Naziv
Filozofija politike - seminar: Sloboda i jednakost u Rousseauovoj filozofiji politike
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
145596
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Rekonstruirati i kritički analizirati Rousseauove doprinose modernoj i suvremenoj filozofiji politike te demokratskoj političkoj kulturi . Riječ je o utvrđivanju i raščlambi sljedećih Rousseauovih temeljnih uvida: a) vizionarskoj dijagnozi rascijepljenog i otuđenog identiteta modernog čovjeka; b) kritici liberalnog shvaćanja jednakosti i slobode, odnosno uvidu da je sloboda nerazlučiva od socijalnih osnova slobode, među koje spada i približna društvena jednakost; c) ideji pučke ili narodne suverenosti te kritici predstavničke demokracije; d) s pedagoškim, političkim i naturalističkim emancipacijskim projektom Rousseau kritizira instrumentalni razum i subjektiviranje izvedeno na dominaciji nad samim sobom, drugim čovjekom i prirodom te zagovara subjektiviranje utemeljeno na priznanju i harmoniji. Posebno se ističe Rousseauov utjecaj na francusku revoluciju i posredno na socijalistički pokret.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje Sloboda i jednakost u Rousseauovoj filozofiji politike i dogovor o načinu rada
 2. Rasprava o porijeklu i osnov. nejednakosti među ljudima (ROPN.), Posveta i Rousseauov Predgovor, str. 15-28
 3. Rousseauovo prirodno stanje i stanje ljudske prirode ((ROPN..), I. dio, str. 31-50
 4. Privatno vlasništvo, društvene nejednakosti i moralna korumpiranost civiliz. II. str. 51-58.
 5. Sloboda i jednakost u nelegitimnim političkim porecima (ROPN.) II. dio, str. 59-71.
 6. Društveni ugovor (DU) I.dio, pog. I - V. str. pravednost i korisnost u politič. zajed. 91-100.
 7. DU, I. dio, pog. VI- IX. o dru. sporazumu, suverenu, stvarnom vlasništvu, str. 100-106
 8. DU, II. dio. pog. I-V. Suverenost opće i općenite volje, str. 107-114
 9. DU, II. dio, pog. VI- VII. O zakonu i zakonodavcu, str. 114.-118.
 10. DU, II. dio, pog. VIII.-XII. O narodu i sustavima zakonodavstva, str. 119-125
 11. DU, III. dio, pog. I-III. O vladavini i načelu što tvori razne oblike vladavine, str. 126-133
 12. DU, III. dio, pog. IV-XI. demokracija, aristokracija, monarhija, mješovite vl. str. 133-146.
 13. DU, III. dio, pog. XII-XVIII, Održavanje suv. vlasti, pol.volja nije prenosiva, str. 146-153.
 14. DU, IV. dio, pog. I-XI. O neuništivosti opće i općenite volje i građ. religiji, str. 154-175.
 15. Završna rasprava o Rousseauovoj filozofiji politike. Sinteza seminarskog rada.

Ishodi učenja
 1. Upoznati i analizirati Rousseauovu argumentacijsku strategiiju u vizionarskoj dijagnozi rascijepljenog i otuđenog identiteta modernog čovjeka;
 2. Na temelju Rousseauove kritike liberalnog shvaćanja jednakosti i slobode, odnosno uvidu da je sloboda nerazlučiva od socijalnih osnova slobode, među koje spada i približna društvena jednakost, pokazati, upoznati i usvojiti supstancijalnu vezanost vrednota slobode i jednakosti
 3. Analizirati i vrednotvati Rousseauovu ideju pučke ili narodne suverenosti
 4. Analizirati i vrednovati Rousseauova argumente u kritici predstavničke demokracije;
 5. Upoznati i kritički vrednvati Rousseauove argumente u njegovom pedagoškom, političkom i naturalističkom emancipacijskom projektu. Rousseau kritizira instrumentalni razum i subjektiviranje izvedeno na dominaciji nad samim sobom, drugim čovjekom i prirodom
 6. Razmotriti i vrednovati Rousseauovu kritiku instrumentalnog razuma i subjektiviranja izvedenog na dominaciji nad samim sobom, drugim čovjekom i prirodom a što karakterizira otuđenost egzistencije modernog čovjeka
 7. Analizirati i vrednovati Rousseauov utjecaj na francusku revoluciju i posredno na socijalistički pokret.
Metode podučavanja
predavanje, uvodna izlaganja studenata, rasprave i dijalog
Metode ocjenjivanja
Redovitost pohađanje seminara, sudjelovanje u raspravama, kvaliteta uvodno izlaganja i/ili pisanog uradka.

Obavezna literatura
 1. J. J. Rousseau, Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima; Društveni ugovor, Školska knjiga, Zagreb 1978.
 2. J. J. Rousseau, Politički spisi, Informator/FPZ, Zagreb 1993.
Dopunska literatura
 1. Rousseau, Ispovijesti I i II., Matica hrvatska, Zagreb 1982
 2. Rousseau, Rasprava o znanosti i umjetnosti, u: Politička misao, god. XVI, br. 1, Zagreb 1979.
 3. Rousseau, Sanjarije samotnog šetača, Matica hrvatska, Zagreb, 1997.
 4. Rousseau, Emil ili o vaspitanju, Biblioteka:Um i srce, Valjevo/Beograd, 1989.
 5. Cassirer, Ernst, Problem Jean-Jacques Rousseau, Disput, Zagreb 2012
 6. Lalović Dragutin, Mogućnosti političkoga, Disput, Zagreb 2006.
 7. Filozofska istraživanja(2014),Vol. 34. No.1-2.(133-134), Priroda-društvo- politika: Rousseau
 8. Dent, Nicholas, Rousseau, Routledge, London, 2005.
 9. Riley, Patrick(ed.), Cambridge Companion to Rousseau, C.U.P. Cambridge 2001.
 10. Cohen, Joshua, Rousseau: A Free Community of Equals, O.U.P., Oxford 2010.
 11. Shklar, Judith, Freedom and Independence, Cambridge University Press, Cambridge 1976.
 12. Wokler, Robert, Rousseau, O.U.P., Oxford 1995

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar