Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
četvrtkom 10.00-11.00
Soba
F330
Telefon
+38514092312
E-mail
krperkov@ffzg.hr

KATJA RADOŠ-PERKOVIĆ

Rođena je 1973.u Puli, diplomirala je 1995. talijanistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu i 1996. solopjevanje u klasi prof. Nade Puttar-Gold na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 1996. do 2000. nastupala je redovito u Hrvatskoj i inozemstvu (Sloveniji, Italiji, Francuskoj, Mađarskoj, Nizozemskoj i Indiji). Od 1996. radi kao free-lance konferencijska prevoditeljica za engleski i talijanski jezik. Magistrirala je 2004. obranom rada pod naslovom Talijanski libretisti u talijanskim povijestima književnosti. Od početka 2000. do ožujka 2001. radi kao predavač na American International School of Zagreb. 2003. imenovana je stalnim sudskim tumačem za talijanski i engleski jezik. Od studenog 2005. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Prof. dr. sc. Sanje Roić „Hrvatsko-talijanski kulturni odnosi“ pri Odsjeka za talijanistiku u Zagrebu. U srpnju 2011. obranila je doktorsku disertaciju naslovljenu Promišljanje identiteta u hrvatskim prijevodima Goldonijevih komedija. Članica je Hrvatskoga društva glazbenih umjetnika i Hrvatske glazbene mladeži, te Međunarodne udruge profesora talijanskog jezika (AIPI). U istraživačkom radu posebice se posvetila proučavanju talijanske libretistike, kulture i kazališta talijanskoga Settecenta i hrvatske goldonistike.

Nata a Pola nel 1973, nel 1995 ottiene la laurea in lingua e letteratura italiana e inglese della Facoltà di lettere e filosofia, e nel 1996 la laurea in canto nella classe della prof. Nada Puttar-Gold dell’Accademia di musica di Zagabria. Dal 1996 al 2000 svolge una regolare attività concertistica in Croazia e all’estero (Slovenia, Italia, Francia, Ungheria, Olanda e India). Dal 1996 lavora come free-lance interprete di conferenza per l’inglese e l’italiano. Nel 2004 ottiene la laurea specialistica con una tesi dal titolo I libretti d’opera italiani nelle storie della letteratura italiana. Dall’inizio del 2000 fino a marzo 2001 lavora presso la American International School of Zagreb. Nel 2003 viene nominata traduttrice giurata per la lingua italiana e inglese. Dal novembre 2005 lavora come ricercatrice al progetto „Interferenze culturali italo-croate“ coordinato dalla Prof. Sanja Roić, presso il Dipartimento di italianistica di Zagabria. Nel luglio 2011 ha discusso la tesi di dottorato intitolata Considerazioni sull'identità nelle traduzioni croate delle commedie goldoniane. È membro dell'Associazione croata dei musicisti (HDGU) della Gioventù musicale croata (HGM), nonché dell'Associazione internazionale professori d'italiano (AIPI). Nelle sue ricerche scientifiche si è dedicata in particolare allo studio della librettistica italiana, della cultura e del teatro del Settecento italiano e della goldonistica croata.

Ključni istraživački interesi
 • Talijansko kazalište 18. stoljeća
 • Opus Carla Goldonija
 • Talijanska libretisktika
 • Hrvatski dramski prijevodi
 • Teorija dramskog prevođenja
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Associazione internazionale professori di italiano (AIPI) (redovni član)
 • Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika (HDGU) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Musical Networking, Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU, Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatski institut za povijest (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. Immagini e immaginari della cultura italiana, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
KNJIGA/LIBRO:
"Pregovori s izvornikom. O hrvatskim prijevodima Goldonijevih komedija", Leykam, 2013.

RADOVI/ARTICOLI:
"Un bel dì vedremo ili o ulasku talijanske libretistike u povijesti književnosti", „Književna smotra“, 132-133 (2-3), godište XXXVI/2004, Zagreb, str. 3-11

"Percepcija uloge pjevača u talijanskoj operi XVIII. stoljeća u djelu 'Il teatro alla moda' Benedetta Marcella i u 'Memoarima' Carla Goldonija, u zborniku "Glas u jeziku, književnosti i kulturi", ur. Biljana Čubrović i Mirjana Daničić, Philologia, Beograd, 2007, str. 219-227.

"I mutamenti della poetica librettistica alla corte di Vienna nella seconda metà del Settecento attraverso quattro libretti di poeti cesarei dell'epoca (Pietro Metastasio, Ranieri de’ Calzabigi, Giambattista Casti e Giovanni Bertati)", u “Studia romanica et anglica zagrabiensia”(SRAZ) god. LII, Zagreb, 2007, str. 185-201.

"Shakespearean Libretti in Music History: an Overview with Special Reference to Italian Librettist Arrigo Boito", u zborniku "English Language and Literature across Cultures" (ELLSSAC) Proceedings, volume II, ur. Aleksandra V. Jovanović i Radojka Vukčević, Filološki fakultet, Sveučilište u Beogradu, 2008, str. 237-244.

"Prepjev libreta kao najteži izazov. Nekoliko primjera iz talijanskoga repertoara", u zborniku "Pjev i prepjev, prevođenje uglazbljene poezije", ur. Iva Grgić Maroević i Sead Muhamedagić, DHKP, Zagreb, 2009, str.29-43.

"Arie nove del 1741", poglavlje u istoimenoj knjizi gl. ur. dr. sc. Ennio Stipčević, Državni arhiv u Pazinu (Posebna izdanja državnog arhiva u Pazinu, svezak 20), 2011, str. 26-37.

"Goldoni na hrvatskim pozornicama. Doprinos Frana Čala u promicanju Goldonija u Hrvatskoj", u zborniku "Hrvatsko-talijanski književni odnosi 10. Stil i izvornost", ur. Sanja Roić i Snježana Husić, FF Press, Zagreb, 2010., str. 311-320.

"Četiri prijevodne varijante Goldonijeve komedije La bottega del caffè", u "Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. - 2005.)", ur. M. Ljubičić, I. Peša Matracki, V. Kovačić, FF-press, Zagreb, 2012, str. 177-187.

"Da Parigi, attraverso la laguna veneta a Dubrovnik. Rispolverando un adattamento goldoniano", u zborniku "Insularità e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiana, volume secondo: L'altro Mediterraneo e altre sponde", ur. Corinna Salvadori Lonergan et al., Cesati, Firenze, 2012, str. 59-68.

"Commedie di carta. Considerazioni su alcune traduzioni goldoniane mai allestite in Croazia", u „Studia romanica et anglica zagrabiensia“ (SRAZ), god. LVI, Zagreb, 2011, Zagreb, str. 239-252.

"Otpor ženskih likova i njegove političko-patriotske implikacije u dvije Rossinijeve opere" (koautorstvo s Injom Jugo), u „Arti musices“, god. 44, 1, Zagreb, 2013, str. 13-26.

"Kultura prostora u prijevodu. Toponimi u hrvatskim adaptacijama Goldonijevih komedija", u zborniku "Susret kultura", knjiga druga, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2013, str. 829-837, elektronsko izdanje dostupno na http://digitalnabiblioteka.tk/digitalna-biblioteka?task=view&id=119&catid=921

"Calvino-Desai, On Freedom and Alienation. Rules and Boundaries of Life on Trees", u “Studia romanica et anglica zagrabiensia” (SRAZ), god. LVII, Zagreb, 2012, str. 91-106.