Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Croaticum
Konzultacije
Po dogovoru e-mailom.
Soba
B-103
Telefon
+ 385 1 4092 068
E-mail
sludier@ffzg.hr

Zovem se Sanda Lucija Udier. Rodila sam se u Zagrebu 1972. godine gdje sam završila osnovno i srednje obrazovanje te studij kroatistike i južnoslavenskih filologija na Filozofskome fakultetu. Magistrirala sam 2002. i doktorirala 2008. godine na temama iz standardnoga hrvatskoga jezika, pod vodstvom professora emeritusa J. Silića. Radila sam u dvjema školama i kao znanstvena novakinja u Leksikografskome zavodu “Miroslav Krleža”. Od 2001. godine zaposlena sam kao lektorica u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od 2006. do 2014. godine obavljala sam dužnost voditeljice Croaticuma. Godine 2012. izabrana sam u zvanje znanstvene suradnice. Sudjelovala sam u pet znanstvenih projekata (Hrvatski biografski leksikon, voditelj prof. dr. sc. T. Macan; Hrvatski za strance, voditelj prof. dr. sc. I. Pranjković; Materinski i inojezični hrvatski, voditeljica prof. dr. sc. Z. Jelaska; Metodologija izrade udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi i strani jezik, voditelj prof. dr. sc. I. Pranjković, Izrada kataloga znanja i ispita iz hrvatskoga kao inog jezika na razini B2, voditeljica prof. dr. sc. Z. Jelaska; Računalni učenički korpus hrvatskog kao drugog i stranog jezika, voditelj prof. dr. sc. D. Boras i Corpus-Aided Discovery Learning of Croatian as a Foreign Language, voditeljica prof. dr. sc. N. Mikelić Preradović). Izlagala sam na sedamdesetak znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Bila sam predsjednica organizacijskoga odbora sedam savjetovanja za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH) te zajedno s K. Cergol Kovačević organizirala dva međunarodna znanstvena skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku. Kao autorica i suautorica objavila sam sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova, poglavlja u knjigama i leksikografskih članaka, uglavnom iz područja primijenjene lingvistike. Autorica sam, suautorica i urednica šest sveučilišnih udžbenika hrvatskog kao inog jezika, četiri znanstvena zbornika, dvaju udžbenika hrvatske kulture Hrvatska na prvi pogled / Croatia at First Sight (FF press 2014 i 2016) i Hrvatska na drugi pogled (Srednja Europa i FF press 2019) te znanstvene monografije Fikcija i fakcija. Rasprava o jeziku književnosti na predlošcima tekstova Miljenka Jergovića (Disput 2011). Godina 2014. i 2015. obnašala sam dužnost predsjednice Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku te 2016. i 2017. godine potpredsjednice Društva. Godine 2017. izabrana sam za naslovnu docenticu na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a od iste godine obnašam dužnost voditeljice zagrebačkog ogranka Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku.

Ključni istraživački interesi
 • hrvatski kao ini jezik
 • poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika
 • ovladavanje hrvatskim kao inim jezikom
 • standardni hrvatski jezik
 • sociolingvistika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (Redovni član)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (Redovni član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Redovni član)
 • Matica hrvatska (Redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. 13. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticum i MZO (međunarodni, znanstveni)
 • 2019. 12. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticum i MZO (međunarodni, znanstveni)
 • 2019. Znanstveni kolokvij "Hrvatska jezična biografistika", Zagrebački ogranak Hrvatskoga društva za primijenjenju lingvistiku (domaći, znanstveni)
 • 2018. 11. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticum i MZO (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. 11. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticum i MZO (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. 10. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticum i MZO (međunarodni, znanstveni)
 • 2016. 9. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticum i Ministarstvo znanosti i obrazovanja (međunarodni, znanstveni)
 • 2016. XXX. savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (-, -)
 • 2015. 8. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticum i MZO (međunarodni, znanstveni)
 • 2015. Savjetovanje "Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja", Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (međunarodni, znanstveni)
 • 2014. 7. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticum i MZO (međunarodni, znanstveni)
 • 2014. Savjetovanje "Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja", Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (međunarodni, znanstveni)
 • 2013. 6. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticum i MZOS (međunarodni, znanstveni)
 • 2012. 5. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticum i MZO (međunarodni, znanstveni)
 • 2011. 4. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticum i MZOS (međunarodni, znanstveni)
 • 2010. 3. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticum i MZOS (međunarodni, znanstveni)
 • 2009. 2. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticum i MZOS (međunarodni, znanstveni)
 • 2008. 1. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticum i MZOS (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Croatian Studies Review, Macquarie Unviersity ,Sydney, Australija (Članica međunarodnog izdavačkog savjeta)
 • Croatian Studies Review, Macquarie Unviersity ,Sydney, Australija (Članica međunarodnog izdavačkog savjeta)
 • Croatian Studies Review, Macquarie Unviersity ,Sydney, Australija (Članica međunarodnog izdavačkog savjeta)
 • Croatian Studies Review, Macquarie Unviersity ,Sydney, Australija (Članica međunarodnog izdavačkog savjeta)
 • Croatian Studies Review, Macquarie Unviersity ,Sydney, Australija (Članica međunarodnog izdavačkog savjeta)
 • Vestnik za tuje jezike, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ,Ljubljana, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Vestnik za tuje jezike, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ,Ljubljana, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Vestnik za tuje jezike, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ,Ljubljana, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Lahor, Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani; svezak 2, broj 6, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)