Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije

Soba
C-205
Telefon
01/4192-169
E-mail
imarkic@ffzg.hr

Ivan Markić rođen je u Zadru 12. rujna 1984. godine. Osnovnu školu završava 1998., a jezičnu gimnaziju 2002. godine, kada upisuje dvopredmetni studij pedagogije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zadru. Zvanje diplomiranog profesora pedagogije i profesora povijesti stječe 2007. godine te upisuje Poslijediplomski doktorski studij pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. godine zaposlen je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad pod naslovom Međusobna povezanost nastavnih strategija i socijalne kompetencije učenika izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Vlatka Previšića obranio je 30. rujna 2014. godine i stekao zvanje doktora društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, grana didaktika. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabran je 2015. godine a u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2016. godine. Na Odsjeku za pedagogiju nositelj je i izvoditelj kolegija Didaktičke teorije, Temeljna nastavna umijeća i Školski i razredni menadžment te sudjeluje u izvedbi seminarskog dijela nastave iz kolegija Didaktika te Alternativne pedagoške ideje i škole.
Područja njegova znanstvenog interesa su didaktika, školska pedagogija i vojna pedagogija.
Od stranih jezika aktivno se služi engleskim a pasivno njemačkim i talijanskim jezikom.

Ključni istraživački interesi
  • Didaktika
  • Školska pedagogija
  • Vojna pedagogija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko pedagogijsko društvo (Član)

Opis znanstvene djelatnosti
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/309086