Naziv
Filmologija: Filmske stilske epohe
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
50894
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Omogućiti studentima slojevit uvid u povijesne fenomene u svjetskom filmu, razviti sposobnosti analize i interpretacije različitih aspekata i pristupa povijesti filma.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija; elementi teorije filma kao temelj u iznalaženju stilskih odrednica u filmu
 2. Problemi historiografije i problemi filmske historiografije
 3. Poetike nijemog i zvučnog filma. Osnovne razlike
 4. Rani zvučni film. Razvoj klasičnog fabularnog stila. D. W. Griffith.
 5. Modernizam u filmu, nijemi film i zvučni film, eksperimentalni film. Sovjetska montažna škola
 6. Modernizam u nijemom i zvučnom filmu, eksperimentalni film, francuska i njemačka filmska avangarda
 7. Klasično žanrovsko razdoblje. Američki film
 8. Francuski poetski realizam, talijanski neorealizam i pitanje realizma
 9. Francuski novi val i crni „valovi“ europskih kinematografija
 10. Azijske kinematografije (Indija, Japan, Kina...)
 11. . Hitchcock: "Vrtoglavica" i triler ili H. Hawks: "Rio Bravo" i vestern
 12. O. Welles: "Građanin Kane"
 13. A. Resnais: "Prošle godine u Marienbadu"
 14. Komentari pismenih radova. Kolokvij
 15. Evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, opisati i analizirati koncept stilske epohe naspram drugih historiografskih koncepata
 2. Prepoznati, opisati i analizirati stilske epohe nijemofilmskog razdoblja, klasičnog razdoblja zvučnog filma te modernizma u zvučnom filmu
 3. Klasificirati različite stilske epohe prema opreci klasično/moderno.
 4. Samostalno provesti istraživanje i napisati analizu fenomena iz stilske povijesti filma, primijenjujući naučenu metodologiju i filmskoteorijsku aparaturu te temeljne spoznaje iz filmske historiografije
 5. Procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Predavanje, seminar (analiza i tumačenje historiografskih tekstova, kao i filmskih inserata uz raspravu), uporaba digitalnog projektora i računala.
Metode ocjenjivanja
STUDENTSKE OBVEZE: praćenje nastave (najviše tri izostanka), aktivno sudjelovanje u radu kolegija.
ISPIT se polaže putem dva kolokvija ili seminarskim radom od 15 kartica iz područja filmske historiografije i stilistike. Taj se seminarski rad prijavljuje najkasnije do prvog kolokvija, a cjelovita prva verzija može se predati najkasnije do drugog kolokvija.
Sastavni je dio završne ocjene i evaluacija participiranja u nastavi. Ukoliko student ne izabere polagati ispit seminarskim radom, a ne uspije položiti oba kolokvija, odgovarat će građu kolegija na usmenom ispitu. Na usmenom ispitu, uz građu s predavanja i seminara, student odgovara temeljnu literaturu te barem jednu knjigu ili pet članaka/poglavlja s popisa dopunske literature.

Obavezna literatura
 1. - Peterlić, Ante, 2008, Povijest filma: rano i klasično razdoblje, Zagreb, Hrvatski filmski savez (drugo izdanje 2009.) - Peterlić, Ante, 2002, Studije o devet filmova , Zagreb, Hrvatski filmski savez - Peterlić, Ante, 2001, Osnove teorije filma, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada
Dopunska literatura
 1. - Ajanović, Midhat, 2004, Animacija i realizam, Zagreb, HFS. - Barbaro, Umberto, 1976, Neorealismo e realismo, Roma, Editori riuniti. - Bordwell, David, 2008, The Poetics of cinema, New York, London, Routledge. - -ll- , 2006, The way Hollywood tells it: story and style in modern movies, Berkeley (etc.), University of California Press. - -ll- , 2005, O povijesti filmskog stila, Zagreb, HFS. - -ll- , 2000, Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment, Cambridge, London, Harvard UP. - -ll- , 1993, The Cinema of Eisenstein, Cambridge, London, Harvard UP. - -ll- , 1985, Narration in the Fiction Film, London, Routledge (također: Bordvel, Dajvid, 2013, Naracija u igranom filmu, Beograd) - Borjan, Etami, 2013, Drugi na filmu: etnografski film i autohtono filmsko stvaralaštvo, Zagreb, HFS - Bowser, Eileen, 1994, The transformation of cinema, 1907-1915, Berkeley, University of California Press. - Chion, Michel, 2001, Kubrick's Cinema Odyssey, London, BFI. - The Cinema of Italy, 2004, ur. Giorgio Bertellini, London, New York, Wallflower. - The cinema of Japan and Korea, 2004, ur. Justin Bowyer; London, New York, Wallflower. - Cousins, Mark, 2011, The Story of Film, London, Pavilion - Elsaesser, Thomas, 2012, The Persistance of Hollywood, New York, Routledge. - -ll- , 2000, Weimar cinema and after: Germany's historical imaginary, New York, London, Routledge - -ll- , 2000, Metropolis, London, BFI Publishing. - Film Genre Reader III, 2003, ur. Barry Keith Grant, Austin, University of Texas Press. - Filmska enciklopedija I-II, 1986-1990; Zagreb, JLZ „Miroslav Krleža“. - Filmski leksikon, 2003, Zagreb, LZ „Miroslav Krleža“. - Gilić, Nikica, 2007, Filmske vrste i rodovi, Zagreb, AGM. (poglavlja o filmskim žanrovima) – vrijedi kao dva poglavlja na popisu izborne literature - Godard, Jean-Luc, 1980, Introduction a une véritable histoire du cinéma, Paris, Editions Albatros. - Gunning, Tom, 1991, D. W. Griffith and the origins of American narrative film: the early years at Biograph, Urbana, Chicago, University of Illinois Press. - Iordanova, Dina, “Digitalni prekid: tehnološka inovacija i globalno kolanje filma”, Hrvatski filmski ljetopis, br. 72, 2012. - -ll- , 2001, Cinema of Flames, Balkan films, Culture and the Media, London, BFI - Iveković-Martinis, Anja, 2013, “Refleksivnost dokudrame na primjeru dugometražnog opusa Želimira Žilnika, Hrvatski filmski ljetopis, br. 75. - Keser Battista, Ivana, 2013, “Suvremeni europski film: konteksti i tendencije, Hrvatski filmski ljetopis, br. 76. - Kracauer, Sigfried, From Caligari to Hitler: a Psychological History of the German Film (bilo koje izdanje na bilo kojem jeziku). - Kragić, Bruno, 2012, Kasni klasični stil zvučnoga igranog filma, doktorski rad, Zagreb, Filozofski fakultet. - -ll- , 2013, “Klasični stil u historiografijama hrvatskog filma”, u 60 godina festivala igranoga filma u Puli i hrvatski film, ur. N. Gilić i Z. Vidačković, Zagreb, Matica hrvatska - Lewis, Jon, 2008, American cinema. A history, New York, Norton. - MacDonald, Keiko I., 1994, Japanese classical theater in films, Rutherford (etc.), Fairleigh Dickinson UP; Associated University Presses. - Marcus, Millicent, 2002, After Fellini: national cinema in the postmodern age, Baltimore, London, The John Hopkins UP. - Neupert, Richard, 2007, A History of the French New Wave Cinema, Madison The University of Wisconsin Press. - Obad, Vanja, „Kratki prilog povijesti prve jugoslavenske filmske avangarde“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 75, 2013.
 2. - Paulus Irena, Kubrickova glazbena odiseja, Zagreb, 2011, Pozitiv film (ili: Paulus, Irena, „Glazba u filmu 2001: Odiseja u svemiru“; u zborniku 3-2-1, KRENI!, ur. N. Gilić, Zagreb, 2006, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/ FF Press/ Odsjek za komparativnu književnost). - Pavičić, Jurica, 2012, Postjugoslavenski film. Stil i ideologija, Zagreb, HFS - Peterlić, Ante, 2010, Filmska čitanka (ur. N. Gilić, B. Kragić, D. Nenadić), Zagreb, HFS. - -ll- , 1983, Ogledi o devet autora, Zagreb, Izdanja Centra za kulturnu djelatnost. - Refiguring American Film Genres. History and Theory, 1998, ur. Nick Browne, Berkeley (etc.) University of California Press. - Richie, Donald, 2005, A Hundred Years of Japanese Film, Tokyo, Kondasha - -ll- , 1990, Japanese Cinema: An Introduction, Hong Kong (etc.) Oxford UP. - Rosen, Philip, 2001, Change mummified: cinema, historicity, theory, London, Minneapolis, University of Minnesota Press. - Schatz, Thomas, 1999, Boom and bust: American cinema in the 1940s, Berkeley, University of California Press. - Singer, Irving, 1998, Reality Transformed. Film as Meaning and Technique, Cambridge, London, The MIT Press. - Sitney, P. Adams, 2002, Visionary film: the American avant-garde, 1943-2000. Oxford, New York, Oxford UP. - Der Stummfilm: Konstruktion und Rekonstruktion, 1988, ur. Elfriede Ledig, München, Schaudig, Bauer, Ledig. - Šakić, Tomislav, „Igrani film između klasične i modernističke naracije“, Hrvatski filmski ljetopis, 73-74, 2013. - Thompson, Kristin, 1999, Storytelling in the New Hollywood, Cambridge, London, Harvard UP. - Thompson, Kristin i Bordwell, David, Film History; An Introduction (bilo koje izdanje) - Verdone, Mario, 1995, Storia del cinema Italiano, Roma, Newton Compton. - Wells, Paul, 2002, Animation – Genre and Autorship, London, New York, Wallflower. - Wexman, Virginia Wright, 2010, The History of Film, Boston - Zavattini, Cesare, 2002, Cinema, Milano, Bompiani.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar