Naziv
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM)
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS bodovi
4
Šifra
120105
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s općim pojmovima u području evaluacije psihosocijalnih intervencija; razumijevanje svrhe evaluacijskih postupaka, evaluacijskih nalaza kao i njihove primjenjivosti u obrazovnoj praksi.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi u evaluaciji obrazovnih intervencija.
 2. Značenje, priroda i vrste psihosocijalnih intervencija te smisao njihove evaluacije.
 3. Specifičnosti programa u obrazovanju; Teorijsko značenje evaluacije programa.
 4. Opći uvod u metodološke i praktične aspekte evaluacije programa.
 5. Logika i opća svrha evaluacijskih postupaka.
 6. Sudionici evaluacijskog procesa, uloge i vrste evaluatora.
 7. Glavne vrste evaluacije programa.
 8. Modeli evaluacije: prednosti, nedostaci i primjerenost odabira različitih modela evaluacije ovisno o vrsti i specifičnostima programa.
 9. Evaluacijska istraživanja - istraživački nacrti.
 10. Planiranje evaluacijskih postupaka.
 11. Elementi i koraci u planiranju evaluacijskih postupaka, prilagodba deklariranoj svrsi provedbe evaluacije i očekivanim načinima upotrebe evaluacijskih rezultata.
 12. Kriteriji i standardi za ocjenu djelotvornosti programa.
 13. Izvori, vrste i načini prikupljanja evaluacijskih podataka.
 14. Postupci analize podataka, usklađenost s vrstama podataka i evaluacijskim ciljevima.
 15. Izvještavanje o rezultatima evaluacije (elementi i struktura izvještaja, prilagodba korisnicima).

Ishodi učenja
 1. Definirati i objasniti opće pojmove u području evaluacije psihosocijalnih intervencija.
 2. Razumijeti svrhu evaluacijskog postupka.
 3. Objasniti logiku evaluacijskih postupaka.
 4. Kreirati i provesti evaluacijsko istraživanje u vezi s različitim vrstama i oblicima intervencija u području obrazovanja.
Metode podučavanja
Izvedba nastave uključuje predavanja u klasičnom i interaktivnom obliku, aktivno sudjelovanje studenata sastoji se i u pripremi samostalnih i grupnih zadataka, prezentacijama publiciranih stručnih ili znanstvenih radova na zadanu temu, te sudjelovanju u raspravama na temu svake prezentacije izložene na nastavi.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja provodi se kontinuirano tijekom semestra - kroz grupna izlaganja odabranih publiciranih empirijskih radova i rasprave tijekom nastave te pismenim i/ili usmenim ispitom nakon odslušanog kolegija.

Obavezna literatura
 1. Kulenović, A. (1996). Evaluacija psihosocijalnih intervencija. U: Pregrad, J. (Ur.) Stres, trauma, oporavak (269-291). Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
 2. Posavac, E. J., & Carey, R. G. (2003). Program Evaluation - Methods and Case Studies. (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Dopunska literatura
 1. Rossi, P. H., & Freeman, H. F. (2003). Evaluation. London: Sage.
 2. Rathvon, N. (2003). Effective school interventions. New York: The Guilford Press.

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar