Naziv
Etika II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51251
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija je da studentima pruži orijentacijski povijesni pregled nastajanja etičkih teorija u pokantovskom razdoblju, te da ih uputi u argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima su se artikulirali temeljni etički pojmovi i stavovi.
Sadržaj
 1. Kantov kopernikanski obrat u etici.
 2. Njemački idealizam – sljedbenici i kritičari. Fichte. Hegel. Schelling. Schleiermacher. Schopenhauer.
 3. S. Kierkegaard.
 4. K. Marx.
 5. Kantovo nasljeđe: novokantovska etika (H. Cohen; P. Natorp; W. Windelband; H. Rickert). Max Scheler i materijalna vrijednosna etika.
 6. Etički smjerovi u novijoj i suvremenoj filozofiji.
 7. Utilitarizam (J. Bentham; J. St. Mill).
 8. Pozitivistička etika (A. Comte). Evolucionistička etika (Ch. Darwin; H. Spencer).
 9. Genealoška etika (F. Nietzsche).
 10. Meta-etika.
 11. Egzistencijalistička etika (K. Jaspers; J.-P. Sartre; A. Camus; Kršćanski egzistencijalizam).
 12. Etika odgovornosti. Etika komunikativnog djelovanja.
 13. Sociologija morala. Psihologija morala.
 14. Bioetika.
 15. Etička pitanja suveremenog svijeta

Ishodi učenja
 1. Upućenost u povijesni pregled nastajanja etičkih teorija
 2. Upućenost u argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima su se artikulirali temeljni etički pojmovi i stavovi
 3. Razvijena sposobnost osvjetljavanja etičkih problema i teorija u kontekstu pojedinih problemskih područja i disciplina
 4. Razvijena sposobnost argumentacije s naglaskom na filozofiju i etiku
 5. Razvijena sposobnost kritičkog mišljenja i rasuđivanja
 6. Razvijenost prezentacijskih vještina, a posebno vještine jasnog izražavanja ideja u vlastitim izlaganjima i dijalogu
Metode podučavanja
Predavanja i diskusije, interaktivne i participativne metode rada.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit, praćenje redovitosti pohađanja kolegija, evaluacija studentskog angažmana tijekom semestra, evaluacija pisanog rada.

Obavezna literatura
 1. - M. N. Đurić: Istorija helenske etike (različita izdanja) - Platon: Država (FPN – Liber, Zagreb, 1977; Naklada Jurčić, Zagreb, 5. izdanje: 2004) - Aristotel: Nikomahova etika (FPN, Zagreb, 1982; Globus – Liber, Zagreb, 1988; HSN, Zagreb, 1992) - B. de Spinoza: Etika (Demetra, Zagreb, 2000) - I. Kant: Kritika praktičkog uma (Naprijed, Zagreb, 3. izdanje: 1990) - F. Nietzsche: Genealogija morala (Grafos, Beograd, 3. izdanje: 1990) - H. Jonas: Princip odgovornost (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990)
Dopunska literatura
 1. Tri knjige po izboru s ovog popisa: - P. Abelard: Etika (u: isti, Povijest nevolja / Etika / Pisma Abelarda i Heloize, Naprijed, Zagreb, 2. izdanje: 1992) - H. Arendt: Vita activa (August Cesarec, Zagreb, 1991) - Aristotel: Politika (Globus – Liber, Zagreb, 1988; HSN, Zagreb, 1992) - Aurelije Augustin: O državi božjoj I-III (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1995-1996) - Aurelije Augustin: O slobodi volje (Demetra, Zagreb, 1998) - E. Bloch: Princip nada I-III (Naprijed, Zagreb, 1981) - A. Camus: Mit o Sizifu (Veselin Masleša, Sarajevo, 5. izdanje: 1987; Matica hrvatska, Zagreb, 2. izdanje: 1998) - M. T. Ciceron: O prijateljstvu / O dužnostima / O starosti (Kultura, Beograd, 1955) - M. T. Ciceron: O krajnostima dobra i zla (Veselin Masleša, Sarajevo, 1975) - I. Cifrić (ur.): Bioetika. Etička iskušenja znanosti i društva (zbornik radova; HSD – Zavod za sociologiju FF, Zagreb, 1998) - I. Cifrić: Bioetika i ekologija (Matica hrvatska, Zaprešić, 2000) - I. Cifrić: Moderno društvo i svjetski etos (HSD – Zavod za sociologiju FF, Zagreb, 2000) - R. P. Craig / C. L. Middleton / L. J. O’Connell: Etički komiteti. Praktični pristup (Pergamena, Zagreb, 1998) - A. Čović (ur.): Izazovi bioetike (zbornik radova; HFD – Pergamena, Zagreb, 2000) - A. Čović: Etika i bioetika (Pergamena, Zagreb, 2004) - Demokrit: Fragmenti (u: Atomisti – Leukip i Demokrit. Svjedočanstva i fragmenti, Matica hrvatska, Zagreb, 1950) - R. Descartes: Rasprava o metodi (Matica hrvatska, Zagreb, 1951) - Epikur: Osnovne misli / Poslanica Herodotu / Poslanica Menekeju (Kultura, Beograd, 1959) - J. G. Fichte: Osnova cjelokupne nauke o znanosti (Naprijed, Zagreb, 1974) - E. Fromm: Čovjek za sebe (Naprijed, Zagreb, 3. izdanje: 1980) - E. Fromm: Bekstvo od slobode (Nolit, Beograd, 7. izdanje: 1989) - N. Hartmann: Etika (Ljevak, Zagreb, 2003) - G. W. F. Hegel: Osnovne crte filozofije prava (Veselin Masleša, Sarajevo, 2. izdanje: 1989) - Hesiod: Poslovi i dani (Matica hrvatska, Zagreb, 1970) - Th. Hobbes: Levijatan (Jesenski i Turk, Zagreb, 2004) - V. Hösle: Filozofija ekološke krize (Matica hrvatska, Zagreb, 1996) - M. Kangrga: Kritika moralne svijesti (u: isti, Odabrana djela, sv. 1, Naprijed, Zagreb, 1989) - M. Kangrga: Etika ili revolucija (Odabrana djela, sv. 2, Naprijed, Zagreb, 1989) - M. Kangrga: Etika – osnovni problem i pravci (Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2004) - I. Kant: Metafizika ćudoređa (Matica hrvatska, Zagreb, 1999) - S. Kierkegaard: Ili-ili (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990) - J. Locke: Ogled o ljudskom razumu (Kultura, Beograd, 1962) - T. Lukrecije Kar: O prirodi (Matica hrvatska, Zagreb, 2. izdanje: 1952) - N. Machiavelli: Vladar (FPN – Liber, Zagreb, 1975; u: isti, Vladar / Mandragola, GZH, Zagreb, 1983) - A. MacIntyre: Za vrlinom. Studija o teoriji morala (KruZak, Zagreb, 2002) - K. Marx: Filozofsko-politički spisi (FPN – Liber, Zagreb, 1979) - K. Marx / F. Engels: Rani radovi (Naprijed, Zagreb, 9. izdanje: 1989) - T. Matulić: Bioetika (Glas Koncila, Zagreb, 2001) - J. St. Mill: Utilitarizam (Kultura, Beograd, 1960) - J. St. Mill: O slobodi (Filip Višnjić, Beograd, 1988) - G. Moore: Principi etike (Nolit, Beograd, 1963) - F. Nietzsche: S onu stranu dobra i zla (AGM, Zagreb, 2002) - A. Pažanin: Etika i politika (HFD, Zagreb, 2001) - Platon: Zakoni (Naprijed, Zagreb, 2. izdanje: 1974) - V. R. Potter: Bioetika – most prema budućnosti (Medicinski fakultet u Rijeci et al., Rijeka, 2007) - I. Primorac: Kazna, pravda i opće dobro (HFD, Zagreb, 1995) - I. Primorac: Filozofija na djelu (HFD, Zagreb, 2001) - J. Ritter: Metafizika i politika (Informator – FPN, Zagreb, 1987) - J. J. Rousseau: Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima / Društveni ugovor (Školska knjiga, Zagreb, 1978) - J.-P. Sartre: Egzistencijalizam je humanizam (Veselin Masleša, Sarajevo, 1964) - F. W. J. Schelling: O bitstvu slobode (Cekade, Zagreb, 1985) - A. Schopenhauer: Svet kao volja i predstava I-II (Matica srpska, Novi Sad, 1986) - L. A. Seneka: Rasprava o blaženom životu / Odabrana pisma Luciliju (Grafos, Beograd, 2. izdanje: 1986; Moderna, Beograd, 1990) - P. Singer: Praktična etika (KruZak, Zagreb, 2003) - Toma Akvinski: Država (Globus, Zagreb, 1990) - E. Tugendhat: Predavanja o etici (Jesenski i Turk, Zagreb, 2003) - Voltaire: Rasprava o toleranciji (Školske novine, Zagreb, 1990; Matica hrvatska, Zagreb, 1997) - M. Weber: Protestantska etika i duh kapitalizma (Veselin Masleša, Sarajevo, 2. izdanje: 1989)

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar