Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
četvrtak 18.00 - 19.00; utorak, ( nakon nastave )13.15 - 14.00
Soba
C212
Telefon
016120139
E-mail
rraunic@m.ffzg.hr

Rođen 1959. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pazinu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1983. filozofiju i sociologiju. Od kraja 1984. do sredine 2004. radi kao srednjoškolski profesor društveno humanističkih predmeta, odnosno profesor filozofije, logike, etike i sociologije u XII. gimnaziji u Zagrebu. Promaknut u zvanje srednjoškolskog profesora mentora (1997) i profesora savjetnika (2002).

Od 1995. do 2004. mentor je studentima filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u okviru kolegija „Metodika nastave filozofije“. Od 1997. do 2000. vodi seminare etike na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu. Magistrirao je 2002. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu „Pretpostavke liberalnog shvaćanja pojedinca u srednjovjekovnoj i novovjekovnoj filozofiji politike“. Doktorsku disertaciju na temu „Liberalno shvaćanje pojedinca: filozofija politike Johna Lockea“ obranio je 2009. pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Gvozden Flego, predsjednik povjerenstva; prof. dr. Žarko Puhovski, mentor; prof. emeritus Ivan Prpić, član povjerenstva i prof. dr. Vesna Pusić, članica povjerenstva.

Od sredine 2004. zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2010. je u znanstveno nastavnom zvanju docenta. U lipnju 2015. reizabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. U ožujku 2016. izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanisitičkih znansoti - polje filozofija. U lipnju 2021. izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Nositelj je i izvoditelj predmeta Filozofija politike, Metodika nastave filozofije. Voditelj je Nastavne prakse filozofije.

Uža područja interesa: filozofija politike, filozofija odgoja, socijalna filozofija, etika i metodika nastave filozofije. Objavljuje stručne i znanstvene radove u časopisima: Filozofska istraživanja, Metodički ogledi, Naše teme, Kulturni radnik, Politička misao.

Ključni istraživački interesi
  • filozofija politike, historija filozofije politike, politička moralnost,
  • filozofija odgoja, ciljevi obrazovanja
  • Etika, javna ili politička moralnost
  • Metodika nastave filozofije, učenje i poučavanje
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko filozofsko društvo (redovni član)
  • Ispitno povjerenstvo za Stručni ispit nastavnika filozofije, logike i etike, Agencija za odgoj i obrazovanje (Član)
  • Stručna radna skupina za izradu ispita državne mature iz filozofije 2014 -2021, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) (Član)
  • Stručna radna skupine za izradu ispita državne mature iz etike 2014 -2021, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) (Član)

Opis znanstvene djelatnosti
Publikacije (od 2002.)

Knjige:
(2021) Filozofija i politika: Ogledi o prijeporima zajedničkog djelovanja, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb.
(2009) Filozofija politike Johna Lockea, Politička kultura, Zagreb
(2005) Pretpostavke liberalnog shvaćanja čovjeka, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb.

Poglavlja u knjigama:
(2019) „ Javni intelektualci i demokratska politička kultura“ u: Filozofija je ženskog roda: zbornik u čast Nadeždi Čačinovič (ur. Čakardić A.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 19-37.
(2018) „Odgoj i naše doba: kritičke instance Vuk-Pavlovićeve filozofije u našem vremenu“ u: Na Sjeveru s Pavlom Vuk- Pavlovićem (ur. Sead Alić), Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija, Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Koprivnica 2018. str. 19-39.
(2018) “Revolucije i legitimnost” u: Filozofije revolucija i ideje novih svjetova (ur. B. Mikulić I M. Žitko), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. str. 14-49.
(2017) "Inačice materijalizma i novovjekovna filozofija politike" U: Inačice materijalizma (ur. Mikulić/Žitko), filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
(2015) "Teorijski prekoračiti teoriju: Kangrga o povijesnosti, praksi i revoluciji“ u „Aspekti praxisa: Refleksije uz 50. obljetnicu“ (ur. B. Mikulić i M. Žitko), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2015. str. 160-182
(2013) “Edmund Burke” u:, Moderna politička teorija (ur. E. Kulenović), Zagreb, 155-202.
(2003.) „Odumire li država na krivim mjestima? Kriza političkog autoriteta javnog školstva“, u „Dileme odgoja za demokraciju: što će škola demokraciji? Što će demokracija školi?, (ur. S.Dvornik- M. Uzelac), Heinrich Böll Stiftung, Zagreb., str. 115-120.

Znanstveni radovi u časopisima:
(2020) „The Genesis of the Idea and Value of Political Peace in Early Modern Political Philosophy “, Politička misao// Croatian political science review, 57, 4, pp. 33-59.
(2017) „Filozofija i kurikul“, Metodički ogledi, Vol. 24. No. 1. Str. 9-30.
(2015) „Postvarenje povijesnog svijeta: strukturna ideologija instrumentalne i teleologijske racionalnosti“, Filozofska istraživanja (Vol. 35. No. 2. str. 209-225).
(2014) „Rousseauov politički emancipacijski projekt“ Filozofska istraživanja,Vol. 34. No. 1-2. str. 5-22.
(2011) „Politika identiteta i demokratska pravednost“, Filozofska istraživanja, Vol. 31. No. 4. 4/2011. str. 719-734.
(2005) „Etička, odgojna i politička vrijednost tolerancije“ Filozofska istraživanja, Zgb, god. 25. sv. 2, br, 97., str. 311-326. Objavljeno i u zborniku „Filozofija i odgoj u suvremenom društvu“ (ur. M. Polić), Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2006., str. 269-287.
(2003.) „Čemu nas etika može i treba poučavati?“, Metodički ogledi, Vol. 9, No. 2.,
(2002.) „Moralne dvojbe i etička refleksija“, Metodički ogledi, Vol. 9, No.1.