Naziv
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
36038
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Upoznavanje studenata sa srednjovjekovnom europskom poviješću pristupom suvremene historijske znanosti. Naglasak na razumijevanju temeljnih pojmova, struktura i procesa. Kod studenata potaknuti izgradnju suvremene kulture povijesnog mišljenja. Osposobljavanje za samostalno promišljanje europske srednjovjekovne povijesti, pružanjem referentnog okvira za kretanje kroz područja specijalističkog istraživanja ili druge povijesne epohe i sadržaje. Osposobljavanje za samostalno služenje relevantnom izvornom građom i literaturom, što omogućuje da studenti sami produbljuju i dopunjavaju stečena znanja.
Sadržaj
 1. predavanja: Širenje kršćanske Europe. Skandinavija i srednja Europa u razvijenom srednjem vijeku, Rusija u razvijenom srednjem vijeku. Baltička regija u 12. stoljeću, nastanak Velike Kneževine Litve, prva i druga mongolska provala, mongolska vlast nad Rusijom. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 2. predavanja: Uspon svjetovnih institucija i interesa. Jačanje države – primjeri Francuske i Engleske, svjetovnjaci u 13. stoljeću; plemstvo, građanstvo i seljaštvo, intelektualno i umjetničko stvaralaštvo u razvijenom srednjem vijeku. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 3. predavanja: Gubitak prvenstva Crkve. Papa Bonifacije VIII, nastavak centralizacije u Francuskoj i Engleskoj, babilonsko sužanjstvo papa i veliki raskol u Crkvi, crkveni koncili i papinska obnova. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 4. predavanja: Neuspjeh svjetovnoga vodstva. Raspadanje srednjovjekovnoga društva. Engleska i Francuska u 14. i 15. stoljeću. Njemačko Carstvo i Habsburgovci, stvaranje Španjolske, Skandinavija u kasnom srednjem vijeku. Poljska i Poljsko-litvanska unija u 14. i 15. stoljeću, Rusija u kasnom srednjem vijeku, Velika Kneževina Litva i Rusija. Opadanje i propast Bizanta i pad Carigrada 1453. godine. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 5. predavanja: Traženje rješenja. Talijanski gradovi-države, talijanska renesansa, sjevernjačko rješenje. Zaključna razmatranja. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 6. predavanja: Rimski svijet u 4. stoljeću. Političke prilike, ekonomsko i društveno stanje, književnost, obrazovanje i umjetnost, vjera. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 7. predavanja: Propadanje rimskoga svijeta na Zapadu. Germanska plemena, germanske seobe, barbarska kraljevstva na Zapadu, crkva u germanskim kraljevstvima, počeci oblikovanja Europe. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 8. predavanja: Preobrazba Rima na Istoku – rađanje Bizanta. Od Teodozija do Anastazija – Bizant izlazi iz krize. Neuspjeh Justinijanova projekta obnove jedinstvenog Rimskoga Carstva, islam i arapska osvajanja. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 9. predavanja: Pokušaj obnove u doba Pipina Malog i Karla Velikog. Od Merovinga do Pipina Malog, Pipin Mali i Karlo Veliki, karolinška renesansa. Pomorska sila Sredozemlja: Venecija. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 10. predavanja: Propast Karolinškog carstva. Nasljednici Karla Velikog, nove barbarske provale, novi narodi u srednjoj i istočnoj Europi: Rusi, Česi, Poljaci. Što je feudalizam? Selo u ranom srednjem vijeku, crkva u feudalno doba. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 11. predavanja: Mostovi preko tamnih vremena. Civilizacije Istoka – Bizant i Arapi. Obnova Zapadnog carstva. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 12. predavanja: Oporavak Zapada. Vjerska obnova, politička obnova – Francuska, Sicilija i Engleska, gospodarski oporavak. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 13. predavanja: Prevlast Crkve na Zapadu. Konačni crkveni raskol, odnos Crkve i Carstva, prvi križarski ratovi, jačanje Bizanta za dinastije Komnena, reformski pokret u Crkvi u 12. stoljeću, uspon Europe – renesansa 12. stoljeća. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 14. predavanja: Uspon zapadnih monarhija. Engleska i Francuska u 12. stoljeću. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 15. predavanja: Doba borbe Crkve za očuvanje prevlasti u društvu. Papa Inocent III, krivovjerja (hereze) i prosjački redovi, papinstvo i dinastija Hohenstaufovaca, kasniji križarski ratovi. Slom Bizanta i pad Carigrada 1204. godine, obnova Bizanta pod Mihaelom VIII Paleologom. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.

Ishodi učenja
 1. Steći temeljno opće znanje povijesnih činjenica o europskom srednjovjekovlju.
 2. Razviti razumijevanje povijesnih procesa u europskom srednjovjekovlju.
 3. Poticati razvoj kritičke svijesti o povijesnim izvorima i historiografskoj literaturi o srednjem vijeku.
 4. Steći osposobljenost za samostalno istraživanje tema iz srednjovjekovne povijesti.
 5. Steći sposobnost pismenog i usmenog komuniciranja stečenih spoznaja o srednjovjekovnoj povijesti.
Metode podučavanja
Frontalni, grupni i samostalni.
Metode ocjenjivanja
Ocjena iz pohađanja nastave, seminarskih zadataka i pismenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Ivo Goldstein - Borislav Grgin, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Novi liber, Zagreb 2006, str. 11-482.
Dopunska literatura
 1. Jacques Le Goff, Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, Golden marketing, Zagreb 1998, str. 29-491.
 2. Miroslav Brandt, Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka, Školska knjiga, Zagreb 1995.
 3. Roberto Lopez, Rođenje Evrope: st. V-XIV, Školska knjiga, Zagreb 1978.
 4. Johan Huizinga, Jesen srednjega vijeka, Naprijed, Zagreb 1991.
 5. Internet Medieval Sourcebook na web-stranici www.fordham.edu/halsall/sbook.html

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar