Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Soba
F 306
Telefon
01/4092301
E-mail
pjoystoj@ffzg.hr