Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
ponedjeljak 10-11 sati i prema dogovoru
Soba
C-312
Telefon
+38516120216
E-mail
zjerneic@ffzg.hr

Željko Jerneić rođen je 1955. godine u Zagrebu gdje je na Filozofskom fakultetu završio studij psihologije te magistrirao i doktorirao. Na istom fakultetu zaposlen je od 1979. prvo kao laborant, a od 1982. kao asistent. U zvanje docenta izabran je 1998., a u zvanje izvanrednog profesora 2003. godine. Od 2008. godine predstojnik je Katedre za psihologiju rada i ergonomiju. Na matičnom fakultetu uveo je, organizirao i vodio više različitih kolegija na diplomskom i poslijediplomskom studiju psihologije. Trenutno na diplomskom studiju predaje kolegije Aktualni problemi psihologije rada, Ergonomijska psihologija i Odabir i razvoj osoblja, a na doktorskom studiju Predviđanje radnog ponašanja i radne uspješnosti. Također, dugi niz godina predavao je na interfakultetskom Studiju dizajna kolegije Psihologija rada i Psihologija za dizajnere, na Pedagoškom fakultetu u Rijeci održavao je nastavu iz kolegija Ergonomija, a na Kineziološkom fakultetu je gost predavač na doktorskom studiju. U znanstvenom radu bavi se ispitivanjem kognitivnih i psihomotornih sposobnosti, konstrukcijom testova i upitnika, problemima odabira radnika, motivacijskim aspektima rada, te ergonomskim problemima oblikovanja. Sudjelovao je u radu 10ak domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata i bio voditelj dva projekta. S priopćenjima je učestvovao na brojnim skupovima u zemlji i inozemstvu te objavio pedesetak znanstvenih i stručnih radova, knjiga i testova. Dobitnik je “Psihologijske nagrade Ramiro Bujas” za znanstveni rad. Aktivan je član nekoliko nacionalnih i međunarodnih strukovnih organizacija. Bio je glavni tajnik Hrvatskog psihološkog društva, tajnik Hrvatskog ergonomijskog društva, predsjednik povjerenstva za dodjelu nagrada HPD-a, te predsjednik programskih i organizacijskih odbora više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Uz stručne, obavljao je i niz akademskih dužnosti na odsjeku, fakultetu i sveučilištu. Bio je prodekan Filozofskog fakulteta u četiri mandata, voditelj izgradnje biblioteke Filozofskog fakulteta, voditelj razredbenih postupaka na razini Odsjeka i Fakulteta, član Senata Sveučilišta, Vijeća područja društvenih i humanističkih znanosti, različitih sveučilišnih odbora i povjerenstava, kao i predsjednik Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu.


Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni interesi Ž. Jerneića usmjereni su na istraživanja u području psihologije rada, organizacijske psihologije i ergonomije. U svojim istraživanjima i radovima bavio se ispitivanjem sposobnosti simultanog djelovanja, ispitivanjem radnih vrijednosti i značenja rada u životu pojedinca, ispitivanjem povezanosti osobina ličnosti i stilova rukovođenja, odnosom stavova prema radu i radne uspješnosti, ergonomijskim aspektima interakcije čovjeka i stroja, itd. Posljednjih nekoliko godina u središtu njegovih znanstvenih interesa su teorijsko-metodološki problemi procjene ličnosti u selekcijskim situacijama i ispitivanje prirode socijalno poželjnog odgovaranja. Također, u novije se vrijeme bavi konstrukcijom upitnika integriteta i skala nepoželjnog organizacijskog ponašanja te ispitivanjem povezanosti ličnosti s radnom uspješnosti i radnim ponašanjem.