Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
sr 11-12 i prema dogovoru
Soba
E-306
Telefon
409 2357
E-mail
mlmiculi@ffzg.hr

Marija Lütze-Miculinić studirala je francuski i njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na Westfälische Wilhelmsuniversität Münster (SR Njemačka). Od 1984. do 1993. predaje francuski i njemački u Centru za strane jezike Vodnikova 12. Od 1993. lektorica je za njemački jezik na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 1995. viša lektorica. Magistarski rad iz njemačke književnosti obranila je 1991. (naslov rada „Bilder von einer langsamen Reise – Handkes Romane in der Postmoderne“, mentor prof. dr. sc. Viktor Žmegač). Doktorirala je 2011. („Razvoj teorija pasiva u hrvatskoj i njemačkoj gramatikologiji od Bartola Kašića i Johanna Christopha Adelunga do danas i njihova primjenjivost u hrvatsko-njemačkim prijevodima“, mentorica prof. dr. Zrinka Glovacki-Bernardi). Od 2013. docentica je na Katedri za didaktiku nastave njemačkog jezika. U razdoblju od 2015./2016. do 2017./2018. pročelnica je Odsjeka za germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 2017./2018. predstojnica Katedre za didaktiku nastave njemačkog jezika na istom odsjeku. Godine 2020. izabrana je u zvanje izvanredne profesorice.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • Kroatischer Deutschlehrerverband (KDV) (redovni član)
Uredništva u časopisima
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora i recenzent)

Opis znanstvene djelatnosti
Matični broj znanstvenika: 212020

IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI

I. MAGISTARSKI RAD
Bilder von einer langsamen Reise – Handkes Romane in der Postmoderne, mentor: prof. dr. Viktor Žmegač
Magistarski rad uvodno iznosi osnovna obilježja postmoderne kao razdoblja u povijesti umjetnosti, filozofiji jezika a napose u književnosti. Rad predstavlja prvu književnu analizu Handkeovih romana nastalih u razdoblju od 1966. do 1986. u svjetlu književne postmoderne. Zagreb, Filozofski fakultet, rad obranila 12. 04. 1991.

II. DOKTORSKA DISERTACIJA
Razvoj teorija pasiva u hrvatskoj i njemačkoj gramatikologiji od Bartola Kašića i Johanna Christopha Adelunga do danas i njihova primjenjivost u hrvatsko-njemačkim prijevodima, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentorica: prof. dr. Zrinjka Glovacki-Bernardi
Disertacija predstavlja izvorni doprinos kontrastivnoj hrvatsko-njemačkoj analizi pasiva utoliko što su prvi put dijakronijski i kontrastivno prikazana morfosintaktička i funkcionalna obilježja pasiva u hrvatskom i njemačkom standardnom jeziku. Na 330 stranica zahvaćeno je razdoblje od 1604. do danas, tj. više od četiri stoljeća teorije pasiva. Inovativnost rada uočljiva je u očištu istraživanja jer ovaj rad problematiku pasiva osvjetljava iz hrvatsko-njemačke perspektive koja je svojstvena potencijalnim čitateljima ovoga rada s hrvatskim kao materinskim jezikom. Nadalje, istraživanje se temelji na dvojezičnom korpusu koji je autorica sama sastavila. Rezultati istraživanja zaključno su prikazani u vidu tipologije hrvatskih ekvivalenata njemačkoga gramatičkog pasiva u aktualnoj jezičnoj uporabi polazeći od prototipnih morfosintaktičkih rješenja prema perifernima što predstavlja originalni doprinos hrvatsko-njemačkoj kontrastivnoj lingvistici. Zagreb, Filozofski fakultet, rad obranila 08. 04. 2011.


III. OBJAVLJENI RADOVI

1. Njemački toponimi i njihove izvedenice u hrvatskome književnom jeziku na primjeru imena njemačkih saveznih zemalja i njihovih glavnih gradova. Suvremena lingvistika 30, br. 57-58 (2004), str. 51-66.
2. Deutsch als Fremdsprache – Prüfung im Rahmen des Kroatischen Zentralabiturs. Zagreber germanistische Beiträge 19 (2010), str. 171-188 (u suautorstvu s prof. dr. Majom Häusler i asistenticom Vitom Žiborski).
3. Kroatische Äquivalente für deutsche grammatikalisierte Passivkonstruktionen Zagreber germanistische Beiträge 20 (2012), str. 183-203.
4. Vernetzung von präpositionalen Bedeutungen im mentalen Lexikon kroatischer Deutsch und Englisch lernender Jugendlicher. Zagreber germanistische Beiträge 20 (2012), str. 165-183 (u suautorstvu s doc. dr. Majom Anđel i diplomandicom Ivanom Dolović).
5. Neue Medien im DaF-Unterricht am Beispiel der Adjektivdeklination, Multikompetent –
multimedial – multikulturell?. Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung, ur. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz i Antje Stork, u Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik, Band 2, Hrsg. von Waldemar Pfeiffer, Peter Lang, Frankfurt am Main, (2012), str. 169-179 (u suautorstvu s doc. dr. Majom Anđel i prof. dr. Zrinjkom Glovacki-Bernardi).
6. Réflexions sur les qualités personnelles et les compétences professionnelles des enseignants qui travaillent avec le PEL. Introduire le portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères, ur. Yvonne Vrhovac, Zagreb: FFpress (2012), str. 215-222.
7. Interferenzerscheinungen im Bereich der Passivkonstruktionen bei kroatischsprachigen Deutschlernern. Estudios Filológicos Alemanes. Revista del Grupo de Investigatión Filología Alemana. Universidad de Sevilla. (2013) (u suautorstvu s Majom Anđel)
8. Deutsch ist klasse! 4, Udžbenik njemačkog jezika za gimnazije i strukovne škole, 9. i 12. godina učenja, Školska knjiga, Zagreb (2014) (u suautorstvu s Jasminkom Pernjek).
9. Deutsch ist klasse! 4, Radna bilježnica njemačkog jezika za gimnazije i strukovne škole, 9. i 12. godina učenja, Školska knjiga, Zagreb (2014) (u suautorstvu s Jasminkom Pernjek).
10. Višejezična terminološka baza razrednoga jezika. Autorice: doc. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, prof. dr. sc. Yvonne Vrhovac, izv. prof. dr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić i doc. dr. sc. Sandra Mardešić (ograničen pristup http://theta.ffzg.hr/TermDB/)
11. Sprachlernstrategien bei Vorschulkindern am Beispiel des Französischen und des Deutschen als Fremdsprache. Jezikoslovlje 19 (2018), 19.2; str. 257-287. (u suautorstvu sa doktorandicom Sanjom Vičević Ivanović), ISSN 1331-7202.
12. Prijenosna odstupanja govornika hrvatskoga pri ovladavanju njemačkim na razini B1. Strani jezici – Časopis za primijenjenu lingvistiku 46 (2018), str. 45-63. (u suatorstvu sa studenticom Sarom Smrtić), ISSN 0351-0840.


ISTRAŽIVAČKI RAD

Od 2007. do 2010. u okviru znanstvenog projekta MZOŠ „Razvijanje učenikove samostalnosti uz pomoć Europskog jezičnog portfolija (EJP)“, voditeljica: prof. dr. sc. Yvonne Vrhovac.
Provedena su istraživanja o mogućnostima uvođenja i primjene EJP-a kao didaktičkog alata u nastavi stranih jezika (engleskog, njemačkog, francuskog i talijanskog jezika) u hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Istraživanje je potvrdilo važnost EJP-a za razvijanje učenikove višejezičnosti i međukulturnosti.

Od 2015. do 2018. voditeljica četiriju istraživačkih projekata. Suradnice na projektima bile su: prof. dr. sc. Yvonne Vrhovac, prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, izv. prof. dr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić i doc. dr. sc. Sandra Mardešić. Istraživanja su dobila kratkoročnu financijsku potporu Sveučilišta u Zagrebu, a vode se pod naslovima:
1. Glotodidaktička terminološka baza razrednog jezika (2015)
2. Višejezični rječnik razrednoga jezika (2016)
3. Razredni jezik kao jezik struke u didaktici inih jezika (2017)
4. Pragmalingvističko istraživanje razrednoga diskursa (2018).
Riječ je o sustavnom višejezičnom istraživanju razrednoga diskursa na temelju kojega su suradnice na projektima objavile više supostavnojezičnih znanstvenih radova s težištem na osobitostima razrednoga diskursa i održala nekoliko predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima. Objavljeni su i dvojezični Hrvatsko-njemački rječnik školskoga jezika i Višejezična terminološka baza razrednoga jezika. Dvojezični rječnici školskoga jezika za francuski, engleski i talijanski još su u izradi.IZLAGANJA

2011. Plenarno izlaganje i stručna radionica na međunarodnom skupu KDV (Kroatischer Deutschlehrerverband) u Opatiji (28.-30. 10. 2011.) Tema izlaganja bila je „Gramatika u nastavi stranih jezika“.
2012. Prezentacija znanstvenog rada na VIII. Internationaler Germanisten-Kongress, Universidad de Sevilla (17.-19. 12. 2012.) pod naslovom „Interferenzerscheinungen im Bereich der Passivkonstruktionen bei kroatischsprachigen Deutschlernern“. U izlaganju su predstavljeni rezultati istraživanja provedenog 2011. godine među studentima prvog i petog semestra studija germanistike. Istraživanje je potvrdilo pretpostavljene pojave negativnog transfera iz materinskog hrvatskog jezika u njemački jezik. Rezultati istraživanja pokazali su u kojim su područjima interferencije najjače izražene. Istraživanje je izvorni doprinos preciznijem kalibriranju vježbi iz područja pasiva u nastavi njemačkoga kao stranog jezika.
2014. Izlaganje na Državnom stručnom skupu učitelja i nastavnika njemačkog jezika, Verudela (9.-11. 1. 2014.), pod naslovom „Theaterpädagogik im Unterricht“.
2014. Izlaganje na Županijskom stručnom vijeću za nastavnike njemačkog jezika u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije, Krapina, 18. (veljače 2014.) pod naslovom "Arbeit mit Lehrwerken in Deutsch als Fremdsprache".
2017. Izlaganje na međunarodnom Znanstvenom skupu Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku HDPL „Jezik i njegovi učinci“, Rijeka (4.-6.5.2017). "Utvrđivanje razine poznavanja razrednoga jezika među studentima i nastavnicima njemačkoga jezika", suizlagačica Mirela Landsman Vinković.
2017. Izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu 1. Internationale Tagung zur Angewandten Germanistik, Technische Universität für Bauwesen, u Bukureštu, Rumunjska (2.-4.6.2017.). "Unterrichtssprache Deutsch – Herausforderungen einer interkulturellen Lehrerausbildung".
2017. Izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu 2. interdisziplinäre wissenschaftliche Tagung „Slawisch-deutsche Begegnungen in der Literatur, Sprache und Kultur“ u Osijeku, (27.-28.10.2017.), "Terminologisches Wörterbuch der Unterrichtssprachen Kroatisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch", suizlagačice: Mirela Landsman Vinković i Zrinka Jelaska.
2018. Izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu 3. Interdisziplinäre Tagung „Slawisch-deutsche Begegnungen in der Literatur, Sprache und Kultur, Begegnungsorte“ u Krakovu, Poljska (18.-20.10.2018.), "Eine kontrastive Analyse der Unterrichtssprachen Deutsch und Kroatisch", suizlagačica: Zrinka Jelaska.
2016.-2019. Redovna izlaganja na godišnjim međužupanijskim stručnim skupovima za učitelje i nastavnike njemačkog jezika pod naslovom "Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita".