Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
PON. 10.00-11.00
Soba
F-310
Telefon
01/4092-328
E-mail
abjelic@ffzg.hr

Dr. sc. Andrea-Beata Jelić rođena je 1974. u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu francuski i španjolski jezik, a zatim magistrirala (2002.) i doktorirala (2007.) na istome fakultetu iz znanstvenog polja filologija, grana romanistika, s temama vezanim za vještinu čitanja na stranom jeziku i usvajanje leksika. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 2010., a u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta 2019.
Područja užeg interesa uključuju istraživanje individualnih čimbenika u procesu usvajanja stranog jezika, vještine čitanja na stranom jeziku, usvajanja vokabulara, učenikova samostalnost te vrednovanje znanja stranog jezika, s posebnim naglaskom na španjolski i francuski jezik.
Sudjelovala je u izvođenju nastave iz seminara u sklopu kolegija Metodika nastave francuskog jezika na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (1999.-2002.), a trenutno izvodi nastavu iz kolegija Proces usvajanja drugog ili stranog jezika 1, Proces usvajanja drugog ili stranog jezika 2 i Vrednovanje i ocjenjivanje na diplomskom studiju Španjolski jezik i književnost - nastavnički smjer na Katedri za španjolski jezik Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije na diplomskom studiju Francuski jezik i književnost - nastavnički smjer na Katedri za francuski jezik Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Sumentorica je više od 60 obranjenih diplomskih radova.
Objavila je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova, dva prijevoda knjige, sudjelovala u izradi jednog konverzacijskog priručnika za francuski jezik te hrvatske inačice Europskog jezičnog portfolija za učenike nižih razreda osnovne škole. Koautorica je i četiri udžbenička kompleta za rano učenje francuskog jezika.
Sudjelovala je u više znanstvenih i stručnih projekata s područja usvajanja stranih jezika i visokog obrazovanja, izlagala na desetak stručnih i znanstvenih skupova te se nekoliko puta usavršavala u zemlji i inozemstvu.
Također je održala više predavanja u okviru seminara za stručno usavršavanje nastavnika o različitim temama vezanim za problematiku usvajanja i poučavanja stranih jezika. Bila je članica Nacionalnog odbora za izradu Europskog jezičnog portfolija pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH (2006.) a sudjelovala je i u radu stručne radne skupine za španjolski jezik pri Centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (2018.) te povjerenstva za prosudbu udžbenika španjolskog jezika pri MZO (2021.). Službena je ispitivačica za međunarodne ispite španjolskoga jezika DELE na razinama A1 i A2.
Recenzirala je (kao anonimni recenzent) dvadesetak znanstvenih i stručnih radova za hrvatske i strane časopise i zbornike te jednu znanstvenu monografiju. Članica je Hrvatskog filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Hrvatskog čitateljskog društva.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
  • Upravni odbor, Francuska alijansa Zagreb

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni radovi:
1. Jelić, Andrea-Beata; Blažević, Ana Gabrijela (2020) “Las competencias de los docentes de ELE en Croacia: Perspectiva curricular, estudiantil y profesional”, Vestnik za tuje jezike/Journal for Foreign Languages, 12 , 1, 171-188 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
2. Jelić, Andrea-Beata; Vlašič, Nikolina (2020) “Uporaba materinskoga jezika u razrednom diskursu na satu španjolskoga jezika”, Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku, 49 , 2, 227-245 (domaća recenzija, članak, znanstveni)
Jelić, A.-B., Bajt, A. (2016) “Orientaciones motivacionales de los estudiantes universitarios croatas de ELE”, SRAZ LXI, 161-174 (izvorni znanstveni rad)
3. Jelić, A.-B., Guć, A. (2014) “Análisis de errores verbales y su implicación comunicativa en la producción escrita de los alumnos croatas de ELE”, SRAZ LIX, 95-121 (izvorni znanstveni rad)
4. Jelić, A.-B. (2012) “Portfolio européen des langues: attitude et expérience des enseignants croates”, in Vrhovac, Y. (ed.) Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères. De l’usage de la langue à la conscience linguistique/Introducing the European Language Portfolio into Croatian and French Foreign Language Classrooms. From Language Use to Language Awareness, Zagreb: FF Press, 195-214 (međunarodna recenzija, poglavlje u knjizi)
5. Jelić, A.-B. (2012) “European Language Portfolio: The Croatian Parents’ Perspective”, in Vrhovac, Y. (ed.) Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères. De l’usage de la langue à la conscience linguistique/Introducing the European Language Portfolio into Croatian and French Foreign Language Classrooms. From Language Use to Language Awareness, Zagreb: FF Press, 181-194 (međunarodna recenzija, poglavlje u knjizi)
6. Jelić, A.-B. (2011) „Vještina čitanja u Europskom jezičnom portfoliju“, u Vodopija, I., Petrović, E., Smajić, D. (ur.) Dijete i jezik danas – Dijete i tekst, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Dijete i jezik danas 2007., Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera, 251-265 (izvorni znanstveni rad)
7. Rovan D., Jelić, A.-B. (2010) “Motivacijska uvjerenja pri učenju materinskog i stranih jezika”, Društvena istraživanja 19, 4-5, 873-834 (izvorni znanstveni rad)
8. Jelić, A.-B. (2009) “Čitanje, usvajanje vokabulara i strateško ponašanje učenika stranog jezika”, Društvena istraživanja 18, 4-5 (102-103), 895-911 (izvorni znanstveni rad)
9. Grahek, S., Jelić, A.-B. (2008) “Contribution à la typologie des erreurs d’inférence lexicale”, SRAZ LIII, 191-209 (izvorni znanstveni rad)
10. Jelić, A.-B. (2007) “Lexical inferencing strategy use by Croatian foreign language learners”, in J. Horvat, M. Nikolov (eds.) UPRT 2007: Empirical studies in English applied linguistics, Pecs: Lingua Franca Csoport, 245-254 (međunarodna recenzija, poglavlje u knjizi)
11. Jelić, A.-B. (2007) “Nenamjerno usvajanje vokabulara kroz čitanje: čimbenici, strategije i rezultat”, Strani jezici XXXVI, 2, 123-138 (pregledni znanstveni rad)
12. Jelić, A.-B., Vrhovac, Y. (2006) “Razvijanje komunikacijske kompetencije na satu stranog jezika pomoću videomaterijala”, u Granić, J. (ur.) Jezik i mediji – Jedan jezik: više svjetova, Zbornik radova sa savjetovanja HDPL-a, 325-333 (prethodno priopćenje)
13. Jelić, A.-B. (2004) “Vještina čitanja na stranom jeziku – teorijska ishodišta”, Strani jezici XXXIII, 1-2, 19-34 (izvorni znanstveni rad).
14. Jelić, A.-B. (2003) “Uloga metafora u usvajanju vokabulara stranog jezika”, u Stolac, D.; Ivanetić, N.; Pritchard, B.; Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici, Zbornik radova sa savjetovanja HDPL-a, 323-332 (pregledni rad)
15. Jelić, A.-B. (2001) “Lecture interactive du texte littéraire et communication en classe de langue” u Vrhovac, Y. (ur.) Children and foreign languages III/Les enfants et les langues étrangères III, Faculty of Philosophy, University of Zagreb, Zagreb, 169-185 (izvorni znanstveni rad)
16. Jelić, A.-B. (2001) “Strategije čitanja na stranom jeziku”, u Stolac, D.; Ivanetić, N.; Pritchard, B.; Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj – izazovi na početku XXI. stoljeća, Zbornik radova sa savjetovanja HDPL-a, 233-240 (pregledni rad)
17. Jelić, A.-B. (1999) “Strategije učenja i nastava stranih jezika”, Strani jezici XXVIII, 3-4, 177-190 (pregledni znanstveni rad)

Prijevodi:
1. Hrvatski jezični suvenir: Souvenir de la langue croate / Croate: dictionnaire de mots et expressions (2006) Naklada Ljevak, Zagreb (prijevod na francuski: Vrhovac, Y., Jelić, A-B.,) 246 str.)
2. Barth, B.-M.. (2004) Razumjeti što djeca razumiju: struktura znanja i njegovo oblikovanje – problemi prijenosa znanja, Profil international, Zagreb. (149 str.)
3. Dujovne Ortiz, A. (2004) Dora Maar – zatočenica pogleda, Profil international, Zagreb (335 str.)

Udžbenici:
1. Vrhovac, Y., Horvat-Vukelja, Ž., Jelić, A-B., Topličanec, M. (2005) Un, deux, trois, nous voilà 1, udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnika i CD za 1. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb.
2. Vrhovac, Y., Jelić, A-B., Topličanec, M. (2006) Un, deux, trois, nous voilà 2, udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnika i CD za 2. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb.
3. Vrhovac, Y., Horvat-Vukelja, Ž., Jelić, A-B., Topličanec, M. (2007) Un, deux, trois, nous voilà 3, udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnika i CD za 3. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb.
4. Vrhovac, Y., Horvat-Vukelja, Ž., Jelić, A-B., Topličanec, M. (2008) Un, deux, trois, nous voilà 4, udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnika i CD za 4. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb.

Ostalo:
- Europski jezični portfolio (za učenike i učenice od 7 do 10/11 godina u RH), Školska knjiga, Zagreb
- E-portal UpraVO (Učenje i poučavanje u visokom obrazovanju): Akademsko čitanje i pisanje

Sudjelovanje u znanstvenim projektima:
2007.– 2010. “Razvijanje učenikove samostalnosti uz pomoć Europskog jezičnog portfolija”, MZOŠ (istraživač)
1998.-2002. “Istraživanje procesa učenja i usvajanja stranih jezika”, MZOŠ (znanstvena novakinja)