Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
srijeda 15h - 16,30 h
Soba
E 313
Telefon
+ 385 6002321
E-mail
dzivkovi@ffzg.hr

a) Osobni podaci i znanstveno i stručno napredovanje

Dr. sc. Daniela Živković rođena je 1956. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu klasičnog smjera i gimnaziju. Engleski jezik i književnost (A) i Njemački jezik i književnost (A) diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1982. godine. Na istom je fakultetu završila i dvogodišnji dodiplomski studij bibliotekarstva 1983. godine. Iste godine počinje raditi kao diplomirani bibliotekar u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu gdje ostaje do studenoga 2002. godine. U Knjižnici je radila na različitim stručnim poslovima, a 1992. godine povjerena joj je uspostava Hrvatskog ureda za ISBN. Kao voditeljica tog Ureda koncipirala je i uspostavila bazu podataka o nakladnicima u Hrvatskoj i uvela uporabu prugastog koda za knjige EAN u hrvatsku nakladničku praksu. Kasnije je uključila i nakladnike muzikalija u međunarodni sustav ISMN. Izradila je prvi adresar nakladnika u Hrvatskoj.
Godine 1992. stekla je zvanje viši bibliotekar, a 1999. godine zvanje knjižničarski savjetnik.
Na poslijediplomskom studiju lingvistike (smjer germanistika) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je 1987. godine obranom rada pod naslovom Njemački jezik u Zagrebu u drugoj polovini 18. stoljeća. Godine 1989. stekla je stupanj znanstvenog asistenta. Godine 2000. obranila je na istom fakultetu doktorski rad pod naslovom Suvremeni oblici knjige: doprinos znanosti o knjizi i tako stekla stupanj doktora znanosti u području društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti.
Od 1996. godine vanjska je suradnica na Katedri za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1. rujna 2002. docentica je na Katedri za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2006. izvanredna profesorica.

b) Funkcije i dužnosti

Od srpnja 2004. predstojnica je Katedre za knjigu i nakladništvo na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Od 2005. do 2006. godine bila je članica Pregovaračke skupine za pristup Hrvatske Europskoj uniji u poglavlju 25. Znanost i istraživanje, a 2007. imenovana je članicom Programskog odbora FP7 za područje Znanost i društvo. Od 2006. članica je Povjerenstva za praćenje Akcijskog plana Znanost i društvo temeljem izvješća analitičkog pregleda i Pregovaračkog stajališta Republike Hrvatske za poglavlje 25. Znanost i istraživanje.
Od 2005. do 2012. bila je članica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a od 2006. do 2009. Upravnog vijeća Muzejsko dokumentacijskog centra u Zagrebu. U dva je mandata (2006-2008. i 2010-2011) bila članica Povjerenstva za izradu Udžbeničkog standarda MZOS-a. Od 2006. do 2009. bila je članica Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.

d) Članstvo i rad u znanstvenim i strukovnim institucijama i organizacijama

Bila je članica više stručnih odbora kao npr. IFLA-ina Odbora za autorsko pravo i druga pravna pitanja (IFLA/CLM) (2002-2006) Sudjelovala je u izradbi Nacionalnog programa digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe. Od 2007. predsjednica je Povjerenstva za stručne knjižničarske ispite Hrvatskog knjižničnog vijeća. Članica je Hrvatskog knjižničarskog društva i Hrvatskog društva za autorsko pravo.

e) Nagrade

Kao studentica nagrađena je Prvomajskom nagradom Sveučilišta u Zagrebu. Odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Dobitnica je Nagrade "Matko Rojnić" Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Kukuljevićeve povelje, najvišeg priznanja za postignuća u knjižničarskoj struci.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za autorsko pravo (Član)
  • Hrvatsko društvo za autorsko pravo
  • Hrvatsko knjižničarsko društvo (HKD) (predsjednik Komisije za knjižničarsko nazivlje)
  • Hrvatsko knjižničarsko društvo (HKD)
  • Povjerenstvo za izradu prijedloga Standarda za digitalne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo kulture i medija
  • Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci, Ministarstvo kulture i medija
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2016. Međunarodni znanstveni skup Knjiga i društvo održan u Splitu, Filozofski fakultet u Splitu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni rad dr. sc. Daniele Živković usmjeren je prvenstveno prema istraživanju knjige i nakladništva, a posljedično i prema svim elementima u tzv. lancu knjige od nastanka rukopisa, njegova uređivanja, recenziranja i objavljivanja do distribucije, diseminacije, prodaje i recepcije. Njezin je doktorski rad posvećen e-knjizi u vrijeme kad se o tom obliku knjige u nas malo znalo (2000), a u međunarodnim su se krugovima tek provodila prva istraživanja. Nakladničku je sredinu u nas dobro upoznala i prije ulaska u sveučilišnu zajednicu, jer je pomogla osnovati Hrvatski ured za ISBN i u njemu uspostavila službu za nakladnike. To joj je praktično znanje uvelike pomoglo u daljnjem znanstvenom istraživanju hrvatskog i međunarodnog nakladništva te knjige općenito. Istražuje u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata, a rezultate objavljuje u knjigama i radovima u međunarodnim i domaćim časopisima i o njima izvješćuje na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Dosad je objavila 5 knjiga, od kojih su dvije prevedene i objavljene u Njemačkoj.
Sudjelovala je u više projekata među ostalim i u znanstvenom projektu MZOS-a Hibridna knjižnica i pristup znanstvenim informacijama (0130530), a bila je voditeljica projekta Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu (130-1301190-1384).