Naziv
Feminističke teorije i pokreti
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
118203
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kolegij omogućuje stjecanje teorijskih, komparativno-analitičkih i istraživačkih znanja u feminističkom sociološkom diskursu, uz primjenu socioloških kompetencija nužnih za prepoznavanje seksističkih dimenzija društva u kontekstu razvoja hrvatskog društva, ali i šire društvene zajednice Europske Unije te globalno. U kontekstu toga, upoznaje studentice i studente s temeljnim društvenim aspektima važnosti feminističkih diskursa i pokreta u društvu, sa sociokulturnim objašnjenjima rodnih razlika i ključnim kategorijana patrijarhata; razvija povećanu osjetljivost na fenomene seksizma i rodno/spolne diskriminacije, te pruža analitička oruđa za osvještavanje, istraživanje i analiziranje implikacija seksizma u društvu; osnažuje aktivnije društvene uloge žena kao akterki i subjekata društvenih odnosa, interakcija i društvenih procesa.
Sadržaj
 1. uvod - sociokulturna objašnjenja temeljnih pojmova feminističkih pokreta i diskursa; važnost feminizma i ženskih prava
 2. predrasude prema ženama kroz povijest filozofije i znanosti povijest feminizma - ženski pokreti u valovima, 1. 2. i 3. val; feministička epistemologija
 3. feminizam prvoga vala - sufražetski pokret; ideje i predstavnice u Europi i SAD; temeljna polazišta prvoga vala.
 4. drugi val feminizma - neofeminizam 1960-ih, ideje, redovi i predstavnice; pokret za žensko oslobođenje
 5. patrijarhat - pojam, koncepti; temeljni zahtjevi neofeminizma; bijeli i crni feminizam
 6. feminističke teorije - liberalni feminizam, pojam, koncepti, predstavnice
 7. marksistički feminizam, suvremeni marksistički feminizam, socijalistički feminizam; koncepti i predstavnice; aktivnosti, razlike i sukobi
 8. psihoanalitički feminizam, Freud i kritike; radikalni feminizam, predstavnice, stajališta; lezbijski feminizam
 9. ekofeminizam - srodnosti i opresije, kulturalni, spiritualni, liberalni, socijalistički, radikalni; problemi i kritike ekofeminizma
 10. biomedicina i nove reproduktivne tehnologije; reproduktivna prava, status i izbori;
 11. trendovi rađanja i pobačaja u Hrvatskoj i globalno; stigmatizacija žena u reprodukciji
 12. majčinstvo i ženska emancipacija; surogat majčinstvo; trudnoća, rizici i samodeterminacija
 13. feminističke teologije - predstavnice i orijentacije
 14. 3. val feminizma - postmoderni feminizam, feminizam razlike; istraživanja
 15. feminizam i mediji; nasilje nad ženama unutar i izvan obitelji, trgovanje ženama, prostitucija

Ishodi učenja
 1. stjecanje znanja o važnosti feminističkih diskursa
 2. sociokulturna objašnjenja rodnih razlika
 3. senzibiliziranost za rodnu ravnopravnost
 4. prepoznavanje seksističkih dimenzija društva
 5. analitička oruđa za rodno osvještavanje
 6. istraživanje društvemih aspekata seksizma i rodne diskriminacije
 7. analiziranje društvenih aspekata seksizma i rodne diskriminacije
 8. interakcija i integracija rodnih grupa
 9. sposobnost kreiranja politike ravnopravnosti
 10. primjena u razičitim tipovima organizacija, udruga i institucija u društvu
Metode podučavanja
- prezentacija teorije
- prezentacije istraživanja
- prezentacije izvornih radova iz područja
- sekundarna analiza izvora i radova
- seminarski radovi i istraživanja studenata
- diskusije u seminarima
Metode ocjenjivanja
- obvezni seminarski radovi i prezentacije studenata pred auditorijem
- usmeni ispit na temelju izbora 3 knjige i 3 članka primarne i sekundarne literature, prema popisu

Obavezna literatura
 1. A. Obvezna literatura (izbor od barem 3 knjige i 3 članka (ili 3 dijela knjige)): 1.) Bahovec, Eva (2011). Egzistencijalistički feminizam, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 107-127. 2.) Blagojević, Marina i Lončarević, Katarina (2011). Postmoderni feminizam, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 203-215. 3.) Brownmiller, Susan (1995.) Protiv naše volje. Zagreb: Zagorka. 4.) Buzov, Ivanka (2012). Prema ekofeminističkom društvu, ili o svijetu u kojem razlika ne stvara hijererhiju i dominaciju, U: Drezgić, R., Duhaček, D. i Vasiljević, J. (ur.) Ekofeminizam. Nova politička odgovornost. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Str. 62-83. 5.) Buzov, Ivanka (2007). Socijalna perspektiva ekofeminizma, Socijalna ekologija, 16(1):1-16. 6.) Castells, Manuel (2002). Kraj patrijarhalnosti: Društveni pokreti, obitelji i spolnost, poglavlje u: Moć identiteta. Zagreb: Golden marketing. 7.) Duhaček, Daša (2011). Klasični liberalni feminizam, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 85-95. 8.) Galić, Branka (2012). Žene i reprodukcija u Hrvatskoj – ekofeministički diskurs, U: Drezgić, R., Duhaček, D. i Vasiljević, J. (ur.) Ekofeminizam. Nova politička odgovornost. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Str.201-223. 9.) Galić, Branka i Klasnić, Ksenija (2012). Seksizam i socioekološke orijentacije u Republici Hrvatskoj, U: Drezgić, R., Duhaček, D. i Vasiljević, J. (ur.) Ekofeminizam. Nova politička odgovornost. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Str. 172-201. 10.) Galić, Branka (1999). Ekofeminizam novi identitet žene, Socijalna ekologija, Zagreb, 8(1 2): 41 55. 11.) Galić, Branka i Geiger, Marija (2007). Od logike dominacije prema etici brižnosti. Konceptualna utemeljenja ekofeminizma. Socijalna ekologija, 16(1):17-35. 12.) Geiger Marija (2006). Kulturalni ekofeminizam. Simboličke i spiritualne veze žene i prirode. Zagreb: Razvoj i okoliš. 13.) Galić, Branka (2011). Reprodukcija i društvena kontrola: reproduktivni status žena u Hrvatskoj i stavovi prema njihovim reproduktivnim pravima, U: Radačić, Ivana i Vince Pallua, Jelka (Ur.) Ljudska prava žena. Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. str. 297-317. 14.) Galić, Branka (2006). Stigma ili poštovanje? Reproduktivni status žena u Hrvatskoj i šire, Revija za sociologiju, 37(3-4):149-164 15.) Geiger, Marija (2002). Feministička epistemologija. Kratak pregled feminističke kritike znanosti. Revija za sociologiju, 33(1-2):103-115. 16.) Haralambos, Michael, Holborn, Martin (2002). Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing, str. 126-196 (poglavlje 3: Spol i rod). 17.) Izgarjan, Aleksandra (2011). Multikulturni feminizam, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 215-231. 18.) Janković, Vesna (2009). Cyberfeminizam između teorije i pokreta. Osvrt na Hrvatsku, Socijalna ekologija, 18(1):5-27. 19.) Karanfilović, Nataša (2011). Postkolonijalna teorija i globalni feminizam, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 231-241. 20.) Katunarić, Vjeran (2009). Ženski eros i civilizacija smrti. Zagreb: Jesenski i Turk. 21.) Lončarević, Katarina (2011). Liberalni feminizam u 20. veku, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 127-139. 22.) Matijević, Nikolina, Kapor Stanulović, Nila i Milojević, Ivana (2011). Psihoanalitički feminizam, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 173-187. 23.) Milić, Anđelka (2011). Marksistički i socijalistički feminizam, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 153-173. 24.) Milojević Ivana (2011). Tri talasa feminizma historijski i društveni kontekst, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 27-39. 25.) Milojević, Ivana (2011). Feministička epistemologija i metodologija, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 39-51. 26.) Milojević, Ivana (2011). Kiberfeminizam, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 267-281. 27.) Pateman, Carol (1998). Ženski nered. Demokracija, feminizam i politička teorija. Zagreb: Ženska infoteka. 28.) Perović, Vanda (2011). Anarhistički feminizam U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 95-107. 29.) Phillips, A. (2001). (O)rađanje demokracije. Zagreb: Ženska infoteka 30.) Radačić, I. (2009). (ur.) Žene i pravo: feminističke pravne teorije. Zagreb: Centar za ženske studije. 31.) Radačić, I. (2014). Seksualno nasilje. Mitovi, stereotipi i pravni sustav. Zagreb. Incus. 32.) Ritzer, G. (1997). (ur). Suvremena feministička teorija, u: Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: NZ Globus, str. 297-343. 33.) Sekulić, Nada (2011). Francuski poststrukturalni feminizam, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 187-203. 34.) Tong, Rosemarie (2012). Globalizing Feminist Bioethics of Care, U: Drezgić, R., Duhaček, D. i Vasiljević, J. (ur.) Ekofeminizam. Nova politička odgovornost. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Str. 17-4. 35.) Zaharijević, Adriana (2011). Radikalni feminizam, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 139-153. 36.) Wollstonecraft, M. (1999). Obrana ženskih prava. Zagreb: Ženska infoteka
Dopunska literatura
 1. 1.) Christ, Carol P. (2006). Ecofeminism and Process Philosophy, Feminist Theology, Vol. 14(3): 289-31. 2.) Christ, Carol (2005). Does Feminism Need a Metaphysic? Toward a Feminist Processs Paradigm, Feminist Theology: The Journal of the Britain & Ireland School of Feminist Theology, 13(3): 281-299. 3.) Clark, Beverly (1999). Thealogy and Theology: Mutually Exclusive or Creatively Interdependent? Feminist Theology: The Journal of Britain & Ireland School of Feminist Theology, 99(21): 21-39. 4.) Ettore, Elizabeth (2002). Reproductive genetics, gender and the body. London and New York: Routledge. 5.) Galić, Branka i Nikodem, Krunoslav, (2009). Neki aspekti diskriminacije žena pri zapošljavanju u Republici Hrvatskoj, U: Franičević, Vojmir i Puljiz, Vlado (ur.). Rad u Hrvatskoj pred izazovima budućnosti. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 6.) Galić, Branka i Nikodem, Krunoslav (2006). Ne/razlomljeni identiteti. Seksizam i religioznost u hrvatskom društvu. Socijalna ekologija, 15(1-2):81-103. 7.) Galić, Branka (2004) Seksistički diskurs rodnog identiteta, Socijalna ekologija, 13(3-4):305-325. 8.) Geiger, Marija (2002). Spiritualni aspekti ekofeminizma. Socijalna ekologija, 11(1-2):15-27. 9.) Glick, P. & Fiske, S. T. (1997) Hostile and Benevolent Sexism. Psychology of Women Quarterly, 21:119-135. 10.) Inglehart, Ronald (2003). Rising Tide. Gender Equality and Cultural Change around the World. Cambridge University Press. 11.) King, Ursula (2004). Chistianity and Feminism: Do they need each other? International Journal for the Study of the Christian Church, 4(3):194-206. 12.) Leinert-Novosel, Smiljana (1999). Žena na pragu 21. stoljeća. Između majčinstva i profesije. Zagreb: TOD. 13.) MacKinnon, Catherine A. (2007). Women's Lives, Men's Laws. Belknap Press. 14.) MacKinnon, Catherine A. (2007). Are Women Human?: And Other International Dialogues. Belknap Press. 15.) MacKinnon, Catherine A. (1989). Towards a feminist theory of the state. Cambridge, London: Harvard University Press. 16.) Mantin, Ruth (2004). Theaological Reflections on Embodiment, Feminist Theology: The Journal of the Britain & Ireland School of Feminist Theology, 12(2): 212-227. 17.) Mantin, Ruth (2001). Can Goddesses Travel with Nomads and Cyborgs? Feminist Thealogies in a Postmodern Context, Feminist Theology: The Journal of the Britain & Ireland School of Feminist Theology, 26: 21-44. 18.) Marler, Joan (2006). The Myth of Universal Patriarchy: A Critical Response to Cynthia Eller’s Myth of Matriarchal Prehistory, Feminist Theology, 14(2): 163-187. 19.) Masser, B. & Abrams, D. (1999) Contemporary Sexism. The Relationships Among Hostility, Benevolence, and Neosexism. Psychology of Women Quarterly, 21:103-118. 20.) Mies, Maria & Shiva, Vandana (1993). Ecofeminism. London, New Jersey: Zed Books. 21.) Milić, Anđelka (2011). Feministički talasi, orijentacije i pokreti u jugoslovenskom i srpskom društvu 20. veka, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 51-65. 22.) Millett, Kate (1990). Sexual Politics. A Touchestone Book. 23.) Moller Okin, Susan, Cohen Joshua, Howard, Matthew, Nussbaum, C. Martha (Eds.) (1999). Is Multiculturalism Bad for Women? Princeton University Press. 24.) Nicholson, Linda (1997). The Second Wave. A Reader in Feiminist Theory. New York and London: Routledge. 25.) Prpić, Katarina, Šuljok, Adrijana, Petrović, Nikolina (2009). Gender differences in the research productivity of natural and social scientists, U: Prpić, Katarina, Oliviera, Luisa, Hemlin, Sven (ed.) Women in science & technology. Zabreb: Institute for Social Research, Sociology of Science and Technology Network of the European Sociological Association. Str. 109-139. 26.) Sen, Gita & Snow, C. Rachel (Eds.) (1994). Power and Decision. The Social Control of Reproduction. Boston: Harward University Press. 27.) Shanley, M. L. & Pateman, Carol (Eds.) (1991). Feminist Interpretations and Political Theory. Cambridge: Polity Press. 28.) Spahić-Šiljak Zilka (2012). Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta. Postsocijalistički konteksti u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Sarajevo: Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije, Univerzitet u Sarajevu. 29.) Spahić-Šiljak, Zilka i Anić, Rebeka Jadranka (2009). I vjernice i građanke. Sarajevo: CIPS Univerziteta. 30.) Todorović, Dragana (2011). Kvir teorija i feminizam, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 241-255. 31.) Jacqui True (2012). Political economy of violence against women. New York: Oxford University Press. 32.) Tuana, Nancy (2004). Coming to Understand: Orgasm and the Epistemology of Ignorance. Hypatia, 19.1(2004): 194-232. 33.) Tuana, Nancy (1989). The Weaker Seed: The Sexist Bias of Reproductive Theory, U: Tuana, Nancy (Ed.) Feminism & Science. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. 34.) Wittig, Monique (1997). One is not Born a Woman, U: Nicholson, Linda (Ed.) The Second Wave. A Reader in Feiminist Theory. New York and London: Routledge. 35.) Walby, Sylvia (1990). Theorising Patriarchy. Oxford: Blackwell. 36.) Ženska infoteka (više autorica) (2006). Ekofeminizam. Kruh i ruže, Broj 30. Zagreb: Ženska infoteka.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar