Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Croaticum
Konzultacije
-
Soba
B 104
Telefon
-
E-mail
akorajac@ffzg.hr

Aida Korajac diplomirala je 2009. kroatistiku i bohemistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2012. upisala je Poslijediplomski doktorski studij Glotodidaktika u Zagrebu. Godine 2020. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom Dubinska obrada povratnih glagola u ovladavanju hrvatskim kao inim jezikom.
Od 2007. do 2014. radila je u Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika i kulture provodeći akademsku nastavu hrvatskoga kao inoga jezika. Od 2008. radi u Zagrebačkoj slavističkoj školi kao novinarka, a od 2012. do 2019. kao lektorica. Od ljetnoga semestra 2010. radi u svojstvu lektorice na Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik.
Od 2008. godine kao vanjska suradnica sudjelovala je na projektu Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi i strani jezik tijekom kojeg je u suautorstvu izradila nekoliko poglavlja u priručnicima s međunarodnom recenzijom: Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1 (2013); Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2 (2015) te Hrvatski A2: Opisni okvir referentne razine A2 (2017). Godine 2013. surađivala je s Europskim uredom za odabir osoblja (EPSO) kao lektor i redaktor za hrvatski jezik. Godine 2014. bila je član Povjerenstva za izradu Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom (MZOS). Bila je suradnica u izradi Velikog rječnika hrvatskoga standardnog jezika (2015) u izdanju Školske knjige. U zimskome semestru 2018./2019. u suradnji s lektorima Croaticuma i Centrom za potporu e-učenju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izradila je otvoreni internetski tečaj hrvatskoga jezika i kulture za razinu A2.
Od 2010. do danas je u Organizacijskom odboru Stručnoga i znanstvenoga savjetovanja za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH). Godine 2016. bila je tajnica Međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS). Član je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku.
Autorica je više stručnih i znanstvenih članaka, prethodnih priopćenja te suautorica poglavlja u knjigama. Izlagala je na stručnim i znanstvenim domaćim i stranim skupovima.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 12. SIH. Osjećaji u hrvatskom kao prvom i inom jeziku, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
  • 2018. 11. SIH. Procjenjivanje jezičnoga znanja i izrada jezičnih ispita, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
  • 2017. 10. SIH. Sintaksa u kontekstu inojezičnoga hrvatskog, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
  • 2016. 9. SIH. Nasljedni jezik, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
  • 2016. Šesti međunarodni znanstveni skup: Hrvatski kao drugi i strani jezik- VI. HIDIS, Hrvatsko filološko društvo; Hrvatska matica iseljenika; Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)