Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
utorkom (9-11) i srijedom (13:30-15:30)
Soba
E-311
Telefon
00 385 1 6120 353
E-mail
ascukane@ffzg.hr

Rođena sam 1984. godine u Zagrebu, gdje sam pohađala osnovnu školu i XVI. gimnaziju. 2002. godine upisala sam studij njemačkog jezika i književnosti te engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala sam u siječnju 2007. godine, a doktorirala 2011. godine obranivši rad Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću: sistemskolingvistički, sociolingvistički i jezičnobiografski aspekti.
Od 2007. godine radim kao znanstvena novakinja-asistentica na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 2011. godine, izabrana sam za znanstvenu novakinju-višu asistenticu, a 2016. u znanstveno-nastavno zvanje docenta, Od akademske godine 2017./2018. zamjenica sam pročelnice Odsjeka za germanistiku, a u ak. god. 2018./2019. i 2019./2020. predstojnica sam Katedre za znanost o prevođenju njemačkog jezika na Odsjeku za germanistiku. Od ak. god. 2019./2020. pročelnica sam Odsjeka za germanistiku.
2012. godine dobila sam nagradu Ljudevit Jonke Matice Hrvatske za iznimna postignuća jezikoslovaca za promicanje hrvatskoga jezika i književnosti u svijetu za knjigu Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću. Monografije i ostali znanstveni i stručni radovi:
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/296830?autor=296830Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo hrvatskih audiovizualnih prevoditelja (DHAP), AVTE (Član)
  • Hrvatsko filološko društvo, FFZG (Član)
Nagrade i priznanja
  • 2011. Ljudevit Jonke

Opis znanstvene djelatnosti
Hrvatska znanstvena bibliografija:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=296830#zncasopis


Znanstveni radovi u časopisima:

1. U suautorstvu: Skelin Horvat, Anita; Čagalj, Ivana; Ščukanec, Aleksandra.
O položaju manjinskoga jezika "odozdo" i "odozgo" na primjeru hrvatskoga jezika u Slovačkoj. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 43/1 (2017) ; 227-240 (članak, znanstveni).

2. In Search of Identity: The Burgenland Croatian Perspective, Časopis za hrvatske studije. 10 (2015), 35-56 (izvorni znanstveni rad).

3. Identity (Trans)formation in Croatian Community in Burgenland, Jezikoslovlje. (2012), 513-532 (izvorni znanstveni rad).

4. Njemačka prezimena u Zagrebu i okolici i načini njihova prilagođavanja hrvatskom jezičnom sustavu, Folia Onomastica Croatica (2010), 149-169 (izvorni znanstveni rad).

5. Glas "r" u hrvatskome, njemačkome i engleskome jeziku. Lahor, časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1 (2008) , 5; 66-79 (pregledni rad, znanstveni)
Znanstveni radovi u zbornicima

1. Nov(ije) generacije Hrvata u Austriji: razmišljanja i iskustva // Hrvatska izvan domovine II / Sopta, Marin, Lemić, Vlatka, Korade, Mijo, Rogić, Ivan, Perić Kaselj, Marina (ur.). Zagreb : Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, 2017. 433-439

2. Višejezičnost i identitet gradišćanskih Hrvata. Hrvatska izvan domovine. Marin Sopta, Franjo Maletić, Josip Bebić (ur.). Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2015. str. 233-239. (znanstveni rad).

3. Kroatisch oder Deutsch: (Klein)anzeigen in Agramer Zeitung // Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien / Kriegleder, Wynfrid, Seidler, Andrea, Jozef Tancer (ur.).
Bremen : edition lumiere, 2017. 43-58 (znanstveni rad).

4. Jezična biografistika žumberačkih gastarbajtera. // Hrvatski iseljenički zbornik 2016.. 2016 (2015) ; 100-115 (znanstveni rad).

5. Morfosintaktička prilagodba germanizama u gradišćanskohrvatskome // XII. međunarodni kroatistički znanstveni skup / Stjepan Blažetin (ur.).
Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2015. 291-306 (znanstveni rad).

6. Jezične biografije gradišćanskih Hrvata, Hrvatski iseljenički zbornik (2012). str. 71-89. (pregledni rad, znanstveni).

7. Reflexionen über die Heimat: Burgenlandkroaten und Kroaten in Deutschland, Emotionen in Sprache und Kultur, Janja Polajnar (ur.), Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Slovenske germanističke študije (2012). str. 62-75. (znanstveni rad).

8. Germanismen und Kodewechselerscheinungen in kroatischer Literatur vom Realismus bis zur Gegenwart, Deutsch in Südost- und Mitteleuropa: Kommunikationsparadigmen im Wandel. Zrinjka Glovacki-Bernardi (ur.), Zagreb: FF Press (2011). str. 99-111. (znanstveni rad).

9. Deutsche Familiennamen in Zagreb und seiner Umgebung. Mobilität und Kontakt: Deutsche Sprache, Literatur und Kultur in ihrer Beziehung zum südosteuropäischen Raum. Slavija Kabić, Goran Lovrić (ur.). Zadar : Sveučilište u Zadru (2009). str. 99-111. (znanstveni rad).


Knjige

Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću, Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 2011.

Priče iz zaboravljenog kraja: Jezične biografije transmigranata iz Žumberka, Zagreb: Srednja Europa, 2017.

Stručni radovi

Katharina Tyran: Das Klingebacher handschriftliche Fragment: Eine Analyse des ältesten bekannten Schrift- und Sprachdenkmales der Burgenländischen Kroaten / Klimpuški rukopisni fragment: analiza najstarijega poznatoga pisanog i jezičnog spomenika Gradišćanskih Hrvata, 2010. (prijevod)

Osim navedenih stručnih radova objavila sam 14 prikaza, jedan intervju i jednu obznanu.Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima

1. Sociolinguistics Symposium (SS17), Amsterdam, 2008. – poster German Family Names in Zagreb and its Suburb: Historical Traces and (Un)changed Identity

2. Jahreskonferenz des Südeuropäischen Germanistenverbands (SOEVG), Zadar, 2008. – izlaganje Deutsche Familiennamen in Zagreb und seiner Umgebung

3. Esperanto i hrvatski kulturni identitet, Zagreb, 2008. – izlaganje s Velimirom Piškorcem Hrvatski udžbenici esperanta

4. Deutsch in Süd- und Mitteleuropa: Kommunikationsparadigmen im Wandel, Osijek, 2008. – izlaganje Germanismen und Kodewechselerscheinungen in kroatischer Literatur vom Realismus bis zur Gegenwart

5. Young Linguists' Meeting in Poznan, Poznan, Poljska, 2009. – izlaganje Language Biographies and Identity Issues on the Example of the Croatian Minority in the Austrian Province of Burgenland

6. Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb, 2010. – izlaganje Položaj gradišćanskohrvatskoga jezika u austrijskome obrazovnome sustavu-iskustva i stavovi

7. SOEVG-Tagung, Bled, Slovenija, 2011. – izlaganje Reflexionen über die Heimat: Burgenlandkroaten und Kroaten in Deutschland

8. Conference on Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe 3, Pečuh – Osijek, 2011. – izlaganje Identity (Trans)formation in Croatian Community in Burgenland

9. Multilingualism in the Public Sphere, Dubrovnik, 2012. – izlaganje Code-switching in Burgenland Croatian texts from the 1970s to the present day

10. Media for All 5. Audiovisual Translation: Expanding Borders, Dubrovnik, 2013. –izlaganje To censor or not to censor: (in)appropriate language in Croatian film translation

11. Prvi hrvatski iseljenički kongres, Zagreb, 2014. – izlaganje Višejezičnost i identitet gradišćanskih Hrvata

12. Međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 2014. – izlaganje Morfosintaktička prilagodba germanizama u gradišćanskohrvatskome

13. Inszenierung der Historie in der deutschsprachigen Literatur – VI, Lovran, 2014. – izlaganje Übersetzungsäquivalente in burgenlandkroatischen Texten

14. Internationale Tagung Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien, Zadar, 2014. – izlaganje Kroatisch oder Deutsch: (Klein)anzeigen in Agramer Zeitung

15. Dodirnojezikoslovni razgovori, Zadar, 2014. – izlaganje Jezičnobiografski aspekt u dodirnojezikoslovnim istraživanjima

16. CLARC 2016. – Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike – izlaganje u suautorstvu (Anita Skelin Horvat i Ivana Čagalj) - O položaju manjinskoga jezika "odozdo" i "odozgo" na primjeru hrvatskoga jezika u Slovačkoj

17. Riječki filološki dani 11-2016. izlaganje u suautorstvu (Anita Skelin Horvat i Ivana Čagalj) - O friškim junacima i bezbradim jarcima: unutarjezična homonimija na primjeru triju varijeteta hrvatskoga jezika

18. Po stopách Chorvátov na Slovensku, Bratislava, 2016. – izlaganje O jazyku a identite Chorvátov na Slovensku (u suatorstvu: Ivana Čagalj i Anita Skelin Horvat)

19. Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, 2016. – izlaganje u suatorstvu: Anita Skelin Horvat i Ivana Čagalj - Re(constructing) Language and Identity: Burgenland Croats in Slovakia

20. Drugi hrvatski iseljenički kongres, Šibenik, 2016. – izlaganje Nov(ije) generacije Hrvata u Austriji: razmišljanja i iskustva

21. Mednarodna konferenca Jezik in kultura, Koper, 2017 – izlaganje Hrvatski jezik u manjinskom obrazovanju: situacija u Slovačkoj u usporedbi s Austrijom (u suautorstvu: Ivana Čagalj i Anita Skelin Horvat)

22. Slawisch-deutsche Begegnungen in Literatur, Sprache und Kultur, Osijek, 2017.- izlaganje Welche Sprache ist meine (Mutter)sprache? Sprachliche Auseinandersetzungen in burgenlandkroatischen Gemeinschaften in der Slowakei und in Österreich (u suautorstvu: Ivana Čagalj i Anita Skelin Horvat)

23. Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme, Međunarodna znanstvena konferencija u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost KOMPAS 2131, 9. i 10. veljače 2018., Zagreb:
Ivana Čagalj, Anita Skelin Horvat i Aleksandra Ščukanec, Zagreb, Hrvatska
Ima li jezika nakon Groba? O pesimizmu, stanju i perspektivama hrvatskoga jezika u Slovačkoj

24. CLARC 2018: Perspektive jezične raznolikosti. Rijeka, 8.-10.6.
Skelin Horvat, Anita; Ščukanec, Aleksandra; Čagalj, IvanaAko dočekamo sutra: Mogućnosti očuvanja jezika i identiteta Hrvata u Slovačkoj

Pozvana izlaganja

Pet izlaganja na Zagrebačkom lingvističkom krugu:

6. svibnja 2008. Njemačka prezimena u Zagrebu i okolici: Načini njihova prilagođavanja hrvatskome jezičnom sustavu

Prosinac 2008. Germanizmi i prebacivanje kodova u djelima Gorana Tribusona

12. travnja 2011. Morfosintaktička prilagodba germanizama u gradišćanskohrvatskom

24. siječnja 2017. Jezičnobiografski narativi radnih (re)migranata
iz Žumberka

16. svibnja 2017. Odakle dolazimo? Kamo idemo? – O Hrvatima i hrvatskom jeziku u Slovačkoj (S Anitom Skelin-Horvat i Ivanom Čagalj)


4. svibnja 2011. – Hrvatska matica iseljenika: Suvremene tendencije razgovornoga jezika gradišćanskih Hrvata

11. svibnja 2011. – Beč, Institut für Slawistik – Deutsch-kroatische Sprachkontakte in Burgenland: linguistische und identitätsbezogene Aspekte

18. siječnja 2012. –Zadarska lingvistička srida – Jezik i identitet u jezičnobiografskim tekstovima gradišćanskih Hrvata

Godišnja skupština HFD-a – 20. veljače 2018. - Stručni razgovor na temu: Jezičnobiografski narativi žumberačkih transmigranata

13. studenog 2013. - u sklopu Dana Sveučilišta u Zagrebu pozvana na predstavljanje značajnih postignuća mladih istraživača, znanstvenika i umjetnika kao predstavnica humanističkoga područja