Naziv
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
51051
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je objasniti studentima temelje suvremenog svijeta, tj. vrijeme postanka modernog industrijskog društva, razvoj nacionalnih ideja i političkih, gospodarskih, društvenih i kulturnih promjena u Europi i svijetu u 19. stoljeću. U predavanjima i osobito u seminaru radit će se na razvijanju kritičkog načina mišljenja studenata i razvoja njihove povijesne svijesti. Pozornost će biti usmjerena i na razvijanje vještina diskutiranja, govorenja i pisanja manjih studentskih radova; na seminaru će se razvijati sposobnost pisanja stručnih radova.
Predmet obuhvaća povijest tzv. "dugoga 19. stoljeća", tj. razdoblja od Francuske revolucije (1789) do Prvoga svjetskog rata (1914-1918). Težište rada je na europskoj povijesti s komparativnim interpretacijama povijesti drugih dijelova svijeta. Gradivo obuhvaća vrste izvora i pojedine izvore za europsku i svjetsku povijest 19. stoljeća, metode njihovog kritičkog vrednovanja, temeljne podatke o osobama koje su bitno utjecale na zbivanja u tom vremenu, kao i o događajima i procesima u europskoj i svjetskoj povijesti 19. stoljeća. Neke od osnovnih tema koje će biti obrađivane jesu: industrijska revolucija; modernizacijski procesi u Europi; Francuska revolucija i Napoleon; društvene ideologije i doktrine (liberalizam, konzervativizam i socijalizam); rani nacionalizam i nacionalni preporodi; revolucija 1848; imperijalizam i kolonijalizam; postanak novih europskih sila i počeci blokovske politike; europske krize i ratovi na prijelazu stoljeća; promjene u načinu života, odijevanju, stanovanju, prehrani, radu, odmoru, zabavi itd. U predavanjima će se ukazati i na temeljne probleme te najvažnije događaje u razvoju drugih dijelova svijeta u 19. i na početku 20. stoljeća.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Dugo 19. stoljeće. Historiografski pregled
 2. Francuska revolucija I.
 3. Francuska revolucija II.
 4. Napoleon i njegovo doba
 5. Bečki kongres i novi europski poredak
 6. Revolucija 1848-1849. – Proljeće naroda
 7. Istočno pitanje i Krimski rat
 8. Postanak novih europskih velesila: ujedinjenje Italije
 9. Postanak novih europskih velesila: ujedinjenje Njemačke
 10. Drugo Francusko Carstvo; Viktorijanska Engleska
 11. Osmansko Carstvo – od pokušaja reformi do krize sustava. Velika istočna kriza
 12. Sjedinjene Američke Države – građanski rat. Temeljni problemi političkog razvoja i društvenih odnosa u Aziji: Kina, Indija, Japan
 13. Rusija i Istočna Europa u drugoj polovici 19. i početku 20. stoljeća. Prva ruska revolucija
 14. Europa u doba imperijalizma: savezi, krize, balkanski ratovi
 15. Prvi svjetski rat

Ishodi učenja
 1. steći osnovne informacije o ključnim događajima, osobama i procesima europske i svjetske povijesti od Francuske revolucije do Prvoga svjetskog rata
 2. znati prepoznati uzročno-posljedične veze među važnim događajima tog razdoblja
 3. razumjeti različite perspektive i ocjene pojedinih osoba i događaja
 4. naučiti kako se piše kratak stručni rad i kako ga se javno prezentira
 5. uočiti povezanost hrvatske i regionalne odnosno europske povijesti
Metode podučavanja
Studente će se podučavati putem predavanja; povremeno će se organizirati i gostujuće predavanje povjesničara iz Hrvatske i inozemstva. U seminaru će se obrađivati izvori (objavljeni i neobjavljeni) relevantni za europsku i svjetsku povijest 19. stoljeća, a studenti će prezentirati svoje kratke radove.
Metode ocjenjivanja
Na kraju nastave provodit će se pismeni ispit znanja. Na konačnu ocjenu utjecat će i zalaganje studenata u nastavi, te – ukoliko pohađaju seminar – aktivnost i uspješnost u izvršavanju seminarskih obveza.

Obavezna literatura
 1. Povijest svijeta od početka do danas, Naprijed, Zagreb [1976], str. 533-615 / (2. izdanje, Zagreb 1990)
 2. Roberts, J. M., Povijest Europe, AGM, Zagreb 2002., str. 345-525
Dopunska literatura
 1. Carpentier, J. – Lebrun, F., Povijest Francuske, Barbat, Zagreb 1999.
 2. Matuz, J., Osmansko Carstvo, Školska knjiga, Zagreb 1992.
 3. Procacci, G., Povijest Talijana, Barbat, Zagreb 1996.
 4. Sellers, Ch. – May, H. – McMillen, N. R., Povijest Sjedinjenih Američkih Država, Barbat, Zagreb 1996.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar