Naziv
Filozofija i psihoanaliza - seminar: Znanje, rod i seksualnost (Lacan, Foucault, Butler)
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
131761
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s problematikom seksualnosit, seksizma, rodnog identiteta u epistemologiji
Sadržaj
 1. Problem seksizma u “akademiji”. — Primjerci seksualne retorike u diskursu filozofije o spoznaji najvišeg principa ('apsolut') i u samorazumijevanju filozofije (eros i philia; filozof kao “požudni subjekt”, aspazómenos). — Seksualna obilježenost filozofije kao 'najviše spoznaje'; imenska vs. pridjevska upotreba termina 'philósophos' i pitanje rodne otvorenosti (muškarac i/ili žena)
 2. Odnos metaforičkog i doslovnog u seksualnom govoru filozofije. — Posebna vrijednost indijskog filozofskog materijala: seksizam u diskursu o najvišoj spoznaji apsoluta u upanišadama (Brhadâranyaka i Chândogya) : pojmovi kâma i vâma, muška i ženska seksualnost u filozofiji. Arhajski filozofski materijal vs. političko-povijesno porijeklo feminističke kritike filozofije 20. stoljeća.
 3. “Rat spolova” i primjerci seksizma u institucionalnim sektorima (sveučilište, politika, ekonomija). — Pretpostavka o sistemskim i strukturnim izvorima seksualnog nasilja: analiza i interpretacija pretpostavke (razgovor na temelju radnog materijala).
 4. Strukture društvenih institucija i interpersonalni odnosi: rekapitulacija i dovršenje razgovora o tematici “borba spolova” i “seksizam” u društvenim institucijama na primjerima (B. Lavinson, “Disclosure” 1994; javni izvještaji o seksualnom napastvovanju u akademskom kontekstu).
 5. Otvaranje pitanja o seksizmu u platoničkim studijima i filozofsko-povijesnim istraživanjima uopće. — Platon (Država, knj. V): kontroverza o filozofkinjama-vladaricama i “zajednici žena i djece” (analiza i interpretacija teksta).
 6. — Erotički karakter znanja i pitanje o stvarnom predmetu filozofske želje. — Rodni karakter erosa i kongroverza oko 'feminizma'.
 7. Ravnopravnost spolova i kontrola seksualnosti. — Hetero- i homoseksualnost i sublimacijska teorija spoznaje i pojava učiteljice-filozofkinje. — Erotička definicija filozofije u Državi V. i “Diotimin govor” o Erosu u dijalogu Gozba.
 8. Diotimin govor o erosu (Simpozij 198a-212e): erotička koncepcija spoznaje “apsoluta” u Gozbi i odnos prema seksualnosti u Državi V. — Autonomna vs heteronomna seksualnost: pitanje kontinuiteta i diskontinuiteta tjelesnog i duševnog. — Rezime: znanje kao želja i njezin pravi predmet.
 9. Nesvjesni karakter želje i znanja: eros i doksa kao “ljudsko stanje”. — Pozicija subjekta govora: Sokrat vs Diotima, doksa vs episteme, dijalektika vs diereza. — Metonimijska struktura želje-znanja: završna epizoda o Sokratu i Alkibijadu, pojam “agalma” (J. Lacan).
 10. Rekapitulacija (neodgovorena pitanja). — Lacanove interpretacije Simpozija: pitanje o poziciji Diotime, teza o Sokratu kao nosiocu diskursa analitičara vs teza o Sokratu kao “phallogocentriku” (l. Irigaray). — Prikaz koncepcije “četiriju diskursa” Jacquesa Lacana. — Diskusija.
 11. Dopuna: socijalno-teorijsko značenje teorije o “četiri diskursa”, odnos označitelj-subjekt, privilegirano mjesto “diskursa gospodara” (ontogenetsko i filogenetsko porijeklo) i “diskurs analitičara” kao Lacanova alternativa re-volucijskom ponavljanju društvenih odnosa.
 12. Izlaganje: Michel Foucault: historija seksualnosti kao “volja za znanjem” i funkcija diskursa.
 13. Rekapitulacija i diskusija: teorije diskursa i seksualnosti Lacan-Foucault. — Izlaganje: teorija o performativnom karakteru rodnog identiteta (J. Butler)
 14. Završna diskusija: PLaton, Lacan
 15. Završna diskusija: Foucault, Butler

Ishodi učenja
 1. upoznavanje s tematiko seksualnosti i znanja
 2. Osvještavanje problema seksiszma u akademiji
 3. poznavanje tredicionalne tematike erosa, seksualnosti i znanja
 4. Primjena na suvremene društvene fenomene
Metode podučavanja
izlaganje, razgovor
Metode ocjenjivanja
pismeni isvještaji o tematskim cjelinama, završni seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Platon, Država, Zagreb: FPN, 1976 Platon, Simpozij, Zagreb: Demetra 2001
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar