Naziv
Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
51082
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj predmeta jest dati objektivnu i što potpuniju sliku najvažnijih procesa i događaja svjetske politike, razvoja društva, gospodarstva i kulture (od visoke umjetnosti do popularne/masovne kulture i sporta) tijekom Hladnog rata i vremena globalne civilizacije, zaključno s događajima koja su završila 2009. i otvorila 2010. godinu. «New Cold War History» bit će pristup kojim ću najčešće nastojati pristupiti obrađivanju većine fenomena o kojima ćemo govoriti. To znači sukobljavanje različitih pogleda na temelju različite arhivske građe
Sadržaj
 1. Uvod u problematiku. Zašto se ne slažemo oko gledanja na prošlo? Drugi svjetski rat. Što je Hladni rat i kada prestaje? Koje vrijeme živimo danas?
 2. Posljedice Drugog svjetskog rata. Marshallov plan. Trumanova doktrina. Infromacijski biro komunističkih partija. Containment.
 3. Dekolonizacija. Nastanak židovske države.
 4. Kina i zemlje Azije
 5. Korejski rat. Staljin i promjene nakon 1953. Krize u Istočnoj Njemačkoj, Poljskoj, Mađarskoj. Život i politika u Sovjetskom Savezu. Istočnoeuropske diktature. Nikita Hruščov i Leonid Brežnjev.
 6. Latinska Amerika u Hladnom ratu. Zaljev svinja 1961. i Kubanska raketna kriza 1962.
 7. Berlinski zid. Europa. Nesvrstane i neutralne zemlje.
 8. Prvi kolokvij
 9. Praško proljeće 1968. Njemačka. Willy Brandt.
 10. Vijetnamski rat od 1954. do predsjednika Forda. Detente. Trijangularna diplomacija. Nixon u Rumunjskoj, Jugoslaviji, Kini i SSSR-u. Henry Kissinger.
 11. Angola. Etiopija. Rodezija-Zimbabve. Bliski istok, rat 1973, Camp David. Libija i fronta Polisario.
 12. Sumrak detanta. Sovjetska intervencija u Afganistanu. Drugi Hladni rat.
 13. Islamska revolucija. Iračko-iranski rat. Ronald Reagan.
 14. Mihael Gorbačov. Povelja 77 i skleroza socijalističkih režima. Pad Berlinskog zida. Završetak Hladnog rata. Raspad Sovjetskog Saveza.
 15. Svijetska gospodarska kriza 2008. godine. Kraj liberalnog kapitalizma? Kojim putem u drugo desetljeće 21. stoljeća?

Ishodi učenja
 1. objasniti ključne društveno-politčke procese u 20.stoljeću
 2. ukazati na različite interpretacije događaja i na potrebu multiperspektivnosti
 3. Identificirati glavne činitelje geopolitike tijekom druge polovice 20.stoljeća
 4. Kritički analizirati ključne ekonomsko-političke događaje i procese u 20. stoljeću
 5. Prepoznati uzročno - posljedičnu vezu prošlosti i sadašnjosti
Metode podučavanja
Predavanje, seminar, rasprava, analiza primjera, rad na izvorima
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Peter Calvocoressi, Svjetska politika nakon 1945., Nakladni zavod Globus, Zagreb 2003.
 2. Henry Kissinger, Diplomacija, Golden marketing, Zagreb 1999. (poglavlja 16 do 31).
 3. David S. Painter, Hladni rat, Povijest međunarodnih odnosa, Srednja Europa, Zagreb 2002.
Dopunska literatura
 1. Odd Arne Westad, Globalni Hladni rat, Golden marketing/Tehnička knjiga, Zagreb 2009. (izabrani dijelovi).

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar