970. u Dubrovniku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1995. francuski jezik i književnost te ruski jezik i književnost. Magistrirala je 2002. g. s temom Pojam sintaktičke funkcije u Tesnièreovim Eléments de syntaxe structurale i u Martinetovoj Syntaxe générale, a doktorirala 2005. obranivši disertaciju pod naslovom Mjesto dubrovačkih rukopisnih rječnika iz prve polovice 18. stoljeća u hrvatskoj leksikografiji (Dictionarium Latino-Illiricum Đure Matijaševića i Vocabolario italiano-illirico Lovre Cekinića), izrađen pod vodstvom dr. sc. Nade Vajs Vinja.
Od 1996. do 2008. radila je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao znanstvena novakinja, surađivala na projektima: Rječnici hrvatskoga jezika, Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, Digitalizacija rukopisnoga rječnika Ivana Tanzlinghera Zanottija (2004.-2006.).
Kao stipendistica francuske vlade 1994. g. bila je na studijskome boravku u Aix-en-Provenceu.
Godine 2006. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija. U zvanje i na radno mjesto docenta na Odsjeku za romanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabrana je 2009. godine, u zvanje izvanrednoga profesora 2015. godine.
Autorica je jedne znanstvene knjige s područja povijesne leksikografije, a objavila je znanstvene radove iz polja opće i francuske lingvistike (sintakse), metodike nastave francuskoga jezika te opće i povijesne leksikografije. Uredila je i knjigu koja tematizira francuski jezik za akademske namjene, a sudjelovala je i u radu većih leksikografskih projekata od kojih Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, Digitalizacija rukopisnoga rječnika Ivana Tanzlinghera Zanottija. Sudjelovala je i u radu projekta Razvijanje učenikove samostalnosti s pomoću Europskoga jezičnog portfolija (EJP).
Recenzentica je znanstvenih projekata i radova za znanstvene časopise te članica uredništava znanstvenih časopisa Vestnik za tuje jezike i Suvremena lingvistika. Bila je dopredsjednicom Organizacijskoga odbora te članicom Znanstvenoga odbora međunarodnih znanstvenih skupova Francontraste koji su se 2010., 2013. i 2016. održali na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Na sveučilišnome diplomskome studiju francuskoga jezika i književnosti na nastavničkom smjeru nositeljica je i izvoditeljica obveznih kolegija Proces usvajanja drugog jezika, Glotodidaktika, Razredni diskurs, Učenje francuskoga jezika u ranoj školskoj dobi. Na sveučilišnome preddiplomskom studiju francuskoga jezika i književnosti nositeljica je kolegija Semantički seminar 1, Semantički seminar 2 te Francuska leksikologija i leksikografija.
Od ak. godine 2012/2013. do ak. godine 2016./2017. (travanj) obnašala je dužnost prodekanice za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje Filozofskoga fakulteta. Od ak. godine 2013/2014. do 2016./2017. bila je članicom sam Vijeća Društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu.
Bila je predsjednicom većega broja povjerenstava za izbor ili reizbor u znanstveno-nastavna, nastavna i znanstvena zvanja na Filozofskome fakultetu, kao i na drugim hrvatskim i inozemnim sveučilištima. Bila je koordinatoricom Povjerenstva za reakreditaciju Filozofskoga fakulteta (ak. godina 2013/2014). Pri Sveučilištu u Zagrebu predsjedavala je Povjerenstvom za unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete (2017.), a bila je i članicom Povjerenstva za dodjelu rektorove nagrade i Odbora za znanost i međunarodnu suradnju.
U okviru izrade Strategije Sveučilišta u Zagrebu sudjelovala je kao članica Radne skupine za izradu Strategije potpore studentima. Od 2014. do 2017. bila je članicom Radne skupine za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu pri Odboru za upravljanje kvalitetom.
U travnju 2013. bila je članicom povjerenstva za zapošljavanje prevoditelja i lektora za hrvatski jezik u tijelima EU (OPOCE).
Od travnja 2017. do ožujka 2021. imenovana je na dužnosti u Ministarstvu znanosti i obrazovanja: pomoćnice ministra znanosti i obrazovanja, a potom državne tajnice.
Od 2013. godine nositeljica je francuskoga odličja Viteza reda akademskih palmi – Chevalier dans l'Ordre des palmes académiques.
Udana je i majka triju kćeri.

Ključni istraživački interesi
 • opća i francuska sintaksa
 • opća i povijesna leksikografija
 • usvajanje drugoga jezika
 • metodika nastave francuskoga jezika
 • francuski jezik za akademske namjene
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2016. Francontraste 2016 : Structuration, langage, discours et au-delà, Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Kroatologija, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član Uredničkoga savjeta)
 • Kroatologija, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član Uredničkoga savjeta)
 • Kroatologija, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član Uredničkoga savjeta)
 • Kroatologija, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član Uredničkoga savjeta)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Vestnik za tuje jezike, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Vestnik za tuje jezike, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Vestnik za tuje jezike, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Vestnik za tuje jezike, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Vestnik za tuje jezike, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Vestnik za tuje jezike, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)