Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
Soba
F 332
Telefon
01/4092314
E-mail
smardesi@ffzg.hr

Sandra Mardešić diplomirala je 2003. godine na Odsjeku za talijanistiku i na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2003. - 2005. radi kao nastavnik talijanskog jezika u nekoliko škola stranih jezika i drži tečajeve općeg i poslovnog jezika. Aktivno surađuje s Talijanskim institutom u Zagrebu i drugim institucijama kao prevoditelj i sudski tumač.
Od listopada 2005. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i predaje na sljedećim kolegijima, Studentska praksa 1, Studentska praksa 1, Metodika nastave talijanskog jezikaProces usvajanja drugog jezika, Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije. Bavi se istraživanjima iz područja primijenjene lingvistike i glotodidaktike, a 2006. godine je upisala poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike u sklopu kojeg je izradila i 2011. obranila svoju doktorski disertaciju pod naslovom Uloga refleksivnoga pristupa u inicijalnom obrazovanju nastavnika stranih jezika.
Odlukom Matičnog povjerenstva za područje humanističkih znanosti od 1. travnja 2016. izabrana je u znanstveno- nastavno zvanje znanstvenog docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
  • Societa' Dante Alighieri Zagreb
  • Stručno ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita za nastavnike talijanskog jezika u osnovnim i srednjim školama, Agencija za odgoj i obrazovanje
  • Stručno povjerenstvo MZOSa za procjenu kvalitete udžbenika za talijanski jezik za osnovne škole, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (Član)
Uredništva u časopisima
  • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Autorska knjiga

Mardešić, S., Lütze-Miculinić, M. (2021) Hrvatsko – talijanski rječnik školskoga jezika. Priručnik za studente i nastavnike talijanskoga jezika I. svezak /Dizionario croato-italiano del linguaggio scolastico. Manuale per studenti e insegnanti d'italiano. Volume I, Zagreb: HFDIzvorni znanstveni radovi

Letica, Stela; Mardešić, Sandra. (2007.) Cross-linguistic Influences in L2 and L3 Oral Production u: University of Pecs Round Table (UPRT 2007) Empirical studies in English applied linguistics; Horvat, J. Nikolov M. (ur.).
Pecs, str. 307-318 ; http://mek.oszk.hu/07500/07557/07557.pdf


Mardešić Sandra; Županović Nada. (2008.) Kinship terms in Croatian and Italian - an example of different articulation of reality u: Primenjena lingvistika danas Izabrani radovi sa 2.kongresa Društva za primenjenu lingvistiku Srbije, Filološki fakultet,str. 184-194

Mihaljević Djigunović, Jelena; Mardešić, Sandra (2009.) Kompetencije nastavnika stranih jezika između politike i stvarnosti u Jezična politika i jezična stvarnost Jagoda Granić (ur.). Zagreb : HDPL, str. 318-327.

Mardešić, S. (2010). Bisogna imparare l'italiano alla scuola dell'obbligo? Motivazione e atteggiamenti degli studenti riguardo allo studio dell'italiano in contesti diversi u: Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una società in trasformazione, Šuran, F. Olujić Deghenghi, E. i Scotti Jurić, R. (ur.) Pula: Edizione DSLI, str. 83 – 90


Mardešić, Sandra (2010.) L'apprendimento dell’italiano nelle scuole dell'obbligo croate. La motivazione e gli atteggiamenti degli studenti riguardo allo studio dell’italiano a Zagabria e in Istria, in due diversi contesti geolinguistici e culturali. u: Itals, Didattica e Linguistica dell’italiano come lingua straniera,VIII, 23 Balboni, P., Santipolo, M. (ur) Perugia, Guerra edizioni. str. 35-54

Mardešić, Sandra(2012.) Experiences in implementing European Language Portfolio (ELP) with Italian Foreign Language (FL) pupils in primary school: A teacher's perspective u: (2012.) Introduire le protfolio Européen des langues dans des classes Croates et Françaises de langues étrangères. De l'usage de la langue à la conscience linguistique = Introducing the European language portfolio in Croatian and French foreign language classroom. From language use to language awareness. Vrhovac, Y. (ur.) Zagreb, FF press; str.223-232

Sandra Mardešić, Sanja Vičević Linguistic and Teaching Competence in FL Classroom (2012.) u Mihaljević Djigunović, J., Medved Krajnović, M. (ur.).University of Zagreb Round Table (UZRT 2012: Empirical studies in English applied linguistics. Zagreb; FF Press; str. 193- 200 (http://books.google.hr/books/about/Uzrt_2012.html?id=VnR3DZsHG6UC)
Damiani Einwalter, Ingrid., Mardešić Sandra. (2008). Studentsko vrednovanje nastavnih programa u provedbi reforme sveučilišta: primjedbe i prijedlozi u primjeni "Bolonjskog procesa". u Evaluacija u nastavi jezika i književnosti, Vučo, J. (ur.) Nikšić: Filozofski fakultet, str. 85 - 191
Tarita Štokovac; Sandra Mardešić. (2010.) Jezik udžbenika: prisutnost sociolingvističkih i pragmatičkih elemenata u: Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu. / Brdar, Mario i sur. (ur) ; Zagreb - Osijek : HDPL ; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, str. 219-231.

Županović Filipin, N. Mardešić. S. (2013), recte 2014, Analisi dell’interlingua nell’apprendimento dell’italiano a livello universitario, u: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, br. LVIII, , str. 201-219

Mardešić, S., Stanković, S. (2013) A Comparative Study of Foreign Language Anxiety among Students Majoring in French, Italian and Spanish u Dombi, J., Horvath, J., Nikolov, M. (ur.) UZRT 2013 Empirical Studies in English Applied Linguistics. Pecs: Lingua Franca Csoport, str. 68-79

Mardešić, S. (2017) Autovalutazione – applicazione della riflessione nella formazione degli insegnanti Assessment in foreign language & literature teaching. Eвалуацијата во наставата по странски јазици и книжевности. Nikodinovska, R. (ur.). Skopje: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Blaže Koneski Faculty of Philology. str. 321-336
Mardešić, S. (2018) “Insegnantese” – microlingua degli insegnanti LS. Scripta Manent. 12/2: str. 191-20

Mardešić, S. (2018) The reflective approach in pre-service foreign language teacher education. New Trends in Foreign Language Teaching, Methods, Evaluation and Innovation. U Lopes, A.; Raúl Ruiz, C.(ur.).Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, str. 157-174

Mardešić, S., Maržić Sabalić, V. (2019) Izgubljeni u jelovniku: prevoditeljske strategije i međujezični utjecaji. Strani jezici, 48 1-2, str. 77-87

Mardešić S., Gverović, A., Puljizević, A (2018) recte 2020.Motivation in modern language studies: A pilot study in Italian language. UZRT 2018 Empirical Studies in Applied Linguistics, Geld, R.; Letica Krevelj, S. (ur). Zagreb, FFpress. Str. 34-55

Sudjelovanja na skupovima:

- Jezik udžbenika: prisutnost sociolingvističkih i pragmatičkih elemenata; Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu XIII međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku; Osijek, Hrvatska, 21-23.05.2009.

- Kinship terms in Croatian and Italian - an example of different articulation of reality, Primenjena lingvistika danas - kongres Jugoslovenskog društva za primenjenu lingvistiku, Beograd, Srbija, 28.-30.09.2006.

- Bisogna imparare l'italiano alla scuola dell'obbligo? Motivazione e atteggiamenti degli studenti riguardo allo studio dell’italiano in contesti diversi, Trideset godina studija na talijanskom jeziku:prošlost, sadašnjost i budućnost", Pula, Hrvatska, 18 -19.09. 2008.

- Cross-linguistic Influences in L2 and L3 Oral Production; University of Pecs Round Table 2007, Empirical studies in English applied linguistics, Pečuh, Mađarska, 22.06.2007.

- Studentsko vrednovanje nastavnih programa u provedbi reforme sveučilišta: primjedbe i prijedlozi u primjeni „Bolonjskog procesa“; Evaluacija u nastavi jezika i književnosti, Nikšić, Crna Gora, 4.-5.10.2007.

- Kompetencije nastavnika stranih jezika između politike i stvarnosti, Jezična politika i jezična stvarnost XI međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Split, Hrvatska, 24.- 26.5. 2007.

- Linguistic and Teaching Competence in FL Classroom , University of Zagreb Round Table conference - Empirical Research in English Applied Linguistics, Zagreb, Hrvatska, 15.06. 2012.

- Development of the Intercultural Competence in the Initial Foreign Language Teacher Education, Intercultural Linguistic Competence and Foreign / Second Language Immersive Environments, International Burch University, Sarajevo, BiH, 4-6, 05. 2012.

- EPOSTL in the Initial Teacher Education of Croatian Students, The European Portfolio for Student Teachers of Languages: Experiences and Perspectives, Graz, Austrija, 6-7.07.2012.

- Razvoj nastavničkih kompetencija u inicijalnom obrazovanju studenata stranih jezika, 1. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive”, Zagreb, Hrvatska, 25.- 26. 10. 2012.

- Linguaggio settoriale - uso dell'italiano nel settore turistico in Croazia Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr.sc. Žarka Muljačića (1922. – 2009.) Hrvatska, Zagreb, 15 - 17. 11. 2012
- Svilarić, Andrea; Klak, Hana; Mardešić, Sandra (2015). Višejezičnost i strah od stranog jezika u Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja ; Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 25. travnja do 27. travnja 2014. godine u Zagrebu , Udier, Sanda Lucija ; Cergol Kovačević, Kristina (ur.) Zagreb : Srednja Europa, 235-246. (rad objavljen u koautorstvu sa studenticom).
- Mardešić, Sandra; Maržić Sabalić, Vanda (2014). Linguaggio settoriale - uso dell'italiano nel settore turistico in Croazia u Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. sc. Žarka Muljačića (1922.- 2009., izdanje niza SRAZA, Peša Matracki, Ivica ; Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko ; Filipin, Nada (ur.) Zagreb : FF press, 457-464.
3 Mardešić, Sandra; Stanković, Suzana.(2013). A Comparative Study of Foreign Language Anxiety among Students Majoring in French, Italian and Spanish u UZRT 2013 Empirical Studies in English Applied Linguistics Dombi, Judith ; Horvath, Jozsefh ; Nikolov, Marianne (ur.) Pecs : Lingua Franca Csoport, . 68-79 (rad objavljen u koautorstvu sa studenticom)
4 - Županović Filipin, Nada; Mardešić, Sandra (2013). Analisi dell’interlingua nell’apprendimento dell’italiano a livello universitario u Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia LVIII;str. 201-219.