Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Prema prethodnom dogovoru.
Soba
B-112
Telefon
E-mail
gsutalo@ffzg.hr

Rođena je u Kutini 7. studenog 1979. Osnovnu školu završila je u Lipovljanima, a opću gimnaziju u Kutini. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, akademske godine 1998./1999., upisala je dvopredmetni studij kroatistike i filozofije, a diplomirala je 2004. Nakon diplome radila je kao novinarka kulturne rubrike u Vjesniku, potom kraće u Grafičkoj školi u Zagrebu, a od 2006. bila je zaposlena kao vanjska suradnica, odnosno lektorica u Croaticumu (Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. U sklopu Croaticuma, radila je i kao vanjska suradnica na projektu "Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi/strani jezik", voditelja prof. dr. sc. Ive Pranjkovića. Poslijediplomski doktorski studij ranog novog vijeka upisala je u rujnu 2008., a od lipnja 2009. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, na Katedri za stariju hrvatsku književnost (projekt "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. st.", voditelj prof. dr. sc. Davor Dukić). U travnju 2017. godine obranila je doktorsku disertaciju "Imagološki aspekti slavonskih vjerskih polemika u 18. stoljeću", pod mentorstvom prof. dr. sc. Davora Dukića. Od godine 2009. izvodi seminarsku nastavu i vježbe na Odsjeku za kroatistiku. Na tom je Odsjeku obavljala dužnost satničarke i MOZVAG koordinatorice za Poslijediplomski doktorski studij ranog novog vijeka. Radila je i kao vanjska suradnica Leksikografskoga zavoda "Miroslav Krleža" na projektu "Hrvatska književna enciklopedija", a kao stalna suradnica u časopisu za međunarodne književne veze Most (The Bridge) i u časopisu Republika, mjesečniku za književnost, umjetnost i društvo, za koji je pisala brojne prikaze, osvrte i književne kritike. Glavna područja njezina istraživačkog interesa su hrvatska književnost 18. stoljeća, književna imagologija te znanost o kulturi.

Ključni istraživački interesi
  • hrvatska književnost 18. stoljeća
  • književna imagologija
  • znanost o kulturi
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član )

Opis znanstvene djelatnosti
I. ZNANSTVENI RAD

1. Rad na znanstvenim projektima
Suradnica na znanstvenom projektu "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. st.", voditelja prof. dr. sc. Davora Dukića od 2009. godine do zaključenja projekta 2013. Upisana u registar znanstvenika Republike Hrvatske pod matičnim brojem 331665.

2. Izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima (u Hrvatskoj)
1. "Imagery of space in Miroslav Krleža’s Short Story Collection Hrvatski bog Mars (The Croatian God Mars)." (International conference History as a Foreign Country: Historical Imagery in South-Eastern Europe, Zadar and Nin, 22-24 March 2012.) (suautorica Ivana Brković)

3. Izlaganja na znanstvenim skupovima s međunarodnim sudjelovanjem
1. "Prosvjetiteljstvo u hrvatskoj književnoj historiografiji– sadržaj i opseg pojma." (Hrvatsko-srpski znanstveni kolokvij. Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: interkulturni aspekti 'prosvijećene modernizacije'. Zagreb od 11. do 12. studenog 2011.) (suautor Davor Dukić)
2. "Todesenthebung aus dem Sterbezimmer: koncepti ideologije i vlasti u recepciji Desničinih Proljeća Ivana Galeba." (Desničini susreti 2010.: Ideologija vlasti i ideologičnost teksta. Zadar, Islam Grčki od 17. Do 19. rujna 2010.) (suautor Davor Dukić)
3. "Hrvatski kao drugi i strani jezik na primjeru druge i treće generacije hrvatskih iseljenika." (Znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS), Zagreb, od 20. do 22. rujna 2007.) (suautorica Antonija Vidović)

4. Izlaganja na ostalim znanstvenim i stručnim skupovima
1. "Predodžba Focija (Focijeva shizma) u Kanižlićevoj teološkoj i crkvenohistorijskoj raspravi Kamen pravi smutnje velike (Osijek, 1780)." (Prvi znanstveni skup, Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća; prošlost i suvremenost. Križevci, 25. listopada 2014.)
2. "Nahvao-nazbilj trvenja: 'afera' Tirena i Vetranovićeva apologija prigodnicom." (Znanstveni skup 35. dani hvarskoga kazališta (tema: "Nazbilj i nahvao: Etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i stvaralaštvu od Marina Držića do naših dana"), Hvar od 7 do 10. svibnja 2008.)

5. Recenziranje znanstvenih i stručnih radova
o Recenzentica u časopisu Croatica (Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

6. Znanstvena usavršavanja
Godine 2010., u sklopu programa CEEPUS, provela tri mjeseca u Grazu (Karl-Franzens- Universität Graz) u istraživanju građe za doktorski rad.

POPIS RADOVA

1. Poglavlja u uredničkim knjigama
1. Brković, Ivana; Šutalo, Goranka. 2014. "Imagery of space in Miroslav Krleža's short story cycle Hrvatski bog Mars (Croatian God Mars)", u: History as a Foreign Country: Historical Imagery in the South-Eastern Europe / Geschichte als ein fremdes Land: Historische Bilder in Süd-Ost Europa, ur. Zrinka Blažević, Ivana Brković, Davor Dukić. Bonn, Bouvier Verlag, 277–294.
2. Dukić, Davor; Šutalo, Goranka. 2014. "Prosvjetiteljstvo u hrvatskoj književnoj historiografiji – sadržaj i opseg pojma", u: Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: Interkulturni aspekti "prosvijećene" modernizacije, ur. Drago Roksandić. Zagreb, FFpress, 91–103.

2. Znanstveni radovi u časopisima
a) A1 časopisi
1. Šutalo, Goranka. 2017. "Kontroverzijski spisi sjevernohrvatskih franjevaca Antuna Bačića, Stjepana Vilova i Emerika Pavića u 18. stoljeću", Diacovensia, god. 25, br. 1, Đakovo, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 101‒122.
2. Šutalo, Goranka. 2016. "Pravoslavni kršćani kao (konfesionalni) Drugi u Kanižlićevoj crkvenopovijesnoj i teološkoj raspravi Kamen pravi smutnje velike (Osijek, 1780)", Fluminensia, god. 28, br. 2, Rijeka, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 121‒134.
b) A2 časopisi
1. Šutalo, Goranka. 2015. "Predodžba Focija (Focijeva shizma) u Kanižlićevoj teološkoj i crkvenohistorijskoj raspravi Kamen pravi smutnje velike (Osijek, 1780)", Kroatologija, god.6, br. 1–2, Zagreb, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 190–202.

3. Radovi u zbornicima radova
a) domaći znanstveni skupovi
1. Dukić, Davor; Šutalo, Goranka. 2011. "Todesenthebung aus dem Sterbezimmer: Koncepti ideologije i vlasti u recepciji Desničinih Proljeća Ivana Galeba", u: Desničini susreti 2010: Ideologija vlasti i ideologičnost teksta, ur. Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina, Zagreb, Filozofski fakultet u Zagrebu, Plejada, 62–77.
2. Šutalo, Goranka. 2009. "Nahvao-nazbilj trvenja: 'afera' Tirena i Vetranovićeva apologija prigodnicom", u: Dani Hvarskog kazališta. Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana: u čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića, ur. Nikola Batušić, Rafo Bogišić, Pavao Pavličić, Milan Moguš, Zagreb, Split, HAZU, Književni krug, 140–151.

4. Ostale vrste radova
a) leksikografske natuknice
- leksikografske jedinice za Hrvatsku književnu enciklopediju: Mihovil Nikolić, Fernando Pessoa, Matija Antun Relković, Stjepan Ortner, Dinko Politeo, Pastoralni roman, Franjo Sudarević, Đuro Matija Šporer, Ladislav Žimbrek