Naziv
Filozofija jezika I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51269
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s povijesnim pregledom i razvojem ideja u okviru filozofije jezika, kritički promatrati najznačajnije teorije jezičnih fenomena od antike do danas. Uspostaviti odnos između tema značajnih za filozofiju jezika od Platonovih istraživanja do 21. stoljeća.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje i pregled kolegija, literature i obveza
 2. Porijeklo i razvoj jezika. Monogenetska hipoteza o razvoju jezika
 3. Povijesni pregled filozofije jezika
 4. Značenje i jezični znak
 5. Platonova teorija jezika – dijalozi Kratil, Fedar i Teetet
 6. Aristotel: Kategorije
 7. Leibniz i univerzalni jezik
 8. Rousseau i porijeklo jezika
 9. Hegel i jezik kao djelo misli
 10. Ferdinand de Saussure i strukturalizam u lingvistici
 11. Sapir-Whorfova hipoteza
 12. Jakobson: Temelji jezika
 13. Hermeneutika
 14. Freud i Merleau-Ponty: jezik nesvjesnog
 15. Završna rasprava i napomene

Ishodi učenja
 1. Upoznati se s povijesnim pregledom i razvojem ideja u okviru filozofije jezika.
 2. Kritički promatrati najznačajnije teorije jezičnih fenomena od antike do danas.
 3. Uspostaviti odnos između tema značajnih za filozofiju jezika od Platonovih istraživanja do 21. stoljeća.
Metode podučavanja
predavanja, diskusije, interaktivne i participativne metode rada
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Cameron, M., Hill, B., Stainton, R. J. (Eds.) ‘Sourcebook in the History of Philosophy of Language’. Springer 2017.
Dopunska literatura
 1. Aristotel (1989.) O tumačenju. Latina et Graeca, Zagreb
 2. Freud, S. (2000.), Predavanja za Uvod u psihoanalizu, Stari grad, Zagreb.
 3. Jakobson, R., Halle, M. (1988.), Temelji jezika, Globus, Zagreb.
 4. Lyons, J. (1968.) An introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge University Press, Cambridge.
 5. Merleau-Ponty, M. (1978.), Fenomenologija percepcije, Veselin Masleša, Sarajevo.
 6. Platon (1979.), Fileb i Teetet, Naprijed, Zagreb.
 7. Platon (1976.), Kratil, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 8. Rousseau, J. J. (2006.) Ogled o podrijetlu jezika. Demetra, Zagreb.
 9. Saussure de, F. (2000.), Tečaj opće lingvistike, ArTresor i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.
 10. Škiljan, D. (1992.), Dijalog a antikom: eseji iz antičke lingvistike, Latina et Graeca, Zagreb.
 11. Mantzavinos, C., “Hermeneutics”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.),

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar