Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
Po dogovoru elektroničkom poštom
Soba
B-218
Telefon
01 4092 275
E-mail
anita.peti-stantic@ffzg.hr

Anita Peti-Stantić rođena je u Virovitici, a u Zagrebu je završila osnovnu i srednju školu te se 1985. upisala na Filozofski fakultet, jednopredmetno na jugoslavistiku (danas: Odsjek za kroatistiku) i istovremeno dvopredmetno na klasičnu filologiju. Diplomirala je u listopadu 1989. s diplomskom radnjom Ironija u dramaturgiji Antuna Šoljana. U Staroslavenskom zavodu “Svetozar Ritig” Instituta za filologiju i folkloristiku radila je godinu dana kao istraživač-pripravnik na projektu izrade staroslavenskog rječnika hrvatske redakcije, a onda je 1990. godine primljena na doktorski studij na Yale University (SAD) gdje je stekla stupanj M.A. Poslijediplomski je studij nastavila na Sveučilištu u Beču uz mentorstvo akademika Radoslava Katičića. Doktorirala je 2002. s temom Poredbena sintaksa ličnih zamjenica u južnoslavenskim jezicima pod mentorstvom prof. Ive Pranjkovića.

Od 1997. do 1999. radila je u Leksikografskom zavodu “Miroslav Krleža” na projektu rječnika hrvatskoga jezika te na Filozofskom fakultetu – Pedagogijske znanosti (danas: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

Od studenog 1999. godine zaposlena je na Odsjeku za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (danas Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti). Voditeljica je Katedre za slovenski jezik i književnost, a u dva je navrata bila pročelnica Odsjeka.

Radove objavljuje u domaćim i stranim znanstvenim publikacijama, a sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozmstvu te održala nekoliko pozvanih predavanja na inozemnim sveučilištima, europskima i američkima. Od 2006. je godine vodila znanstveni projekt pod naslovom Hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice. Osim znanstvenih monografija, autorica je Velikog slovensko-hrvatskog i hrvatsko-slovenskog rječnika (2014) i prevoditeljica sa slovenskog i engleskog.

Od 2011. do 2013. godine bila je predsjednica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku te, zajedno s kolegama, organizirala dva znanstvena skupa i uredila četiri zbornika s tih skupova (dva domaća i dva inozemna).

Akademsku godinu 2009/2010. provela je u Centru za kognitivna istraživanja Sveučilišta Tufts u Americi, gdje je kao Fulbrightova stipendistica radila na projektu The Relationship Between Scrambling and the Position of the Clitic Cluster in Slavic Languages. Akademsku godinu 2013/2014. također provodi u Centru za kognitivna istraživanja Sveučilišta Tutfs gdje, zajedno s prof. Rayem Jackendoffom, radi na projektu hijerarhije gramatičkih struktura.

Osim sociolingvističkih tema kojima se bavila godinama, danas su u središtu njezina interesa kognitivna lingvistika, osobito informacijska struktura, kao i pomaci u suodnosu gramatičkih razina. Uz to se bavi proučavanjem lingvističkoga statusa pacijenata s afazijom i gramatikama nasljednih govornika.

Od 2017. vodi četverogodišnji istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost “Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture” HRZZ-IP-2016-06-1210 Više o projektu na stranici: http://megahr.ffzg.unizg.hr/

Trenutno sudjeluje i na sljedećim međunarodnim projektima:

Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages (EMSS) 2014-2018 http://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/research/leverhulme
COST Action IS1401: Strengthening Europeans’ capabilities by establishing the European literacy network 2014-2018 http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1401

Ključni istraživački interesi
 • sučelje sintakse i semantike
 • psiholingvistika
 • eksperimentalna morfosintaksa
 • informacijska struktura
 • sociolingvistika i standardizacija južnoslavenskih jezika
 • čitalačka pismenost
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društveno-humanističko vijeće, Sveučilšte u Zagrebu
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD)
 • Slavic linguistic society (redovni član i član upravljačkog tijela)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. XXXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL‐a "Jezično i izvanjezično u međudjelovanju", Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (-, -)
 • 2019. XXXIII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga", Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (-, -)
 • 2019. Object Agreement Across Barriers, projekti (-, -)
 • 2018. XXXII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Jezik i um", Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (-, -)
 • 2018. 1st Literacy Summit of the Europan Literacy Network, European Literacy Network (-, -)
 • 2017. XXXI. međunarodni znanstveni skup HDPL‐a "Jezik i njegovi učinci", Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (-, -)
 • 2017. Resolving Conflicts Across Borders Conference, Projekt: Experimental Morphosyntax of South Slavic languages (-, -)
 • 2016. XXX. međunarodni znanstveni skup HDPL‐a "Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja", Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2015. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Opis znanstvene djelatnosti
Od 2017. vodi četverogodišnji istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost HRZZ-IP-2016-06-1210

Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture
http://megahr.ffzg.unizg.hr/

Sudjeluje u radu dva međunarodna znanstvena projekta:

1. Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages (EMSS) 2014-2017
http://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/research/leverhulme

2. COST Action IS1401: Strengthening Europeans' capabilities by establishing the European literacy network 2014-2017
http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1401

Bibliografija na poveznici:
https://www.bib.irb.hr/pretraga/?q=Peti-Stanti%C4%87%2C+Anita+%28171263%29&by=author&w_mentor=1