Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
srijeda 10-11h
Soba
F321
Telefon
01/4092-341
E-mail
dgrkovic@ffzg.hr; dasagrkovic@yahoo.com

Rođena 1974. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i Obrazovni centar za jezike. Godine 1993. upisala studij francuskog i španjolskog jezika i književnosti. Diplomirala 2000. s temom L'indicatif dans les phrases subordonnées en français et en espagnol. Akademske godine 2004./05. pohađala poslijediplomski studij Máster en Formación de Profesores Especialistas en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera pri Sveučilištu Complutense u Madridu kao stipendistica Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Španjolske i organizacije AECI. Obranila magistarski rad na temu Las preposiciones en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Titulu Magister je Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH u cijelosti priznala kao visokoškolsku kvalifikaciju. Upisala poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine.
Od 1997. do 2000. usmeno i pismeno prevodi za španjolsku humanitarnu organizaciju Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Od 2000. do 2008. zaposlena kao profesorica španjolskoga jezika u zagrebačkoj XVI. (Jezičnoj) gimnaziji. Od 2004. do 2008. je bila mentorica studentima Filozofskog fakulteta u Zagrebu na kolegiju Metodika španjolskoga jezika te mentor-stručnjak na stručnim ispitima iz španjolskoga jezika pri Zavodu za školstvo RH.
Od 2000. do 2004. predavala španjolski i francuski u Centru za strane jezike Vodnikova. Tijekom rada u Centru sudjelovala u provedbi međunarodnih ispita iz španjolskoga jezika DELE te 2003. bila članica komisije za odabir udžbenika za srednje škole pri Ministarstvu za prosvjetu i šport. Od 2006. do 2008. radila kao vanjska suradnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu na mjestu lektorice.
Od travnja 2008. do danas predaje na kolegijima Jezične vježbe iz španjolskog jezika 1-4, Izgovor i pravopis španjolskoga jezika i Korektivne vježbe iz španjolskog jezika te od 2019. godine Jezične vježbe iz španjolskog jezika 5-9. Viša lektorica je od travnja 2013.godine. Mentorica je na završnim radovima preddiplomskog studija španjolskog jezika i književnosti te članica povjerenstava za obranu diplomskih radova na studiju španjolskog jezika i književnosti.
Autorica je ispitnih materijala za sve kolegije koje izvodi, kao i ispita predznanja iz španjolskog jezika na razredbenom postupku za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala na brojnim metodičkim i lingvističkim seminarima u Hrvatskoj i Španjolskoj.
Povremeno prevodi, najčešće kratke priče s hrvatskog na španjolski za Hrvatsko društvo pisaca.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. Jezici i svjetovi (2021), Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (-, -)
  • 2020. Jezično i izvanjezično medjudjelovanje, HDPL (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
POPIS RADOVA

1. Suradnik – lektor za francuski dio na Univerzalnom francusko – hrvatskom i hrvatsko – francuskom rječniku, Mozaik knjiga, 2004.

2. Magistarski rad „Las preposiciones en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera“, Sveučilište Complutense, Madrid, 2005.

3. Suradnik – lektor za španjolski dio na tečaju Španjolski za tri mjeseca, Isabel Cisneros, Mozaik knjiga, 2006.

4. Prijevod tekstova sa španjolskog na hrvatski jezik, Informatica Museologica 41 (1-4), Iskustva katalonske muzejske scene, Muzejski dokumentacijski centar Zagreb, 2010.

5. Prijevod kratkih priča Zorana Pilića „Posljednja stanica: Bronx“ i „Maratonac“ s hrvatskog na španjolski. Časopisa Relations 1-2/2013, Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, 2013.

6. Prijevod kratke priče Roberta Perišića „Nema boga u Susedgradu“ s hrvatskog na španjolski. Časopis Relations 1-2/2013, Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, 2013.

7. Prijevod kratke priče Damira Karakaša „Ja sam“ s hrvatskog na španjolski. Časopis Relations 1-2/2013, Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, 2013.

8. Pregledni znanstveni članak „Valores y algunos usos de las preposiciones por y para“, Strani jezici, Zagreb, 2013.

9. Prijevod kratke priče Daše Drndić „Belladonna“, s hrvatskog na španjolski. Časopis Relations 1-2/2013, Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, 2013.

10. D. Sarić i D. Grković, pregledni znanstveni članak „Perfekt u španjolskom i portugalskom“, Strani jezici, 2013.

11. Prijevod sažetka „Didov san. Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika“, Institut za etnologiju i folkloristiku i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2014.

12. I. Pavić, D. Grković i N. Sokolić, članak „Ortoepska prilagodba španjolskih imena u hrvatskom jeziku“, Zbornik HDPL-a, Zagreb, 2014. (u postupku objavljivanja)

13. N. Sokolić, D. Grković i I. Pavić, članak „Barselona ili Barfelona?“, Zbornik HDPL-a, Zagreb, 2016.

14. I. Bašić i D. Grković, članak „Naglašavanje riječi iz španjolskoga jezika u hrvatskim rječnicima i naglasnim priručnicima“, Govor, Zagreb, 2017.

15. I. Bašić i D. Grković, članak „Radio i televizija u naglašavanju posuđenica iz španjolskog jezika“, Zbornik HDPL-a, Zagreb, 2017.

16. I. Bašić i D. Grković, izvorni znanstveni članak „Govorna brzina kod (ne)izvornih govornika hrvatskoga i španjolskoga jezika“, Zbornik HDPL-a, Zagreb, 2020.