Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
izagorac@ffzg.hr
Soba
C-217
Telefon
01 4092 180
E-mail
izagorac@ffzg.hr

Rođena sam u Zagrebu gdje sam završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij pedagogije i filozofije. Prije zaposlenja na istom fakultetu radno iskustvo stekla sam na Klinici za pedijatriju KBC Rebro u Zagrebu (bolnički pedagog) te u osnovnoj školi u Zagrebu (školski pedagog). Poslijediplomski doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završavam 7. veljače 2012. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom »Razvoj bioetičkog senzibiliteta u hrvatskom društvu« (mentor: prof. dr. sc. Ante Čović). U znanstveno zvanje znanstvene suradnice izabrana sam 16. siječnja 2014., u znanstveno-nastavno zvanje docentice 18. veljače 2015., a u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice 21. lipnja 2019. U znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice izabrana sam 4. 11. 2020.
Kontinuirano sudjelujem u izvođenju nastave kao nositeljica i/ili izvoditeljica više kolegija iz područja filozofije odgoja, etike, bioetike te filozofije igre i sporta. U akad. god. 2018/2019. uvela sam novi kolegij (Filozofske teorije emocija) koji je prethodno prihvaćen od strane Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelujem i u izvođenju nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te programa Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe nastavnika. Bila sam mentoricom za veći broj obranjenih diplomskih radova, a mentorica sam i za jedan doktorski rad koji je u završnoj fazi izrade te za jedan koji je u početnoj fazi istraživanja. Objavila sam 1 autorsku knjigu (monografiju), 3 uredničke knjige (od toga dvije u su-uredništvu), više znanstvenih radova u znanstvenim časopisima i u zbornicima radova (poglavlja u knjigama).
U više navrata usavršavala sam se u inozemstvu. Dobitnica sam i Marie Curie Newfelpro stipendije (2014–2015). Bila sam voditeljicom ili suradnicom u više znanstvenih projekata te suvoditeljicom jednog projekta za popularizaciju znanosti. Recenzirala sam više radova za znanstvene časopise, rukopise znanstvenih knjiga, kao i znanstvene projekte prijavljene na kompetitivne europske natječaje (MSCA IF). Urednica sam časopisa za filozofiju odgoja Metodički ogledi te članica uredništava nekoliko drugih časopisa. Uključena sam u rad Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz filozofije učenika srednjih škola pri Agenciji za odgoj i obrazovanje. Također sam suradnica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja kao član stručne skupine za izradu ispita državne mature iz Filozofije te kao recenzent za ispite Filozofije i Etike. Bila sam i su-voditeljicom projekta popularizacije znanosti "Znanstveni inkubator" (2013-2018).
Objavljeni radovi i izlaganja na skupovima: CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Zagorac,%20Ivana%20%2829872%29|text|profile

Ključni istraživački interesi
 • Filozofija odgoja
 • Filozofija emocija
 • Etika
 • Bioetika
 • Filozofija igre i sporta
Članstva u akademijama
 • European Academy of Sciences and Arts, class Humanities (redoviti član)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Bioetičko društvo Srbije (Počasni član)
 • Hrvatsko bioetičko društvo (Redovni član)
 • Hrvatsko filozofsko društvo (Redovni član)
 • International Forum of Teachers, UNESCO Chair in Bioethics (Redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Ethics, Bioethics and Sport (II), Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku; Hrvatsko filozofsko društvo; Hrvatsko bioetičko društvo (-, -)
 • 2019. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2018. Ethics, Bioethics and Sport (I), Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku; Hrvatsko filozofsko društvo; Hrvatsko bioetičko društvo (-, -)
 • 2018. Filozofija i stvaralaštvo, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2018. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2017. Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu, Hrvatsko filozofsko društvo, Grad Cres (-, -)
 • 2017. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2016. Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu, Hrvatsko filozofsko društvo, Grad Cres (-, -)
 • 2016. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Metodički ogledi, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Glavna urednica)
 • Norma, Pedagoški fakultet Univerziteta u Novom Sadu ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu ,Beograd (Član uredničkog odbora)