Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
utorak, 11:00- 12:00
Soba
B-024
Telefon
01 6120 066
E-mail
iraffael@ffzg.hr

Ida Raffaelli rođena je 22. lipnja 1970. u Zagrebu gdje je 1988. Završila Klasičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1992. godine francuski jezik s književnošću i komparativnu književnost. Magistrirala je 1994. s temom Vokabular moralnih vrijednosti u djelima Chrétiena de Troyes (mentor akademik August Kovačec), a doktorirala je 2001. s temom Polisemija i sinonimija u leksiku klasičnoga starofrancuskog (mentor akademik August Kovačec). Kao znanstvena novakinja pri Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu zapošljava se 1. svibnja 1993. Od listopada 2002. zaposlena ja kao docent na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od 2009. do 2014. izvanredni je profesor, a od 2014. redovita je profesorica na Odsjeku za lingvistiku. Voditelj je znanstvenoga projekta Leksička semantika u izradi hrvatskoga Wordneta od 2007. do 2013. Suradnik je na znanstvenom projektu Teorijska kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika (voditelj akademkinja Milena Žic Fuchs) od 2007. do 2013. Suradnik je na međunarodnom projektu CESAR (Central and South-East European Resources) od 2011 do 2013. Od 2011. član je upravnoga odbora i hrvatski predstavnik u programu istraživačkoga umrežavanja pri ESF-u „The European Network on Word Structure. Cross-disciplinary approaches to understanding word structure in the languages of Europe" – NETWORDS u sklopu kojega je organizirala 2012. Prvu Networds ljetnu školu u Dubrovniku te 2013. Networds radionicu. Od 2012. suradnik je na međunarodnom projektu EOSS (Evolution of Semantic Systems) na Max Planck institutu i voditelj hrvatskoga tima.
Objavila je veći broj znanstvenih, preglednih i stručnih radova u jezikoslovnim časopisima od kojih je velik broj objavljen u časopisima koji su po vrsnoći izjednačeni s časopisima s međunarodnom recenzijom ili je objavila radove u međunarodnim časopisima. Objavila je nekoliko poglavlja u knjigama kod inozemnih izdavača. Autorica je jedne znanstvene knjige, druga knjiga udžbeničkoga tipa je u tisku i urednica je knjige zajedno s Mariom Brdarom i Milenom Žic Fuchs Cognitive Linguistics between Universality and Variation kod izdavača Cambridge Scolar Press. Sudjelovala je na 20 međunarodnih znanstvenih skupova. Na međunarodnom znanstvenom skupu La synonymie u organizaciji Sveučilišta Paris IV – Sorbonne, 2007. sudjelovala je kao pozvani izlagač s izlaganjem La loi de répartition dans le cadre de la linguistique cognitive. Na Odsjeku za lingvistiku potaknula je i osmislila ustroj diplomskoga smjera Kognitivna lingvistika na diplomskom studiju lingvistike. U nastavi poslijediplomskoga doktorskoga studija lingvistike nositeljem i izvođačem izbornoga kolegija Dijakronijska semantika koji je samostalno osmislila i ustrojila. Zajedno s prof. dr. sc. Velimirom Piškorcem osmislila je i drži nastavu iz Propedeutičkoga seminara na PDS-u lingvistike. Nastavni materijal za sve kolegije preddiplomskoga i diplomskoga studija lingvistike kojih je nositeljem i izvođačem postavila je na Omegu i služi studentima kao dio ispitne literature. Od 2010. redovito sudjeluje kao predavač na Međunarodnoj ljetnoj školi znanstvene komunikacije koja se održava svake godine u Splitu. 2013. bila je i suorganizatorom 4. međunarodne ljetne škole znanstvene komunikacije (zajedno s prof. dr. sc. Anom Marušić).
Zajedno s prof. dr. sc. Ekremom Čauševićem bila je mentorom doktorskoga rada „Kognitivnolingvistička analiza prostornih odnosa u turskom i hrvatskom“ Barbare Kerovec. Bila je mentorom doktorskoga rada Daniele Katunar "Ustroj leksikona u konstrukcijskoj gramatici: primjer prijedloga u hrvatskom jeziku". Trenutno je mentorom triju doktorskih radova u izradi.
Od 1993. do 2003. godine tajnica je časopisa Suvremena lingvistika. Od 2003. do 2005. izvršna je urednica časopisa Suvremena lingvistika. Od 2005. do 2915. glavna je urednica časopisa Suvremena lingvistika.
Od 2007. do 2014. potpredsjednica je Hrvatskoga filološkoga društva. Od 2009/10. do 2010/11. pročelnica Odsjeka za lingvistiku Filozofskoga fakulteta. U akademskoj godini 2009/2010 i 2010/2011 član je Povjerenstva za razvoj studija pri Filozofskom fakultetu i član Koordinacije za izradu integriranih studijskih programa pri Filozofskom fakultetu. Od 2015 član je Povjerenstva za kvalitetu nastave pri Filozofskom fakultetu. Od 2009. član je vijeća poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike. Članica je strukovnih udruga: HFD, HDPL, HDJT, ICLA, EASE, METM.
Sudjelovala je kao tajnica ili glavni mjesni organizator u više međunardonih znanstvenih skupova.

Ključni istraživački interesi
 • semantika
 • sintaksa
 • kognitivna lingvistika
 • dijakronijska semantika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo za jezične tehnologije (HDJT)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD)
 • Hrvatsko povjerenstvo za praćenje Bolonjskoga procesa, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR)
 • Matica hrvatska
 • Matični odbor za filologiju, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR)
 • Područno vijeće za humanističke znanosti, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2016. 17th International Morphology Meeting, organizatorica radionice Lexicalization patterns in color naming: a cross-linguistic perspective (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredništva)

Opis znanstvene djelatnosti
U okviru projekta Supostavne gramatike: hrvatska i francuska (voditelj prof. dr. Miro Kačić) odobren joj je od Ministarstva znanosti i tehnologije 1998. poticajni projekt za mlade znanstvenike Modeli semantičke sumjerljivosti u hrvatsko – francuskoj supostavnici.

Od izbora u zvanje docenta bila je suradnik na znanstvenom projektu Kognitivnolingvistička istraživanja hrvatskoga i engleskoga jezika (voditelj prof. dr. Milena Žic Fuchs) u razdoblju od 2005 do 2007.

Voditelj je znanstvenoga projekta Leksička semantika u izradi hrvatskoga Wordneta (130-1300646-1002) 2007 - 2013

Suradnik je na međunarodnom znanstvenom projektu ECO-NET (Hrvatsko-francuska poredbena gramatika) između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Sorbonne Paris IV (2007-2010)

Suradnik je na znanstvenom projektu Teorijska kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika (voditelj prof. dr. Milena Žic Fuchs) 2007- 2013

Suradnik je na međunarodnom projektu CESAR (Central and South-East European Resources), (2011–2013)

Član je upravnoga odbora i hrvatski predstavnik u programu istraživačkoga umrežavanja pri ESF-u „The European Network on Word Structure. Cross-disciplinary approaches to understanding word structure in the languages of Europe" – NETWORDS (2011–

Suradnik je na međunarodnom projektu EOSS (Evolution of Semantic Systems) na Max Planck institutu i voditelj hrvatskoga tima (2012 –

Suradnik je na projektu odobrenom od Sveučilišta u Zagrebu „CroDeriV – tvorba i značenje u hrvatskom jeziku“ (voditelj doc. dr.sc. Krešimir Šojat) (2013)

Voditelj projekta odobrenom u okviru potpora Sveučilišta u Zagrebu "Načela leksičkog ustroja: međujezične varijacije"