Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
Konzultacije
četvrtak 11,00- 12,00
Soba
B 002
Telefon
E-mail
fdemir@ffzg.hr

Fatime Demir


Rođena je 1963. godine u Gostivaru, R. Makedonija.
Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Skoplju. Na istom fakultetu u 2016. godine je obranila magisterij iz oblasti metodike nastave u razrednu nastavu.
U Makedoniju je radila kao nastavnica (nastavnica mentor) u razrednu nastavu.
Završila je obuku za školsku trenericu u programu Jezička pismenost u početnim razredima Ureda za razvoj obrazovanja Ministarstva obrazovanja i znanosti R. Makedonije.
Kao certificirana trenerica obavljala je obuke za nastavnike za primjenu novih pristupa u nastavi iz maternjeg jezika. Za potrebe nastave romskog jezika Ministarstva obrazovanja i znanosti R. Kosova, u 2015. godine izradila je modul te obavila obuku nastavnika za romski jezik. Dugih je godina aktivno sudjelovala u realizaciju mnogih projekata Romskog kulturnog i edukativnog centra “Darhia” iz Skoplja iz oblasti jezika, obrazovanja i kulture Roma.
Bila je ko-trener na ljetnjim školama, kampovima i seminarima za romski jezik i multikulturno obrazovanje.
U periodu od 2008 – 2013 godine. bila je nacionalni koordinator međunarodnog projekta “Romi mentori” Programe za umjetnost i kuturu, OSI Budimpešta.
Od 2016. godine zaposlena je na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije – romistika, Filozofskoga fakulteta u Zagrebu u nastavnom zvanju i na radnom mjestu lektorice (lektor I metodičar za romski jezik).


Opis znanstvene djelatnosti
Bibliografija – Fatime Demir

I. Autorske knjige

Demir, Fatime; E tasviria katar I purani kutia / Сликите од старата кутија, RKEC “Darhia”, Skopje, 1996.

II. Koautorske knjige

Demir, Ljatif; Demir, Fatime. Skopje: E Roma / Ромите, Institut Otvoreno opštestvo - Makedonija, 2006.
Demir, Ljatif; Demir, Fatime. Skopje: Romani-makedonikani-romani lavustik / Ромско/македонски и македонско/ромски речник, RKEC Darhia, 2010.
Demir, Ljatif; Đurić, Rajko; Demir, Fatime. Skopje: Gramatika e romane čhibaki / Граматика на ромскиот јазик, RKEC Darhia, 2010.
Demir, Ljatif; Durmiš, Nevsija; Demir, Fatime. Priština: Romani čhib thaj e specifike e romane kulturake 2 / Romski jezik sa specifikama romske kulture,Ministarstvo za obrazovanje i tehnologiju Vlade Republike Kosova, 2015.
Demir, Ljatif; Durmiš, Nevsija; Demir, Fatime. Priština: Romani čhib thaj e specifike e romane kulturake 3 / Romski jezik sa specifikama romske kulture,Ministarstvo za obrazovanje i tehnologiju Vlade Republike Kosova, 2015.
Demir, Ljatif; Durmiš, Nevsija; Demir, Fatime. Podgorica: Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo prosvjete, Zavod za školstvo, 2015.
Demir, F., Demir, Lj., Training Module for Teachers of Romani Language Classes, MONT – Kosova, CoE (Office Prishtina), Prishtina, 2015.

III. Poglavlja u knjizi

Demir, F., Gaspar, M., Gruber, A., Kubicsko, S., Lidlle, M., Rozsa, M., Demir, Lj., Nunev, I., Roma Mentor Project – Training Manual an Innovative Approach to Culture, Tradition, and Modernity, Arts and Culture Program, Open Society Institute, Budapest, 2011.

IV. Članci u časopisima

Реализација на воспитната улога во училиштето низ воннаставните активности, Педагошка ревија: бр. 1, год. 8, стр. 51-59, Скопје: Педагошки факултет, 2017.

V. Uredničke kjige

Edicija dvojezični učilišni materijali: Pendžarde Roma, E Almakoro suno, Gan thaj Čen, RKEC “Darhia”, Skopje, 2005.

Purane romane paramisja / Стари ромски приказни, RKEC “Darhia”, Skopje, 2006.