Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
srijeda, 15:30-17:00
Soba
B-022
Telefon
00 385 1 4092 064
E-mail
barbara.kerovec@gmail.com, bkerovec@ffzg.hr

Barbara Kerovec rođena je 1977. godine u Zagrebu. Godine 2001. diplomirala je studij francuskog jezika i književnosti te studij turkologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2005. zaposlena je kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku, Katedri za turkologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od iste godine aktivno sudjeluje u izvođenju nastave suvremenoga turskog jezika na svim godinama preddiplomskog i diplomskog studija, a dvije godine bila je angažirana kao vanjski suradnik na Odsjeku za turski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Tuzli.
Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2006./2007, a godine 2012. doktorirala je s temom "Kognitivnolingvistička analiza prostornih odnosa u turskom i hrvatskom jeziku". U zvanje docenta izabrana je 2016. godine.
U više navrata stručno se usavršavala u Turskoj na tečajevima turskog jezika kao stipendistica Vlade Republike Turske i MZOŠ RH, a osmomjesečni studijski boravak u Turskoj (2007-2008) provela je na Sveučilištu Boğaziçi u Istanbulu. U središtu su joj znanstvenog zanimanja usporedba i kontrastiranje turskog i hrvatskog jezika te suodnos semantike i gramatike. Autorica je više izvornih znanstvenih radova, suautorica jedne znanstvene monografije te suurednica jedne uredničke znanstvene knjige.

Ključni istraživački interesi
  • turski jezik
  • hrvatski jezik
  • gramatika
  • semantika
  • jezična tipologija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. 8th International Balkan Annual Conference. Crossing the Frontier in the Anatolia-Balkans-Central Europe: A Complex Relationship in History, Arts, Economy and Law, Sveučilište Istanbul (İstanbul Üniversitesi) i Odsjeka za povijest i Katedra za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
  • 2013. 9th Mediterranean Morphology Meeting, Scientific committee: Geert Booij (U Leiden) Angela Ralli (U Patras) Sergio Scalise (U Bologna) Ida Raffaelli (U Zagreb) Local organizing committee: Barbara Kerovec (U Zagreb) Matea Srebačić (U Zagreb) (međunarodni, znanstveni)

Opis znanstvene djelatnosti
Kao znanstvena novakinja, Barbara Kerovec sudjelovala je u znanstvenim projektima "Turski i hrvatski jezik u kontaktu i kontrastivnoj analizi" (0130501) te "Kontrastivna analiza gramatičkog ustroja turskog i hrvatskog jezika" (130-1300869-0881).
Područje znanstveno-istraživačkog interesa: suvremeni turski jezik, kontrastiranje značenjsko-gramatičkog i leksičkog ustrojstva turskog i hrvatskog jezika, semantika, kognitivna lingvistika. Autorica je više izvornih znanstvenih radova, suautorica jedne znanstvene monografije i suurednica jedne znanstvene knjige.
Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277443