Akademski stupanj
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Croaticum
Konzultacije
Soba
B-103
Telefon
014092068
E-mail
jcvitanusic@ffzg.hr

Rođena sam u 1979. Sarajevu, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala sam
kroatistiku i južnu slavistiku. Godine 2014. i 2019. izabrana sam u nastavno zvanje lektorice u
području humanističkih znanosti (filologija, kroatistika).
Kao lektorica hrvatskoga kao inog jezika od 2007. godine radim u Croaticumu – Centru za
hrvatski kao drugi i strani jezik gdje na svim razinama učenja u heterogenim skupinama
održavam grupnu i individualnu nastavu (Semestralni i Skraćeni semestralni tečaj,
Croaticumova ljetna, jesenska i zimska škola hrvatskog jezika i kulture te Specijalizirani tečaj)
kao i različite izvannastavne aktivnosti. Od 2009. do 2011. godine radila sam kao lektorica za
hrvatski jezik na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Bonnu gdje sam održavala jezične,
književne i prevoditeljske kolegije.
Od 2013. svake godine u kolovozu radim kao lektorica hrvatskog jezika na seminarima
Zagrebačke slavističke škole, a u zimskim semestrima ak. godina 2015/2016, 2016/2017. i
2017/2018. kao vanjska suradnica održavala sam seminar iz kolegija Hrvatska gramatika na
Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. U zimskom semestru ak. godine 2018/2019. bila sam jedna
od izvođačica kolegija Hrvatski kao ini i društveno korisno učenje na Odsjeku za kroatistiku
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u okviru Croaticumova programa Skraćeni semestralni tečaj
hrvatskoga jezika i kulture za azilante od ljetnog semestra ak. godine 2018/2019. sudjelujem
kao organizatorica i mentorica.
Od 2008. godine sudjelujem na projektu Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za
hrvatski kao drugi i strani jezik. Suautorica sam nekoliko poglavlja te popisa pojmova u
priručnicima Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1, Hrvatski B2: Opisni okvir referentne
razine B2, Hrvatski A2: Opisni okvir razine A2. Od studenoga 2017. do rujna 2018. godine kao
članica tročlane stručne radne skupine u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje
obrazovanja sudjelovala sam u izradi standardiziranoga testa za provjeru znanja hrvatskoga
jezika na razini C. Od 2017. do 2019. sudjelovala sam u izradi internetskih tečajeva za učenje
hrvatskoga jezika.
U veljači 2017. i u svibnju 2019. na Filozofskom fakultetu u Pragu i na Institutu za zapadno- i
južnoslavenske jezike u Varšavi u okviru nastavničke CEEPUS-ove stipendije održavala sam
nastavu studentima hrvatskoga. CEEPUS-ova nastavnička stipendija odobrena mi je i za
boravak na Filozofskom fakultetu u Brnu u svibnju 2020.
Stručno sam se usavršavala na edukaciji "Društveno korisno učenje" 2018. godine u Lovranu,
a u srpnju 2018. i u srpnju 2019. pohađala sam međunarodnu ljetnu školu "Language Policy
and Language Planning: education, languages and migrations" na Sveučilištu za strance u Sieni.
U prosincu 2019. sudjelovala sam na četverodnevnoj edukaciji u organizaciji platforme LIAM
koja se pod okriljem Vijeća Europe bavi jezičnom integracijom odraslih izbjeglica.
(Su)autorica sam trinaest stručnih i znanstvenih radova te četiriju prikaza na temu hrvatskoga
kao inoga jezika, a izlagala sam na oko trideset domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih
skupova. Bavila sam se i leksikografskim radom te sam jedan od autora Velikoga rječnika
hrvatskoga standardnog jezika objavljenoga 2015. u izdanju Školske knjige.
Članica sam HDF-a i Organizacijskoga odbora stručnog i znanstvenog savjetovanja za lektore
hrvatskoga kao inoga jezika. Govorim tečno engleski, njemački i makedonski jezik.

Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. 13. SIH. Male riječi u hrvatskom kao prvom i inom jeziku: deskriptivni, kontrastivni i glotodidaktički pristupi, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
 • 2019. 12. SIH. Osjećaji u hrvatskom kao prvom i inom jeziku, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
 • 2018. 11. SIH. Procjenjivanje jezičnoga znanja i izrada jezičnih ispita, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
 • 2017. 10. SIH. Sintaksa u kontekstu inojezičnoga hrvatskog, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
 • 2016. 9. SIH. Nasljedni jezik, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
 • 2016. VI. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik - VI. HIDIS, Hrvatsko filološko društvo (-, -)
 • 2015. 8. SIH. Strategije učenja i poučavanja gramatičkih i kulturoloških različitosti, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
 • 2014. 7. SIH. Kultura u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
 • 2013. 6. SIH. Kontrastivna istraživanja; Hrvatska hrvatskoga i drugih jezika, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
 • 2012. 5. SIH. 50 godina poučavanja hrvatskoga kao inoga jezika, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
 • 2009. 2. SIH. Nastavni materijali za poučavanje hrvatskoga kao inog jezika, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
 • 2008. 1. SIH. Teorija i praksa poučavanja hrvatskoga kao inoga jezika, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)