Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
utorak 11-13
Soba
F-319
Telefon
4092236
E-mail
vrezar@ffzg.hr

Vladimir Rezar rođen je 28. 06. 1969. u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije (1988.) studira klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1989-1994). Kao znanstveni novak pri Hrvatskom institutu za povijest 1995. upisuje poslijediplomski studij lingvistike (Filozofski fakultet u Zagrebu), da bi obranom rada Latinitet Ludovika Crijevića Tuberona 1997. stekao akademski stupanj magistra znanosti (polje filologija, grana klasična filologija). Od akademske godine 1998./99. zaposlen je na Odsjeku za klasičnu filologiju pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za latinski jezik. 2005. na istom fakultetu brani disertaciju pod naslovom De morte Christi Damjana Beneše: žanrovska interpretacija, kritičko izdanje i komentar, te tako stječe akademski stupanj doktora znanosti (polje filologija, grana klasična filologija). Od 2007. kao docent, a od 2013. kao izvanredni profesor drži predavanja i seminare u okviru kolegija iz povijesti latinskog jezika (Najstariji spomenici latinskog jezika, Vulgarni latinitet, Srednjovjekovni latinitet), te predavanja i seminare uz kolegije iz rimske igrčke književnosti i europskog i hrvatskog neolatinizma (Rimska ljubavna elegija, Rimska epika, Grčka epika, Grčka lirika, Uvod u novolatinsku književnost, Hrvatski latinizam 15. i 16. st., Hrvatska novolatinska književnost); odnosno, u okviru poslijediplomskog studija medievistike na Filozofskom fakultetu, kolegije iz srednjovjekovnog latiniteta. U istraživačkom segmentu bavi se pripremom izdanja tekstova hrvatskih latinista.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo klasičnih filologa (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Artefakt, tekst, kontekst, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Colloquia Maruliana, Književni krug Split-Marulianum ,Split (Član uredničkog odbora)
  • Colloquia Maruliana, Književni krug Split-Marulianum ,Split (Član uredničkog odbora)
  • Colloquia Maruliana, Književni krug Split-Marulianum ,Split (Član uredničkog odbora)
  • Colloquia Maruliana, Književni krug Split-Marulianum ,Split (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
  • 2018. Godišnja nagrada HAZU za izdanje "Damiani Benessae poemata" (razred za filologiju)

Opis znanstvene djelatnosti
Knjige
Ludovik Crijević Tuberon: Komentari o mojem vremenu. Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2001. (uvodna studija, prijevod latinskog izvornika i komentar)
Ludovici Tuberonis Dalmatae Abbatis Commentarii de temporibus suis. Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2001. (uvodna studija i kritičko izdanje latinskog izvornika)
Damjan Beneša: De morte Christi. Ex libris, Zagreb, 2006. (uvodna studija, kritičko izdanje i komentar)
Damiani Benessae Poemata, Književni krug Split-Marulianum, Split, 2017 (uvodna studija, kritičko izdanje i komentar)

Članci (izbor)
«De Illyrica lingua Rafaela Levakovića». Tihi pregaoci: Fra Rafael Levaković, Šibenik-Skradin-Visovac, 14-16-svibnja 2009 (Zbornik radova). Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010.
«Pisma Damjana Beneše europskim vladarima». Povijesni prilozi 42 (2012)
«De origine et incremento urbis Rhacusanae Ludovika Crijevića Tuberona: kritičko izdanje, prijevod i komentar». Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 51 (2013)
«Novo ime dubrovačkog humanizma: Miho Celije Gradić», Colloquia Maruliana 25 (2016)
«O grčkim stihovima Damjana Beneše», Colloquia Maruliana 26 (2017)