Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
Konzultacije
ponedjeljkom 12.00-13.00 (zimski semestar)
Soba
B 002
Telefon
6120 045
E-mail
ozagar@ffzg.hr

Životopis dr. sc. Orsolye Žagar Szentesi

1969. - Rođena sam u gradu Békéscsaba (Mađarska). Osnovnu školu i gimnaziju pohađala sam u Budimpešti.
1988. – Maturirala sam i upisala sam se na studij hungarologije i serbokroatistike na budimpeštanskom Sveučilištu Eötvös Loránd.
1994. – Diplomirala sam iz oba studija.
1994-1997. - Vodila sam tečajeve za mađarski kao strani jezik pri Centru za strane jezike i u raznim državnim poduzećima u Zagrebu.
1995. - Uključila sam se u rad novootvorene Katedre za hungarologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, kao vanjska suradnica.
1996-1997. - Stekavši hrvatsko državljanstvo, bila sam zaposlena kao prevoditeljica u Odjelu za međunarodne poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova..
1996-2002. – Bila sam redovna studentica doktorskog studija Filozofskog fakulteta budimpeštanskoga Sveučilišta Eötvös Loránd.
1999-2005. – Bila sam suradnica na projektu «Hrvatski u dodiru sa šest europskih jezika» koji se vodio u Institutu za jezikoslovna istraživanja HAZU.
1997. - Stupila sam u stalni radni odnos kao mlađi asistent na Katedri za hungarologiju Filozofskog fakukteta Sveučilišta u Zagrebu.
2003. - Obranila sam doktorsku disertaciju summa cum laude («Mađarske prevedenice u hrvatskoj poštanskoj i željezničkoj terminologiji») na budimpeštanskom Sveučilištu Eötvös Loránd (smjer jezikoslovlja, grana slavistika), pod mentorstvom akademika Istvána Nyomárkaya.
2004. - Izabrana sam u zvanje višeg znanstvenog asistenta pri Katedri za hungarologiju.
2004. – Počela sam raditi i kontinuirano radim kao regionalna suradnica za Hrvatsku u međunarodnoj istraživačkoj mreži „Termini“ vođenoj pri Institutu za mađarsko jezikoslovlje Mađarske akademije znanosti
2005. - izabrana sam u zvanje docenta. Iste sam godine imenovana za predstojnicu Katedre za hungarologiju, koju funkciju od tada kontinuirano obnašam.
2005-2007, 2009-2011, 2013-2015 – obnašala sam funkciju pročelnice Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku.
2007-2013 – voditeljica sam istraživačkog projekta „Mađarski i hrvatski jezik u kontrastivnom pristupu“ u potpori MZOŠ-a.
2007-2009., 2011-2013 – obnašala sam funkciju zamjenice pročelnika pri matičnom Odsjeku.
2009. – u okviru stipendije „MOB“ usavršavala sam se na Sveučilištu ELTE u trajanju po tri mjeseca.
2011. i 2013. - u okviru stipendije „MOB“ usavršavala sam se na Reformatorskom Sveučilištu Karoly Gaspar u Budimpešti u trajanju po tri mjeseca.
2012. i 2016. - gostovanje na Sveučiištu Adama Mickiewicza u Poznanu i na Sveučilištu u Helsinkiju
2013 – 2016. - voditeljica sam međunarodnog znanstvenoistraživačkog projekta Mađarski jezik u Hrvatskoj, u potpori Mađarske akademije znanosti
2018.: izabrana sam u zvanje izvanredne profesorice

Ključni istraživački interesi
  • Morfologija i sintaksa mađarskoga jezika
  • Gramatika mađarskoga kao inog jezika
  • Kontrastivna lingvistika
  • Jezični dodiri - hrvatski u dodiru s mađarskim jezikom
  • Mađarski kao manjinski jezik
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Mađarsko društvo primijenjenih lingvista i profesora jezika (MANYE) (redovni član)
  • Međunarodno društvo za hungarologiju (član izborne skupštine)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. "Zagrebe, ti si moj rodni grad.." - znanstveni skup povodom sto i desete godišnjice rođenja Ferenca Fejtoa, Katedra za hungarologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti dr. sc. Orsolye Žagar Szentesi


Znanstvena djelatnost:

Kvalifikacijski rad:
- Doktorsku disertaciju obranila „summa cum laude” iz teme hrvatsko-mađarskih jezičnih kontakata s naslovom Mađarske prevedenice u hrvatskoj poštanskoj i željezničkoj terminologiji (smjer jezikoslovlja, grana slavistika) na budimpeštanskom Sveučilištu Eötvös Loránd, gdje mi je mentor bio akademik István Nyomárkay.

Rad na projektima:
- Upućenost u kontekst hrvatsko-mađarske jezične kontaktologije dalje sam produbljivala radeći kroz šest godina kao suradnica na projektu Hrvatski u dodiru sa šest europskih jezika pri Zavodu za lingvistiku HAZU, pod vodstvom akademika Rudolfa Filipovića. Kao rezultat tog projekta 2005. objavljena je monografija „Hrvatski u dodiru s europskim jezicima“ u kojoj sam napisala poglavlje o adaptaciji mađarskih posuđenica u hrvatskom jeziku.
- Od 2004. kontinuirano radim kao regionalna suradnica za Hrvatsku pri međunarodnoj istraživačkoj mreži Termini ( http://ht.nytud.hu ) u potpori Instituta za mađarsko jezikoslovlje te Instituta za istraživanje manjina Mađarske akademije znanosti čiji je cilj sustavno istraživanje manjinskih varijanti mađarskog jezika izvan granica s glavnim naglaskom na leksičkom utjecaju većinskih jezika u pojedinim izvangraničnim regijama. U sklopu te suradnje sudjelovala sam u izradi i redovito radim na proširivanju elektronske baze podataka „većinskojezičnih“ kontaktnih elemenata u manjinskim mađarskim registrima (http://ht.nytud.hu/htonline/htlista.php?action=firstpage). Trenutno mi je u tisku jedna studija iz te teme.
- 2007-2013. bila sam voditeljica na projektu Mađarski i hrvatski jezik u kontrastivnom pristupu, u sustavu potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (broj 130-1300869-0793). U sklopu projekta suradnica (zasada jedina) i ja dosada smo objavile sedam publikacija koje se fokusiraju ne samo na sustavno lingvističko kontrastiranje dvaju jezika, nego djelomice i na problematiku usvajanja mađarskoga kao stranog jezika u hrvatskom okruženju, i obrnuto. Zbog takve usmjerenosti jednog dijela rada na projektu, rezultati istraživanja uvelike pridonose podizanju znanstvene i stručne kvalitete nastave na jezikoslovnim kolegijima studija hungarologije. Finalni je cilj projekta izrada kontrastivne gramatike mađarskog jezika u kontekstu hrvatskog jezika.
- Od 2013. do 2016. bila sam tehnička voditeljica i suistraživačica (uz glavnog istraživača Miklósa Kontre) na međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu u potpori Mađarske akademije znanosti pod naslovom „Mađarski jezik u Hrvatskoj“ čiji je cilj bio egzaktno oslikati sociolingvistička, uporabna i gramatička svojstva manjinske varijante mađarskog jezika kojom se služe Mađari u Hrvatskoj. Ovo se istraživanje organski ugrađuje u kružno istraživanje svih manjinskih varijanti mađarskog jezika provedeno u okolnim zemljama proteklih petnaest godina gdje živi mađarska manjina, jer se odvijalo preslikavanjem metodologije koja je bila primijenjena i na drugim vangraničnim područjima s mađarskim stanovništvom (Rumunjska, Slovačka, Ukrajina, Srbija, Austrija i Slovenija). Istraživanje je okončano 2016. objavljivanjem samostalne monografije u jezičnom stanju Mađara u Hrvatskoj A magyar nyelv Horvátországban / Mađarski jezik u Hrvatskoj.


Sudjelovanja na skupovima:

Dosada sam s referatom sudjelovala na dvadeset i tri znanstvenih ili stručnih skupova, od toga četiri su bila pozvana izlaganja.

- „Drugi hrvatski Slavistički Kongres u Osijeku“ 1999. - Skupine modalnih glagola u hrvatskom i mađarskom jeziku
- „Svečani kolokvij uz 10. godina Katedre za hungarologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu“ Zagreb, 11-12. studenog 2004. Aktualni zadaci jezikoslovne hungarologije u Hrvatskoj.
- „XIII. Međunardni slavistički kongres“ Ljubljana, 2003. - Hungarizmi u hrvatskom jeziku - teškoće u rekonstruiranju adaptacije
- Međunarodni simpozij „A határon túli magyar tudományosság intézményrendszere - lehetőségek, problémák, fejlesztési irányok az Alpok-Adria és a Duna-Dráva-Mura régióban“ /Organizacije mađarskih izvangraničnih znanstvenih institucija – mogućnosti, problemi, razvojni pravci u regijama Alpe-Jadran i Dunav- Drava- Mura/, Pečuh 2004. - Többségi nyelvi kontaktuselemek megoszlása a vajdasági, horvátországi és a muravidéki magyar nyelvváltozatban. /Distribucija kontaktnih elemenata iz većinskog jezika u mađarskim jezičnim varijantama u Hrvatskoj, Vojvodini i Prekomurju./
- „VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus“ Debrecen, 22-26. 08. 2006. Rendszertani különbözőségek - funkcionális átfedések a magyar és a horvát nyelv igenévi kategóriái között. /Sistemka razlikovanja i funkcionalna preklapanja između kategorija glagolskih pridjeva i priloga u mađarskom i u hrvatskom jeziku/
- „Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság horvátországi kihelyezett ülése” 2008. szeptember 26. A Zágrábi Egyetem Hungarológia Tanszéke - oktatás és tudományművelés a bolognai rendszerben. /Katedra za hungarologiju na Sveučilištu u Zagrebu – relacija obrazovanja i istraživanja u bolonjskom sustavu/
- „Šokačka rič 6.“ 13-15. studenog 2008. Vinkovci. Slavonski jezični prostor iz hungarološkog aspekta.
- „Kanon doma i vani“, 2. travnja 2009. Budimpešta, pod pokroviteljstvom Katedre za slavističku filologiju Filozofskog fakulteta u Budimpešti i Hrvatske samouprave II. okruga. Terminološke dileme stvaranja inojezičnih ekvivalenata za nazive „jel“ i „rag“.
- „XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus“, 16-18 travnja 2009, Eger (Mađarska). A magyar nyelv igenevei – kihívás a magyar mint idegen nyelv tanításában és a fordításban. /Nonfinitni glagolski oblici mađarskoga jezika – izazovi u nastavi mađarskog kaop stranog jezika i u prevođenju/
- „Nomadi margine”, 24. ožujka 2010. Budimpešta, u organizaciji Katedre za slavističku filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta „Loránd Eötvös” u Budimpešti. Mala hrvatsko-mađarska jezična imagologija.
- „Hrvatski sintaktički dani, Osijek“ 11-13. studenog 2010. Logičko-gramatičko ustrojstvo konstrukcije dati (se) + infinitiv u hrvatskom jeziku
- „Multilingualism in Europe. Prospects and practices in East-Central Europe“, Budapest, 25-26. 03. 2O11. Contributions to the examination of mother tongue use of Hungarians in Croatia (Eastern-Slavonia) /u koautorstvu s Leom Kovács/
- „Methoden der Kultur- und Sprach-vermittlung Wissenschaftliche Tagung” (http://www.methods-berlin.de/ deutsch/tagungsprogramm_DE.htm), Berlin, 25-27. 11. 2011. Hungarian causative verbs in a Croatian context – presented through the analysis of a translation .
- „Magyarul az egyetemtől az óvodáig“ , Osijek, 28. 4. 2012. Küldetés és lehetőségek – hungarológiai képzés a Zágrábi Egyetemen / Mission and possibilities – hungarian studies at Zagreb University/
- „20-lecie Filologii Węgierskiej na UAM - Sympozjum naukowe“, Poznan, 8-9.5. 2013. Az igenemek tanításának nehézségei a magyar mint idegennyelv oktatásában. /Kompleksnost podučavanja glagolskih stanja u mađarskom kao stranom jeziku/
- „Od početaka do danas - 120 godina kroatistike u Budimpešti“. Budimpešta, 3.12. 2014. Terminološke i terminologizacijske dileme pri opisu mađarske gramatike na hrvatskom jeziku.
- „VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus“, Pécs, 22-27. 8. 2016. A tárgy határozottságát érintő hibák tipológiája külföldiek írásprodukcióiban – a kettős igeragozás alkalmazása. /Tipologija pogrešaka vezanih za određenost objekta u pisanim radovima inozemnih govornika – uporaba dvojne konjugacije/
- „Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 6.“ Budimpešta, 24-25.11.2016. Eötvös Loránd Tudományegyetem. A magyar mint idegen nyelv grammatikájánk oktatási tapasztalatai – a mondattani jelenségek szempontjából. / Iskustva podučavanja gramatike mađarskog kao stranog jezika – iz aspekta sintakse/
- „SIH - Godisnji susret lektora za hrvatski kao strani jezik” 7-8.7.2017. Croaticum, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uloga glagolskih argumenata u formiranju vida u mađarskom jeziku.

Pozvana predavanja:
- Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága Kihelyezett Ülése - A határon túli magyar tudományos műhelyek működésének regionális megközelítése. Lendva, 27-28. 06. 2006. A Zágrábi Egyetem Hungarológiai Tanszékének helye a horvát tudományosságban. /Mjesto Katedre za hungarologiju Sveučilišta u Zagrebu u hrvatskom znanstvenom miljeu/.
- Godišnja konferencija gostujućih profesora i lektora mađarskog kao inog jezika, Institut Balassi, Budimpešta. 21-22 .kolovoza 2007. A bolognai rendszer alkalmazásának kezdeti tapasztalatai a Zágrábi Egyetem Hungarológiai Tanszékén. /Prva iskustva primjene bolonjskog sustava u nastavi na studiju hungarologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu/
- Drugi znanstveni skup „Hrvatski kao drugi i strani jezik”, 20. - 22. rujna 2007.Zagreb. Ispitivanje ovladanosti mađarskim kao stranim jezikom u sklopu državno akreditiranih ispitnih sustava u Mađarskoj.
- Stručni i znanstveni skup „A magyar mint idegen nyelv napja” / Dan mađarskog kao stranog jezika /. Budimpešta, Reformatorsko Sveučilište Karoli Gaspar, 14. prosinca 2013. Magyar nyelvtani terminológia a külföldi egyetemi oktatásban. Egy készülo" szakszótár elé. / Mađarska jezikoslovna terminologija u inozemnom visokoškolskom obrazovanju hungarologije - u vezi s jednim budućim terminološkim rječnikom.


Gostovanja:

- Predavanje na Zagrebačkom lingvističkom krugu s naslovom Kontaktološke posebnosti hrvatsko-mađarskih jezičnih dodira – u svjetlu naših hungarizama. 17. travnja 2007.
- Predavanje studentima diplomskog studija hungarologije na Sveučilištu Károli Gáspár pod naslovom Zágrábi hungarológus hallgatók képe a magyar mint idegen nyelvről – magyar-délszláv kontrasztív kitekintéssel / Slika zagrebačkih studenata hungarologije o mađarskom jeziku – u kontekstu mađarsko-hrvatskog jezičnog kontrastiranja. 8. travnja 2011.
- Ciklus predavanja studentima diplomskog studija hungarologije na Reformatorskom sveučilištu Károli Gáspár (kao suizvođačica na kolegiju Kontrastivno jezikoslovlje) Smjerovi i tendencije, primjena jezičnog kontrastiranja u mađarsko-južnoslavenskom kontekstu, 15-16.svibnja 2014.
- Predavanje studentima preddiplomskog i diplomskog studija hungarologije na Sveučilištu u Helsinkiju A határon túli magyarok és nyelvhasználatuk / Mađari izvan granica Mađarske i njihova jezična uporaba, 19-20. rujna 2016.
- Ciklus predavanja studentima diplomskog studija hungarologije na Reformatorskom sveučilištu Károli Gáspár (modul: profesor mađarskog kao inog jezika) A magyar mint idegen nyelv grammatikájának tanítása Horvátországban / Podučavanje gramatike mađarskog kao inog jezika u Hrvatskoj. 7-8. travnja 2017.

Znanstveno usavršavanje:

Tijekom 2009. u trajanju od tri mjeseca boravila sam na Sveučilištu Eötvös Loránd u Budimpešti kao stipendistica mađarske zaklade MÖB.
2011. i 2013. u istom aranžmanu provela sam dva puta po jednu tromjesečnu stipendiju na Reformatorskom Sveučilištu „Károli Gáspár“ u Budimpešti.
Godine 2016. u sklopu Erasmusove stipendije boravila sam tjedan dana pri Zavodu za lingvistiku Sveučilišta u Helsinkiju.
Godine 2017. u sklopu stipendije CEEPUS bila sam na studijskom boravku na Reformatorskom Sveučilištu „Károli Gáspár“ u Budimpešti

Organizacija znanstvenih skupova:
- bila sam članica organizacijskog odbora međunarodnog stručnog i znanstvenog skupa pod naslovom Svečani kolokvij uz 10. godina Katedre za hungarologiju na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 11-12. studenog 2004.
- bila sam članica organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Staro i novo – paralele i dodiri u hrvatskoj i mađarskoj renesansi, 21-23. studenog 2012. Zagreb, Filozofski fakultet.
- bila sam glavna organizatorica međunarodnog znanstvenog skupa Za dvadeset godina povodom 20. obljetnice Katedre za hungarologiju u Zagrebu, 19–20. ožujka 2015. Zagreb, Filozofski fakultet.


Članstva:
Od 2009. članica sam uređivačkog odbora renomiranog mađarskog lingvističkog časopisa Magyar Nyelvőr.
Od 2008. članica sam Društva mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj.
Od 2010. članica sam tzv. vanskog javnog tijela MTA (Mađarska akademija znanosti, Budimpešta).
Od 2012. članica sam Mađarskog udruženja primijenjenih lingvista i profesora stranih jezika (MANYE).
Od 2014. članica sam Skupštine Međunarodnog društva za mađarsku filologiju.
U registar znanstvenika Republike Hrvatske pri MZOŠ-u ubilježena sam pod matičnim brojem 228 413.
Nastavna djelatnost:

U redovni nastavnički rad na netom otvorenoj Katedri za hungarologiju uključila sam se u ak. godini 1995/96. kao vanjska suradnica – voditelj seminara iz raznih područja mađarskog jezikoslovlja (u početku iz fonologije i morfologije mađarskog jezika, po 30 sati semestarski). Popunjavanjem viših studijskih godina na studiju hungarologije, od 1996/97. (otkada sam i u radnom odnosu na Katedri za hungarologiju) pored dva spomenuta kolegija počela sam voditi i seminar iz sintakse (30 sati semestarski), kao iz leksikologije i tvorbe riječi (30 sati semestarski). Koncepciju i syllabuse za navedene predmete postupno sam samostalno izradila, budući da sam godinama bila jedina stalno zaposlena nastavnica za mađarsko jezikoslovlje. To je iziskivalo znatan trud, ponajviše zbog nepostojanja primjerenih hungarološko-jezikoslovnih udžbenika i drugih nastavnih pomagala (ne samo na hrvatskom, nego i na drugim jezicima) za učenika mađarskog kao inog jezika, kao i zbog relativne novosti podučavanja mađarske lingvistike za strance – ne samu u Hrvatskoj nego i u svijetu.
Stjecanjem znanstveno-nastavnog zvanja docenta (od 2005.) postala sam nositeljica, a i držim predavanja i seminare iz većine obaveznih jezikoslovnih predmeta na studiju hungarologije, a to su
- Fonologija mađarskog jezika (30 sati semestarski),
- Uvod u opću i glagolsku morfologiju mađarskog jezika (45 sati semestarski),
- Sintagmatika mađarskog jezika (30 sati semestarski) ,
- Sintaksa mađarskog jezika (30 sati semestarski)/.
Za reformirani program hungarologije prema bolonjskim načelima samostalno sam izradila koncepciju dvaju obaveznih kolegija koje od tada kontinuirano izvodim. To su:
- Uvod u mađarsko jezikoslovlje (15 sati predavanja semestarski, izvodi se od akademske godine 2005/06., a namijenjen je studentima prve godine preddiplomskog studija hungarologije, odnosno, kao izborni predmet, svim studentima Filozofskog fakulteta);
- Kontrastivni morfosintaktički opis mađarskoga jezika (30 sati predavanja i seminara, izvodi se od ak. god. 2008/09, namijenjen je studentima diplomskog studija hungarologije).

- U nastavu na doktorskom studiju bila sam uključena s blok-nastavom iz teme hrvatsko-mađarskih jezičnih dodira, i to na Doktorskom studiju “Europski studiji: jezici i kulture u dodiru” Filozofskog fakulteta Zadarskog Sveučilišta, na predmetu “Hrvatski u dodiru s europskim jezicima”. u ljetnom semestru akademske godine 2005/2006.
- Akademske godine 2013/14. održala sam izborni kolegij „Kontrastivna lingvistika“ kao vanjska suradnica na diplomskom studiju hungarologije (podprogram primjenjena lingvistika) Reformatorskog sveučilišta Karoly Gaspar u Budimpešti.
- Pod mojim mentorstvom obranjene su dosada više od dvadeset diplomskih radova.
- Pod mojim mentorstvom obranjena je doktorska disertacija dr.sc. Krešimira Međeral-Sučevića pri doktorskom studiju lingvistike na Sveučilištu u Zadru, pod naslovom „Kontrastivna analiza glagolskih prefikasa u mađarskom i u hrvatskom jeziku“.

Prema anketiranju studenata o kvaliteti nastave koje se provodilo od ak.god. 2015/16. moji su kolegiji ocijenjen visoko pozitivno.

Organizacijska djelatnost na fakultetu /odsjeku:

- od 2005. kontinuirano obnašam dužnost predstojnice Katedre, i u toj ulozi koordiniram sva nastavna, znanstvena, promocijska i kadrovska pitanja Katedre, te se brinem o što boljoj međunarodnoj reputaciji našeg studija, kao i o brojnim gostovanjima inozemnih predavača na našem studiju;
- za mog voditeljstva studija hungarologije ishodila sam trajno zaposlenje dvaju nastavnika koji su sada u znanstveno-nastavnome zvanju na katedri;
- od 2005. do 2016 u tri mandata bila sam pročelnica Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku;
- u periodima pročelništva bila sam i članica Fakultetskog vijeća;
- u koordinaciji s upravom vodila sam izradu materijala samoocjenjivanja svoje matične katedre za postupak institucijske reakreditacije tijekom 2014.;
- sudjelovala sam u organizaciji dvaju znanstvenih skupova, a bila sam glavna organizatorica jednog znanstvenog skupa;
- kontinuirano sam izgrađivala mrežu institucijske povezanosti naše katedre s vodećim hungarološkim katedrama u Europi – sklapanjem niza ugovora o suradnji u sklopu programa Erasmus, te potpomaganjem realizacije bilateralnih suradnji


Stručni rad:

Iz svog stručnog rada izdvajam sljedeće važnije stavke:

- Proteklih godina izradila sam recenziju za pet znanstvenih publikacija na molbu uredništava časopisa Suvremena lingvistika, Fluminensia, Kroatologija, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, te Hungarológiai Közlemények (Novi Sad).

- Stručna sam bila recenzentica pri izdavanju zbornika:
Szoták Szilvia (szerk.) Magyar nyelv és kultúra a Kárpát-medencében. Gramma Nyelvi Iroda-UMIZ-Imre Samu Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely–Alsóőr, 2011. pp.156

- Godine 2006. pri sastavljanju Pravopisa za hrvatski jezik u izdanju Matice hrvatske sudjelovala sam s izradom transkripcijskih pravila za mađarska vlastita imena.

- Godine 2010. na zamolbu stručnog kolegija za organiziranje ispite iz stranih jezika Centra za strane jezike sastavila sam ispitno gradivo za pismeni i usmeni ispit iz mađarskog jezika za testiranje znanja mađarskog jezika na nivou C1 prema CEF-ovoj skali obavezno (prema uputama Ministarstva pravosuđa ) za buduće sudske tumače.

- Godine 2013. bila sam jedna od stručnih recenzentica velikog Hrvatsko-mađarskog rječnika u izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

- Proteklih pet godina u četiri sam navrata recenzirala nastavne programe iz mađarskog jezika i književnosti za potrebe manjinskog obrazovanja na mađarskom nastavnom jeziku, po molbi Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencije za školstvo, te Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Nastavni program iz mađarskog jezika iz književnosti za osnovne škole u kojima se nastava izvodi na mađarskom jeziku, Okvirni nastavni plan i program za mađarski jezik i književnost u gimnaziji i srednjim školama na području Republike Hrvatske, Ispitni katalog za državnu maturu iz mađarskog jezika i književnosti za ak. god. 2011/12, Okvirni nastavni plan za njegovanje materinjeg jezika u sklopu manjinskog obrazovanja prema modelu C).

- Protekle tri godine redovito sudjelujem u sadržajnom recenziranju ispitnih testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika, pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
- Prema imenovanju Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu protekle dvije godine bila sam tri put članica (dva puta i voditelj) stručnih povjerenstava za davanje mišljenja pri izboru u znanastveno-nastavnog zvanja (dva kandidata za Filozofski fakultet u Osijeku, jedan kandidat za Filozofski fakultet u Zagrebu).

- 2012. odabrana sam kao recenzentica za davanje stručnog mišljenja o izmijenjenom i dopunjenom studijskom programu mađarskog jezika i književnosti koji se izvodi na Filozofskom fakultetu J.J. Strossmayera u Osijeku.

- U organizaciji Društva mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj održala dva znanstveno-popularna predavanja (2013. Tribina o mađarskom jeziku, u sklopu serija predavanja „Jezična raznolikost u Hrvatskoj“ – projekt Gradskog poglavarstva grada Zagreba, te 2014. Uporaba mađarskog kao manjinskog jezika Mađara u Hrvatskoj u zrcalu dvojezičnosti u sklopu „Mađarske znanstvene tribine“).

- Koordinirala sam prevoditeljske radove na relaciji mađarskog i hrvatskog jezika pri objavljivanju međunarodnog zbornika Susreti dviju kultura, Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti (Zbornik radova, urednici: Sándor Bene, Zoran Ladić, Gábor Hausner). Matica hrvatska, Zagreb, 2012.

- U smislu stručnog prevođenja objavila sam prijevode nekoliko mađarskih znanstvenih tekstova relevantnih za hrvatsku filologiju i kulturu, prema narudžbi pojedinih urednika ili voditelja projekata:

- Oszkár Asboth: Senjski glagolski misal iz 1494. Senjski zbornik. god. 23. 1996.
- László F. Földényi: Melankolija (odlomci). Nova Istra. god. IV. sv. XII. br. 1. 1999. 189-2oo.
- Dr. Pál Berényi: Djela baruna Nikole Škrleca. Nikola Škrlec Lomnički 1729-1799., sv.2., Zagreb, 2000.
- Péter Hajdu: Uskrnuće sigetskog junaka /Mikszáth i njegov roman „Nova Zrinijada“
Susreti dviju kultura, Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti (Zbornik radova, urednici: Sándor Bene, Zoran Ladić, Gábor Hausner). Matica hrvatska, Zagreb, 2012., 491-501.