Naziv
Filmologija: Teorija filmskog stila
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
131574
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Omogućiti studentima slojevit uvid u teoriju i praksu filmskoga stila, razviti sposobnosti analize i interpretacije različitih aspekata i pristupa filmskome stilu.
Sadržaj
 1. Pragmatika filmske komunikacije i kognitivno-semiotički aspekti filmskoga stila.
 2. Klasična stilska konfiguracija.
 3. Analiza primjera klasičnog filmskog stila I.
 4. Analiza primjera klasičnog filmskog stila II.
 5. Modernistička stilska konfiguracija.
 6. Analiza primjera modernističkog filmskog stila I.
 7. Analiza primjera modernističkog filmskog stila II.
 8. Hibridne filmskostilske konfiguracije i varijante filmskih stilova.
 9. Evaluacija kolegija (test, anketa).
 10. Konstituiranje kolegija. Orijentacijsko upoznavanje sa ispitnom literaturom, metodama rada, studentskim obvezama i uvod u područje obuhvaćeno kolegijem.
 11. Pojam stila i njegovo teorijsko određenje. Različiti pristupi stilu izvan područja filmologije i njihova korisnost za razumijevanje filmskoga stila. Filmski stil i njegove temeljne značajke.
 12. Različiti pristupi i razumijevanja stila u filmologiji.
 13. Područja proučavanja filmskog stila: pojedinačni, osobni i skupni stil.
 14. Funkcija i motivacija: dva aspekta razumijevanja stilskih sustava.
 15. Stilske norme i otkloni u filmu.

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti različita područja i metodološke pristupe filmskome stilu
 2. analizirati stil pojedinog filma
 3. prepoznati i opisati različite aspekte i tipove filmskoga stila
 4. definirati ključne pojmove teorije filmskoga stila
Metode podučavanja
Predavanje, seminar (analiza i tumačenje teorijskih tekstova i ulomaka, kao i filmskih inserata uz raspravu).
Metode ocjenjivanja
Ispit iz obvezne literature. Usmeno izlaganje na temu ili pisani rad.

Obavezna literatura
 1. Bordwell, David, 1986, „Classical Hollywood Cinema: Narrational Principles and Procedures“, u: Rosen, Philip (ur.), Narrative, Apparatus, Ideology, New York: Columbia University Press, str. 17-34.
 2. Bordwell, David, 2004, „Bordwell on Bordwell: Part II – Functions of Film Style“, 16:9, vol. 2, br. 8, http://www.16-9.dk/2004-09/side11_inenglish.htm.
 3. Bordwell, David, 2008, “Art-Cinema Narration”, u: Narration in the Fiction Film, London i New York: Routledge, str. 205-233.
 4. Buckland, Warren, 2000, “All in the Mind? The Cognitive Status of Film Grammar”, u: The Cognitive Semiotics of Film, Cambridge: Cambridge University Press, str. 109-140.
 5. Carroll, Noël, 2000, „Filmska forma: u obranu funkcionalne teorije stila u individualnom filmu“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 24, str. 163-170.
 6. Genette, Gérard, 2006, „Stil i značenje“, u: Bagić, Krešimir (ur.), Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor. Suvremena francuska i frankofona stilistika, Zagreb: Naklada MD, str. 53-100 ili u: Genette, Gérard, 2002, Fikcija i dikcija, Zagreb: Ceres, str. 68-109.
 7. Goodman, Nelson, 2008, “Status stila”, u: Načini svjetotvorstva, Zagreb: Disput, str. 29-43.
 8. Grice, Henry Paul, 1987, „Logika i razgovor“, u: Miščević, Nenad i Potrč, Matjaž (ur.), Kontekst i značenje, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, str. 55-67.
 9. Kovács, András Bálint, 2007, Screening Modernism. European Art Cinema, 1950-1980, Chicago: University of Chicago Press. (poglavlja 3 i 4, str. 51-81)
 10. Metz, Christian [Mez, Kristijan], 1978, “Metodološki predlozi za analizu filma” u: Ogledi o značenju filma II, Beograd: Institut za film, str. 74-85.
 11. Šakić, Tomislav, 2013, „Igrani film između klasične i modernističke naracije“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 73-74, str. 151-167.
 12. Turković, Hrvoje, 1988, “Narativni stilovi na filmu: primitivni, klasični i modernistički”, u: Razumijevanje filma. Ogledi iz teorije filma, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, str. 225-238.
 13. Turković, Hrvoje, 1990, „Narativni stilovi“, „Stil, filmski“, „Stilizacija“, „Stilske figure“, u: Peterlić, Ante (ur.), Filmska enciklopedija 2 (L-Ž), Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, str. 211-212, 568-569, 569-570, 571.
 14. Turković, Hrvoje, 1995, „Teorija otklona“, u: Benčić, Živa i Fališevac, Dunja (ur.), Tropi i figure, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti, str. 559-584 ili Turković, Hrvoje, 2008, “Teorija stilizacije (smislene devijacije)”, u: Retoričke regulacije. Stilizacije, stilske figure i regulacija filmskog i književnog izlaganja, Zagreb: AGM, str. 17-39.
 15. Turković, Hrvoje, 2000, „Funkcija stilističkih otklona“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 24, str. 129-142.
 16. Turković, Hrvoje, 2003, „Naracija“, „Retorika“, „Stil“, „Stilizacija“, „Stilska figura“, u: Kragić, Bruno i Gilić, Nikica (ur.), Filmski leksikon, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, str. 425, 577, 646-647.
 17. Turković, Hrvoje, 2005, „Što je stil?“, u: Film: zabava, žanr, stil, Zagreb: Hrvatski filmski savez, str. 229-254.
 18. Wilson, George M., 1992, “Coherence and Transparency in Classical Narrative Film”, u: Narration in Light. Studies in Cinematic Point of View, Baltimore i London: The Johns Hopkins University Press, str. 39-61.
Dopunska literatura
 1. 2) Izborna (izabrati najmanje 2 naslova iz dva različita tematska područja): Bagić, Krešimir (ur.), 2006, Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor. Suvremena francuska i frankofona stilistika, Zagreb: Naklada MD. Bordwell, David, 2005, Figures Traced in Light. On Cinematic Staging, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. Bordwell, David, 2005, O povijesti filmskoga stila, Zagreb: Hrvatski filmski savez. Bordwell, David, 2006, The Way Hollywood Tells It. Story and Style in Modern Movies, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. Bordwell, David, 2008, Narration in the Fiction Film, London i New York: Routledge. Bordwell, David, 2008, Poetics of Cinema, New York, London: Routledge. Bordwell, David, Staiger, Janet i Thompson, Kristin, 1999, The Classical Hollywood Cinema. Film Style & Mode of Production to 1960, London: Routledge. Branigan, Edward, 2001, Narrative Comprehension and Film, London i New York: Routledge. Buckland, Warren (ur.), 1995, The Film Spectator. From Sign to Mind, Amsterdam: Amsterdam University Press. Buckland, Warren, 2000, The Cognitive Semiotics of Film, Cambridge: Cambridge University Press. Eagle, Herbert (ur.), 1981, Russian Formalist Film Theory, Michigan Slavic Publications. Elsaesser, Thomas i Buckland, Warren, 2002, Studying Contemporary American Film. A Guide to Movie Analysis, London: Arnold. Gaines, Jane M. (ur.), 1992, Classical Hollywood Narrative. The Paradigm Wars, Durham i London: Duke University Press. Gilić, Nikica (ur.), 2006, 3-2-1, kreni!: zbornik radova u povodu 70. rođendana Ante Peterlića, Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost. Gilić, Nikica i Vidačković, Zlatko (ur.), 2013, 60 godina Festivala igranoga filma u Puli i hrvatski film, Zagreb: Matica hrvatska. Gilić, Nikica, 2010, Uvod u povijest hrvatskog igranog filma, Zagreb: Leykam international. Guiraud, Pierre, 1964, Stilistika, Sarajevo: „Veselin Masleša“. Hough, Graham, 1969, Style and Stylistics, London: Routledge i Kegan Paul. Kovács, András Bálint, 2007, Screening Modernism. European Art Cinema, 1950-1980, Chicago: University of Chicago Press. Kragić, Bruno, 2012, Kasni klasični stil zvučnoga igranog filma, doktorska disertacija, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet. Metz, Christian [Mez, Kristijan], 1973, Ogledi o značenju filma I, Beograd: Institut za film. Metz, Christian [Mez, Kristijan], 1975, Jezik i kinematografski medijum, Beograd: Institut za film. Molinié, Georges, 2002, Stilistika, Zagreb: Ceres. Nowell-Smith, Geoffrey, 2008, Making Waves. New Cinemas of the 1960s, New York, London: Continuum. Perry, Ted (ur.), 2006, Masterpieces of Modernist Cinema, Bloomington: Indiana University Press. Persson, Per, 2003, Understanding Cinema. A Psychological Theory of Moving Imagery, Cambridge: Cambridge University Press. Peterlić, Ante, 2002, Studije o devet filmova, Zagreb: Hrvatski filmski savez. Peterlić, Ante, 2008, Povijest filma: rano i klasično razdoblje, Zagreb: Hrvatski filmski savez. Rosen, Philip (ur.), 1986, Narrative, Apparatus, Ideology, New York: Columbia University Press. Šakić, Tomislav, 2012, Manifestni, diskretni i radikalni modernizam u hrvatskom filmu, doktorska disertacija, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet. Thompson, Kristin, 1988, Breaking the Glass Armor. Neoformalist Film Analysis, Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Thompson, Kristin, 1999, Storytelling in the New Hollywood. Understanding Classical Narrative Technique, Cambridge, London: Harvard University Press. Turković, Hrvoje, 1985, Filmska opredjeljenja, Zagreb: Cekade. Turković, Hrvoje, 2005, Film: zabava, žanr, stil, Zagreb: Hrvatski filmski savez. Turković, Hrvoje, 2008, Retoričke regulacije. Stilizacije, stilske figure i regulacija filmskog i književnog izlaganja, Zagreb: AGM.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar