Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Soba
F310
Telefon
01/4092-328
E-mail
mmusulin@ffzg.hr

Maša Musulin rođena je 1976. u Zagrebu, gdje je 1995. maturirala u V. gimnaziji i upisala studij hrvatskoga jezika i književnosti i španjolskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2002. godine, a doktorirala 2014. godine na Poslijediplomskome znanstvenome studiju lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu iz područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane općega jezikoslovlja (lingvistike).

Godine 2000. boravila je pet mjeseci u Rosariju, Argentina, u sklopu projekta Hola koji je provodila Matica iseljenika Hrvatske, gdje je predavala hrvatski jezik u Kulturnom centru Rosario, a u ak. godi. 2002./2003. bila je prva lektorica hrvatskoga jezika na Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Kraljevina Španjolska. Od 2007. do 2012. poučavala je španjolski jezik na svim razinama znanja kao honorarna suradnica u dvjema školama stranih jezika u Zagrebu.

Od 1998. do 2004. te ponovno od 2013. do danas radila je kao suradnica i predavačica hrvatskoga jezika u Sveučilišnoj ljetnoj školi hrvatskoga jezika i kulture Sveučilišta u Zagrebu. Osim toga, surađivala je i na znanstvenim projektima o hrvatskome kao stranome jeziku prikupljanjem građe i prevođenjem na španjolski (2002.-2006. Hrvatski kao drugi i strani jezik, MZOŠ 0130438, prof. dr. sc. Zrinka Jelaska te 2007.- 2013. Materinski i inojezični hrvatski, MZOŠ 130-1301001-0991, prof. dr. sc. Zrinka Jelaska). Također je od 2013. do danas povremeno suradnica na e-tečajevima HIT i HEJ ((Hrvatski internetski tečajevi) koje organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Matica iseljenika te se bavi istraživanjem govora hispanskih studenata koji uče hrvatski jezik.

U ak. godini 2015./16. bila je suradnica u pripremi istraživanja, prijevoda na španjolski jezik, te samoj provedbi i izradi planirane monografije u sklopu projekta iz potpora Sveučilišta u Zagrebu Jezični identiteti hrvatske iseljeničke zajednice u Argentini (voditeljica doc. dr. sc. Anita Skelin Horvat) te je boravila tri tjedna u hrvatskim zajednicama u Argentini, gdje je s doc. dr. sc. Skelin Horvat i stipendisticom Anom Gabrielom Blažević intervjuirala pripadnike hrvatske manjine te prikupljala podatke vezano uz spomenuto istraživanje. Kao rezultat podataka dobivenih u istraživanju u travnju 2017. izlagala je na međunarodnom znanstvenom kongresu Revitalización de Lenguas Indígenas y Minorizadas u Barceloni, te je koautorica poglavlja "Croatian language in Argentina: lexical borrowings in the speech of bilingual Croatian-Spanish speakers" u knjizi "Diaspora Language Contact. The Speech of Croatian Speakers Abroad" (ur. Jim Hlavac, Diana Stolac) u Bilingusim and Language Contact, Mouton de Gruyter, Berlin, 2021.

Od 2011. radi kao vanjska suradnica na Odsjeku za romanistiku, na Katedri za španjolski jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2013. do danas u zvanju više predavačice. Izvodi obvezne kolegije na preddiplomskom i diplomskom studiju (Hispanistika u okvirima opće i romanske lingvistike, Španjolska leksikologija i leksikografija, Španjolski jezik 1 i 2, Sociolingvističke i dijalektalne varijante španjolskog jezika, Leksička tvorba u suvremenom španjolskom jeziku i Curriculum španjolskog kao stranog jezika 1 i 2 te izborni kolegij Uvod u socioligvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika) te je dosad bila mentorica ili komentorica preko 20 završnih i diplomskih radova.

Autorica je i suautorica izvornih znanstvenih radova, stručnogih radova, rječnika i dvaju poglavlja u knjizi te je 16 puta sudjelovala s izlaganjima na domaćim i međunarodnim skupovima u zemlji i inozemstvu (https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Musulin,%20Ma%C5%A1a%20%2833113%29|text|profile). Bila je članica organizacijskoga odbora jednoga međunarodnoga skupa (HIDIS II, Zagreb, 2007.) te član uredništva Zbornika Poglavlja iz romanske filologije : u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu, Zagreb: FF press, 2018 (monografija).
Od stranih jezika, osim španjolskoga, govori engleski i njemački.
Članica je Hrvatskoga filološkog društva i Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (Član)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Član)
  • Sos Zagreb, Civilna (Član)
  • Udruga Krešimir Ćosić, Civilna (Član)
Uredništva u časopisima
  • Poglavlja iz romanske filologije : u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu, FF press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima

2015./16. Jezični identiteti hrvatske iseljeničke zajednice u Argentini, projekt uz potporu Sveučilišta u Zagrebu – suradnica u pripremi istraživanja, prijevoda na španjolski jezik, te samoj provedbi i izradi planirane monografije.

2011.-2016. Hrvatski internetski tečaj, zajednički projekt Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske matice iseljenika i Sveučilišnog računskog centra SRCE), suradnica u provedbi tečaja.

2007.- 2013. Materinski i inojezični hrvatski (MZOŠ 130-1301001-0991, prof. dr. sc. Zrinka Jelaska), suradnica u izradi materijala i ispitivanjima.

2002.-2006. Hrvatski kao drugi i strani jezik (MZOŠ 0130438, prof. dr. sc. Zrinka Jelaska), suradnica u izradi materijala i ispitivanjima.


BIBLIOGRAFIJA

I. Autorske knjige

1. Musulin, Maša; Jelaska, Zrinka; Dobravac Gordana (2012) „Rječnik hrvatsko-španjolski i španjolsko-hrvatski leksičkoga priručnika HRump 1/ Diccionario croata-español y español-croata que acompaña el libro de texto HRump 1“, HFD, Zagreb.

II. Poglavlja u knjizi

1. Skelin Horvat, A., Musulin, M.; Blažević, AG (2021). Croatian language in Argentina: Lexical transfers in the speech of bilingual Croatian-Spanish speakers, Diaspora Language Contact. The Speech of Croatian Speakers Abroad (ur. Jim Hlavac, Diana Stolac) u Bilingusim and Language Contact, Mouton de Gruyter, Berlin.
2. Musulin, Maša (2009) „Postira en el torbellino de agresión del siglo XX / Postira u vrtlogu nasilja XX. stoljeća“, Župni ured Sv. Ivana Krstitelja (597-606), Postira.

III. Znanstveni radovi

1. Valencia Spoljaric, Ana María; Musulin, Maša (2019). La mente multilingüe y la interferencia léxica // Verba Hispanica, 27 (2019), 1; 231-248 doi:10.4312/vh.27.1.231-248
2. Skelin Horvat, Anita; Musulin, Maša (2018). Nema ništa vidjeti sa španjolskim - Un esbozo de los calcos hispanocroatas // Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu / Lanović, N ; Ljubičić, M. ; Musulin, M. ; Radosavljević, P. ; Šoštarić, S. (ur.). Zagreb: FF Press, 2018. str. 611-624.
3. Musulin, M.; Bezlaj, M. (2016). Percepción de las variedades del español por parte de los estudiantes de la Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Zagreb. Verba Hispanica, 2016, 24(1), 87-108.
4. Jelaska, Z., Musulin, M. (2016). Razlozi učenja manjih jezika: slučaj mađarskoga, Od početaka do danas. 120 godina kroatistike a Budimpešti (ur.: Stjepan Lukač), Opera Slavica Budapestinensia, Budimpešta.
5. Musulin, M. (2015). Acquisition of L2 Phonology- Spanish Meets Croatian, Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Volume 2, Number 3, Sarajevo: 159-167.
6. Musulin, M., Jelaska, Z. (2015). El sistema fonológico en el habla y en la lectura: espanol y croata, SRAZ LIX, 77-94.
7. Skelin Horvat, A., Musulin, M. (2015). En busca de la identidad lingüística. El español cara a cara con el croata. Lenguas, lenguaje y lingüística. Subtítulo: Contribuciones desde la Lingüística General, Navarra: 485-495.
8. Jelaska, Z.; Musulin, M. (2012). Slovo i slovopis španjolskoga i hrvatskoga jezika, Lahor 2, 12: 211-239.
9. Musulin, M.; Macan, Ž. (2006). Usvajanje priloga u inojezičnome hrvatskome, Lahor 2, 2: 176-189.

IV. Stručni radovi

1. Musulin, M. (2012) „Grafem kao višeznačnica“, Lahor 2, 12: 240-247

2. Kuvač. J.; Musulin M. (2006) „A što kada hrvatski nije materinski jezik?“, Lahor 1: 106-111.

3. Musulin M. (2006) „Spoznajni pristup fonologiji“, Suvremena lingvistika 61: 86-88.

4. Musulin M. (2006) „Prvi znanstveni skup hrvatski kao drugi i strani jezik“ (HIDIS I.), Suvremena lingvistika 61: 124-128.

5. Musulin M. (2006) „Hrvatski jezik i književnost u virtualnome svijetu“, Lahor 1: 39-40.

V. Autorstvo priručnika i internih skripata

1. Morko: morfološki temeljni rječnik hrvatskoga, (2002), skripta za potrebe Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture, Zagreb, str. 253 – suradnik u izradi natuknica i prijevod na španjolski jezik
2. Morko: morfološki temeljni rječnik hrvatskoga (2003., II. dopunjeno izdanje), str. 440. – suradnik u izradi natuknica i prijevod na španjolski jezik
3. Morko: morfološki temeljni rječnik hrvatskoga (2005., III. dopunjeno izdanje), str. 480. – suradnik u izradi natuknica i prijevod na španjolski jezik

4. Skripta, udžbenik i priručnici za Sveučilišnu školu hrvatskoga jezika i kulture – suradnik u izradi i prijevod na španjolski jezik

VI. Izlaganja na znanstvenim skupovima

1. Skelin Horvat, A.; Musulin, M.; Blažević, A.G. (2021). Hrvatska jezična zajednica u Argentini – o jeziku i identitetu. CLARC 2021. Jezik i kultura. 24.-26. lipnja 2021., Centar za jezična istraživanja, Filozofski fakultet, Rijeka.
2. Musulin M., Valencia Spoljaric A.M. (2019). Se luchamos o luchamos, ahí está la duda. Contacto e interferencias lingüísticas: análisis de interferencias morfológicas en los hablantes bilingües de croata y español // Knjiga sažetaka međunarodnoga znanstvenog skupa 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive 15. – 17. studenoga 2019., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
3. Skelin Horvat, Anita; Musulin, Maša; Blažević, Ana Gabrijela (2019). Contacto e interferencias lingüísticas: análisis de interferencias morfológicas en los hablantes bilingües de croata y español // Knjiga sažetaka međunarodnoga znanstvenog skupa 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive 15. – 17. studenoga 2019., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
4. Musulin, M.; Skelin Horvat, A.; Blažević, AG. (2017). La comunidad croata en Argentina – reflejo de la etnovitalidad y de la multiculturalidad entre los hablantes de herencia, Revitalización de Lenguas Indígenas y Minorizadas, Barcelona, 19.-21. travnja.
5. Musulin, M. (2016). Croata como lengua de herencia en el mundo hispanohablante: Dificultades fono-acústicas, El mundo hispano y/en sus fronteras, Dubrovnik, 23.-25. lipnja
6. Musulin, M., Jelaska, Z. (2016). Analiza jezične proizvodnje trojezičnih nasljednih govornika: istraživanje slučaja, HIDIS, Zagreb, 15.-17. prosinca.
7. Musulin, M. (2016). Croata como lengua de herencia en el mundo hispanohablante: Dificultades fono-acústicas, El mundo hispano y/en sus fronteras, Dubrovnik, 23.-25. lipnja
8. Musulin, M. (2015). Acquisition of L2 phonology – Spanish meets Croatian, FLTAL, Sarajevo, 6.-9. svibnja .
9. Musulin, M. (2015). Why language, why romance language, FLTAL, Sarajevo, 6.-9. svibnja.
10. Musulin, M., Jelaska, Z. (2014). Why is an alphabet not a good topic in foreign language intoductory class, I. Congreso Internacional sobre la enseñanza de la gramática, Presente, pasado y futuro, Universitat de València, 27.-28. veljače.
11. Skelin Horvat, A., Musulin M. (2014). La influencia del español en el croata y del croata en el español – la construcción de las identidades de los jóvenes, descendientes de croatas, en Argentina, XI. Congreso Internacional de Lingüística General, Universidad de Navarra, Pamplona, 21.-23. svibnja.
12. Jelaska, Z., Musulin, M. (2014). Zašto hrvatski, a ne španjolski ili mađarski ili njemački- razlozi učenja malih jezika, Međunarodni znanstveni skup Od početka do danas. 120 godina kroatistike u Budimpešti, Filozofski fakultet Sveučilišta Loránd Eötvös u Budimpešti.
13. Musulin, M. (2014). Analiza hrvatskoga i španjolskog fonološkog sustava u pismu, HIDIS V, Zagreb, 18.-20. prosinca (knjiga sažetaka).
14. Musulin, M., Skelin Horvat, A. (2014.) Španjolski i hrvatski u dodiru-analiza narativa predačkih govornika hrvatskoga, HIDIS V, Zagreb, 18.-20. prosinca (knjiga sažetaka).
15. Musulin, M. (2007). Glagolski sustav u hrvatskome i španjolskome jeziku, HIDIS II, Zagreb 20-22. rujna (knjiga sažetaka).
16. Hržica, G., Musulin, M. (2007). Utjecaj formalne pouke na usvajanje gramatičkih pravila tvorbe prezenta, HIDIS II, Zagreb 20-22. rujna (knjiga sažetaka)..
17. Bilić M., Musulin M. (2006). Žargon radijskoga deska, 20. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Jezik i identiteti / Language and identities, HDPL, Split 24-27. svibnja (knjiga sažetaka).
18. Musulin M. (2006). Komparativna analiza hrvatskoga i španjolskoga fonološkog sustava, Međunarodni slavistički kongres, Rijeka 22-25. lipnja.
19. Jelaska Z., Cvikić L., Musulin M. (2005). Slavic verb aspect: A step too high for native-like speakers competnece?, EUROSLA 15, Dubrovnik (poster).
20. Musulin M., Macan Ž. (2005). Davno učim taj jezik: usvajanje priloga u hrvatskome kao drugome ili stranome jeziku, HIDIS I, Zagreb 14-15. listopada (knjiga sažetaka).

VII. Gostovanja na stranim sveučilištima

a. Institut für Romanistik - Karl-Franzens-Universität Graz

U svibnju 2016. Maša Musulin gostovala je tjedan dana na Institut für Romanistik - Karl-Franzens-Universität Graz u sklopu CEPUS FISH-a, gdje je održala 8 sati predavanja.

b. Facultad de Magisterio, Universitat de València

U veljači 2014. održala je predavanje studentima Facultad de Magisterio na temu jezičnih poteškoća koje imaju hispanofoni govornici pri usvajanju hrvatskog jezika.