Naziv
Etnolingvistika
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
118147
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je stjecanje znanja, vještina i kompetencije iz etnolingvističke discipline: proučavanje i definiranje teorijskih pretpostavaka etnolingvistike, istraživanje stereotipa u usmenoj narodnoj poljskoj i hrvatskoj književnosti, programiranje anketa, analiziranje Rječnika narodnih jezičnih stereotipa, proučavanje novih gradskih običaja, usporedba suvremenog i povijesnog odnosa prema egzistencijalima duhovne i materijalne kulture, proučavanje sličnosti i razlika u poslovicama, istraživanje formalnih i sadržajnih oblika bajke i basne, proučavanje vremenoslovlja.
Sadržaj
 1. Uspoređivanje poganskih i vjerskih običaja o Božiću i Uskrsu
 2. Nebo i zemlja u narodnim simbolima
 3. Pojam kletve kao moć riječi u narodnoj književnosti
 4. Teoretski uvid u sličnosti i razlike između etnologije i etnolingvistike
 5. Prevođenje poljskih znanstvenih članaka etnolingvističke tematike
 6. Razlikovanje i analiza etnoloških elemenata u hrvatskoj i poljskoj kulturi
 7. Odabir različitih poljskih poslovica i traženje hrvatskih istoznačnica
 8. Klasificiranje osnovnih poljskih egzistencijala
 9. Proučavanje stereotipnoga mišljenja o raznim narodima
 10. Analiza dijalektalnih frazema sa sastavnicom "narod" u poljskim i hrvatskim rječnicima
 11. Proučavanje rodbinskih naziva i crtanje obiteljskoga stabla
 12. Uspoređivanje narodnih običaja i vjerovanja starih Slavena
 13. Opis poljske jezične slike svijeta
 14. Poljsko i hrvatsko vremenoslovlje s poslovicama svetaca
 15. Sličnosti novijih gradskih običaja u Poljskoj i Hrvatskoj

Ishodi učenja
 1. objasniti sličnosti i razlike između etnologije i lingvistike te definirati predmet etnolingvistike
 2. usporediti poljske i hrvatske poslovice različite tematike
 3. analizirati i komentirati stereotipe o raznim narodima pomoću njihovih nadimaka ili osobnih imena
 4. kategorizirati i proučavati sličnosti i razlike u rodbinskom nazivlju
 5. prepoznati i kritički prosuditi odnos prema narodnoj baštini u dvije nacionalne sredine
 6. samostalno istražiti novije gradske običaje i kategorizirati elemente sličnosti i razlika u naše dvije kulturne zajednice
 7. samostalno prevesti znanstveni etnolintvistički tekst s poljskoga na hrvatski jezik
 8. objasniti teorijske pretpostavke etnolingvistike kao spoja etnoloških i lingvističkih znanosti te prepoznati ishodište rasprostranjenih stereotipnih modela
 9. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Poljske te ih koristiti u različitim prevoditeljskim i komunikacijskim situacijama
 10. moći će nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja polonistike s posebnim osvrtom na lingvistiku
Metode podučavanja
Analiza znanstvenih i književnih tekstova
Prevođenje s poljskog na hrvatski jezik
Rad na rječniku poslovica (usporedba značenja poljskih i hrvatskih poslovica)
Uspoređivanje poljskih i hrvatskih rodbinskih naziva
Kreiranje pitanja za ankete za dijalekatske nazive dijelova tijela
Pronalaženje sličnosti i razlika u ponašanju ljudi u Poljskoj i Hrvatskoj
Metode ocjenjivanja
Grupno (dogovorno) ocjenjivanje pojedinog seminarskog izlaganja kroz razgovor sa studentima.
U ocjenu ulazi uredno pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi i zalaganje studenta.
Evaluacija predviđa brojčanu ocjenu

Obavezna literatura
 1. Jerzy Bartmiński (red): Słownik stereotypów i symboli ludowych, Lublin, 1996. knj. 1
 2. Etnlingwistyka (časopis), Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie- Sk kodowskiej, Lublin, br. 20, 21 i 22, 2010.
 3. Alicja Nagórko: Etnolingwistyka i kulturemi u međujezičnom prostoru, Rasprave Instituta za hrv. jezik i jezikoslovlje, br. 30, Zagreb, 2004.
 4. Josip Kekez: Poslovice, zagonetke i govornički oblici, Matica hrvatska, Zagreb, 1996.
 5. Anna Krawczyk: Ciało człowieka w świetle frazeologii gwarowej, u: Język a Kultura, t. 1, Podstawowe pojęcia i problemy, Wrocław 1991.
 6. Franco Cuomo: Wielkie proroctwa,Nowy klucz do odczytania najsłynniejszych przepowiedni w dziejach, Universitas, Kraków, 2004.
 7. Milan Sijerković: Pučko vremenoslovlje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb, 2001.
 8. Božica Sedlić: Lijepa lijepu donosi: Rječnik poslovica, Slavonski Brod, 2001.
Dopunska literatura
 1. Małgorzata Marcjanik: Grzeczność w komunikacji językowej, PWN, Warszawa, 2007.
 2. Tvrtko Čubelić: Usmene narodne poslovice, pitalice, zagonetke, Sveučilišna naklada Liber, knj. 6, Zagreb, 1975.
 3. Robert Bońkowski: Słowiańskie nazwy dni tygodnia, u: Z zagadnień literatury, kultury i języka, red. Bożena Tokarz, Katowice, 2002., str. 247-254
 4. Marcel Kušar: Narodno blago, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993.
 5. Anna Engelking: Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Wrocław, 2000.

Izborni predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij