Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Croaticum
Konzultacije
po dogovoru
Soba
B-103
Telefon
E-mail
dmatovac@ffzg.hr

Darko Matovac zaposlen je kao lektor na Croaticumu - Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni interesi usmjereni su mu na proučavanje sintakse i semantike hrvatskog jezika u teorijskim okvirima kognitivne lingvistike (s posebnim naglaskom na proučavanje prijedloga, padeža i glagoskih prefiksa) te na proučavanje i poučavanje hrvatskog kao drugog i stranog jezika.

Ključni istraživački interesi
 • hrvatski kao drugi i strani jezik
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (Član)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (Član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Član)
 • Slavic Cognitive Linguistics Association (SCLA) (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Drugi znanstveno-stručni skup HDSL-a: Jezici i svjetovi, Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2019. 12. SIH. Osjećaji u hrvatskom kao prvom i inom jeziku, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
 • 2019. 2. Croaticumov okrugli stol (COS): Teličnost., 10. stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inojezičnoga (SIH) (-, -)
 • 2019. 3. Croaticumov okrugli stol (COS): Kad riječi nisu bez veze (o kolokacijama u hrvatskom jeziku), Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2019. Prvi znanstveno-stručni skup HDSL-a: Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture, Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. 11. SIH. Procjenjivanje jezičnoga znanja i izrada jezičnih ispita, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
 • 2018. 5. Zadarski lingvistički forum: Doktorska konferencija i proljetna škola „Language Documentation and the Treatment of Spoken Language“, Odsjek za lingvistiku Sveučilišta u Zadru (-, -)
 • 2017. 1. Croaticumov okrugli stol (COS): Glagolska prefiksacija, kognitivna lingvistika i hrvatski kao drugi i strani jezik., Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2017. 10. SIH. Sintaksa u kontekstu inojezičnoga hrvatskog, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
 • 2017. 4. Zadarski lingvistički forum: Metodologija istraživanja u primijenjenoj lingvistici., Odsjek za lingvistiku Sveučilišta u Zadru (-, -)
 • 2016. 9. SIH. Nasljedni jezik, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)