Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
ponedjeljak 10-10'45; utorak 11'15-12
Soba
Fond 7
Telefon
01-6060-781
E-mail
mmilicev@ffzg.hr

Marina Milićević Bradač rođena je u Zagrebu 1957.g. Tu je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju 1975.g. Iste se godine upisala na Filozofski fakultet u Zagrebu na arheologiju kao A i klasičnu filologiju kao B predmet. Diplomirala je 1980.g.
1983.g. primljena je kao postdiplomant pripravnik za asistentske poslove na Katedru za klasičnu arheologiju pri Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Magistrirala je 1983.g. s radom Rimski kalendar s posebnim obzirom na njegovu epigrafsku izvornu građu. Za znanstvenog asistenta na Katedri za klasičnu arheologiju izabrana je 1985.g.
Doktorirala je 1993.g. s disertacijom Prethistorijski korijeni nekih aspekata grčke religije. Tada je upisana u registar istraživača kao znanstveni suradnik pod matičnim brojem 128774. 1996.g. izabrana je u zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, povijesne znanosti – arheologija. 1999.g. izabrana je u zvanje izvanrednog profesora, a 2004. u zvanje redovitog profesora na Katedri za klasičnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 2010.g. u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.
M. Milićević Bradač sudjelovala je na brojnim terenskim istraživanjima (Vinkovci, Osijek, Privlaka kod Vinkovaca, Stari Jankovci, Đakovo, Vrgorac, Vučedol, Medulin), a trenutno surađuje na istraživanjima u Gardunu kod Trilja i na Vučedolu.
Sudjelovala je s referatima na međunarodnim kongresima u Ravenni (Italija), Banskom (Bugarska), Esslingenu (Njemačka) i svi su ti radovi tiskani u inozemnim publikacijama na engleskom jeziku. Također je sudjelovala na međunarodnim kongresima koji se održavaju u Hrvatskoj (Medulin, Pula, Vukovar, Zagreb) s radovima koji su svi tiskani na engleskom jeziku.
Objavila je tri knjige, Rimski kalendar (Latina et Graeca, Zagreb 1990.), Otmica Prozerpine – prijevod, komentar i uvod (Latina et Graeca, Zagreb 1997.), Stara Grčka – Grci na Crnome moru (Školska knjiga, Zagreb 2004). Uz to je objavila brojne znanstvene radove u domaćim i stranim časopisima, većinu na engleskom jeziku. Sudjelovala je u radu projekta Signa et Litterae – Znakovi i riječi i bila je glavna urednica zbornika projekta Znakovi i riječi – Signa et Litterae (Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2003.). Bila je voditeljica projekta Corpus inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt.
U nastavi redovito sudjeluje od akad. god. 1984/85. Drži predavanja i seminare iz Klasične arheologije za prvu i drugu godinu studija i održava ispite iz tog predmeta. Uz povećani broj sati uvela je i novi sistem seminara s obveznim praćenjem znanstvene i stručne literature. Razvila je odgovarajući sustav ispitivanja svoga predmeta s posebno razrađenim ispitnim pitanjima. Kao mentor vodi diplomske i doktorske radove.
Član je Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatskog društva klasičnih filologa i European Association of Archaeologists. U mnogim nastupima na radiju i televiziji propagira arheologiju i klasične znanosti.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko arheološko drutšvo (redovni član)
  • Hrvatsko društvo klasičnih filologa (redovni član)

Opis znanstvene djelatnosti
Od 1984. do 1990.g (kad je rat naglo prekinuo radove) bila sam jedan od voditelja istraživanja eneolitičkog lokaliteta Vučedol kraj Vukovara. Moj je znanstveni rad bio tijesno povezan s iskopavanjima, naročito Vučedola, tako da sam tijekom godina objavila brojne znanstvene radove o materijalu i rezultatima istraživanja Vučedola. Osim toga moj je znanstveni rad usmjeren na proučavanja klasične arheologije, s užom specijalizacijom za povijest grčke religije. Poznavanje prethistorijske arheologije, naročito prethistorijskih religija, omogućilo mi je posve novi uvid i razumijevanje razvitka grčke religije, što sam primijenila, između ostalog i u svojoj doktorskoj disertaciji. Sudjelovala sam i na novopokrenutim iskopavanjima na Vučedolu kod Vukovara 2001. i 2002.g.
Od 1999.g. redovito sudjelujem na iskopavanjima rimskog logora u Gardunu kod Trilja.
Sudjelovala sam u zvanju istraživača u dva znanstveno-istraživačka projekta pri Arheološkom zavodu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kojima su voditelji bili prof. dr. Nives Majnarić-Pandžić i prof. dr. Petar Selem. Od 1996.g. suradnik sam na projektu «Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora», čiji je voditelj prof. dr. Petar Selem. Isti je rad nastavljen na novom projektu «Signa et Litterae – Znakovi i riječi», voditelj projekta prof. dr. Petar Selem. Bila sam urednica zbornika projekta Signa et litterae.
Od 2007.g. voditeljica sam znanstveno-istraživačkog projekta Corpus inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt (šifra projekta 130-0000000-0825 od siječnja 2007.g.) koji je dio velikog projekta drugog izdanja CIL III – Panonija, koji vodi Brandenburška akademija u Berlinu. Na tom projektu vodim i dva znanstvena novaka.
Rezultate znanstvenog rada objavljujem u časopisima, kao i na znanstvenim skupovima (međunarodnim i domaćim). Kao jedan od autora tekstova surađivala sam na golemom projektu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža Opći religijski leksikon.
Sudjelovala sam i još sudjelujem kao gost i suradnik u brojnim televizijskim i radijskim emisijama nastojeći propagirati arheologiju i antiku u javnosti.
Bila sam aktivna u radu Filozofskog fakulteta i kao pročelnica Odsjeka za arheologiju, kao voditeljica Poslijediplomskog doktorskog studija arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te kao prodekanica za nastavu Filozofskog fakulteta u Zagrebu.