Naziv
Etnografije popularnih kultura
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
40274
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Predemt je osmišljen da studenta opskrbi teorijskim i praktičnim znanjima iz područja istraživanja popularne kulture.
Sadržaj
 1. Upoznavanje studenata sa sadržajem kolegija i načinima izučavanja suvremenih kulturnih fenomebna
 2. Odnos kulturalnih studija i istočnoeuropskih etnografija
 3. Reprezentacija - konstrukcija kulturnih modela, prakse označavanja
 4. Reprezentacija - ostaci od reprezentacije, viškovi, fantazme
 5. Identitet - identitet kao dinamička tvorba, najvažnije vrste identiteta (rodni, spolni, etnički, nacionalni, klasni…)
 6. Identitet - migracijski i postkolonijalni identiteti, pojam Drugosti
 7. Potrošnja - pasivna/aktivna potrošnja, Frankfurtska škola (Adorno)
 8. Potrošnja - diskurs, psihoanalitički pristupi potrošnji, etnografije potrošnje
 9. Regulacija - pojam diskursa i dispozitiva (Foucault), vladajućeg označitelja (Lacan, Žižek)
 10. Regulacija - hegemonija (Gramsci), društveni rascjep i artikulacija (Laclau i Mouffe)
 11. Proizvodnja - društvo i tehnologija, proizvodnja kulture, slobodno vrijeme
 12. Proizvodnja - kultura proizvodnje, organizacija i podjela rada, migrantske kulture, međunarodna podjela rada (Spivak), rod i rad
 13. Povijest kulturalnih studija - Arnold, kraj Viktorijanskog doba, industrijalizacija,
 14. Povijest kulturalnih studija - industrijalizacija slobodnog vremena, industrija zabave, mediji
 15. Povijest kulturalnih studija - popularna kultura: subverzija ili regulacija

Ishodi učenja
 1. identificirati procese reprezentacije u kružnom toku kulture
 2. Analizirati načine konstrukcije raznovrsnih oblika identifikacije
 3. Koristiti etnografsku metodu za analizu procesa potrošnje u simboličkom registru
 4. Identificirati procese kojima se reguliraju oblici potrošnje, reprezentacije i identifikacije
 5. Upotrebljavati analizu diskursa za identifikaciju odnosa tehnološke i simboličke proizvodnje kulturnog inventara
Metode podučavanja
slušanje predavanja, čitanje tekstova, usmena i pismena prezentacija
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se aktivnost (10%) i izrada istraživanja sa seminarskim radom (90%)

Obavezna literatura
 1. Hall, S. (ed.) (1997) Representation : Cultural Representations and Signifying Practices, Sage, London.
 2. Woodward, K. (1997) Identity and Difference, Sage, London.
 3. Mackay, H. (1997) Consumption and Everyday Life, Sage, London
 4. du Gay, P. (1997) Production of Culture/Culture of Production, Sage, London
Dopunska literatura
 1. Duda, D. (ur,) (2006) Politika teorije, Disput, Zagreb
 2. du Gay, P.; Hall, S., Janes, L., Madsen, A., Mackay, H., Negus, K. (1997) Doing Cultural Studies, Sage, London
 3. Thompson, K. (1997) Media and Regulation, Sage, London.
 4. Barker, C. (2012) Cultural Studies: Theory and Practice, Sage, London
 5. Barker, C. & Galasinski, D. (2001) Cultural Studies and Discourse Analisys, Sage, London

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar