Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
ponedjeljkom, od 12.30 do 14.00
Soba
C-101
Telefon
6002 406
E-mail
dsourek@ffzg.hr

Danko Šourek rođen je 1979. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i VI. opću gimnaziju. Godine 2005. diplomirao je povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom diplomskoga rada Naručiteljska i donatorska djelatnost zagrebačkoga kanonika Ivana Znike. Od 2006. godine zaposlen je kao znanstveni novak u zvanju asistenta na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (katedra za umjetnost renesanse i baroka). Od 2007. godine upisan je na Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti, a dana 28. VI. 2012. obranio je doktorski rad s temom Mramorna skulptura i altaristika XVII. i XVIII. stoljeća na području Rijeke i Hrvatskoga primorja (mentor: dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof.; komisija: akademik Vladimir Marković, dr. sc. Dubravka Botica, doc., dr. sc. Nina Kudiš, red. prof.). Od dana 1. VIII. 2012. zaposlen kao znanstveni novak u zvanju višega asistenta na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a dana 17. IX. 2013. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika. Dana 29. X. 2015. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na istome fakultetu. Sudjeluje u izvođenju nastave iz obveznih i izbornih kolegija preddiplomskoga i diplomskoga studija, te u nastavi doktorskoga studija povijesti umjetnosti. Danko Šourek autor je više znanstvenih radova s temom umjetničke baštine renesanse i baroka. Član je Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, Slovenskoga umetnostnozgodovinarskoga društva, te Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (redovni član)
  • Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije 'Tkalčić' (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2020. Okrugli stol Trident u Hrvatskoj: vizualizacije tridentskoga programa u likovnoj baštini, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2019. Frankapansko naslijeđe: pet stoljeća Njemačko-rimskoga brevijara, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (-, -)
  • 2018. Skup povodom 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu (1878. - 2018.), Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (član uredničkoga odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Danko Šourek bio je suradnik na projektima: Ivan Krstitelj Ranger: Monografska obrada (MZOS; voditelj: dr. sc. Sanja Cvetnić; 2007.); Slikarstvo i skulptura XVII. i XVIII. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj (MZOS; voditelj: dr. sc. Sanja Cvetnić; 2008. – 2013.,); Likovna baština Dubrovačke Republike od XV. do XVIII. stoljeća i svjedočanstva venecijanskih, rimskih i napuljskih utjecaja (Sveučilište u Zagrebu; voditelj: dr. sc. Sanja Cvetnić; 2013. – 2014.); Predložak, original, kopija: hrvatska umjetnička baština od XV. do XIX. stoljeća u doba digitalne revolucije (Sveučilište u Zagrebu; voditelj: dr. sc. Sanja Cvetnić; 2014. – 2015.). Trenutno je suradnik na projektu Visualizing Nationhood: the Schiavoni/Illyrian Confraternities and Colleges in Italy and the Artistic Exchange with South East Europe (15th - 18th c.) (Hrvatska zaklada za znanost; voditelj: dr. sc. Jasenka Gudelj). Tijekom 2006. godine boravio je, u sklopu stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske u Ljubljani, na Oddelku za umetnostno zgodivinu Filozofske fakultete. Tijekom srpnja 2007. godine Danko Šourek boravio je kao stipendist na Central European University – CEU u Budimpešti u sklopu programa The Birth of Medieval Europe: Interactions of Power Zones and their Cultures in Late Antiquity and Early medieval Italy, a u organizaciji Summer University – Department of Medieval Studies. U fokusu znanstvenoga rada Danka Šoureka teme su baštine vezane za umjetničke dodire sjeverozapadne Hrvatske, Štajerske, Istre, Hrvatskoga primorja, Kranjske, Koruške i Friulija tijekom XVII. i XVIII. stoljeća (ovu temu obrađuje u doktorskoj disertaciji koja je u međuvremenu prilagođena za zasebno izdanje: Altarističke radionice na granici: barokni mramorni oltari u Rijeci i Hrvatskom primorju; izd. Leykam Internacional, Zagreb, 2015.).