Naziv
Filozofija religije
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51279
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznavanje studenata s filozofijskom poddisciplinom filozofijom religije i njezinim temeljnim pojmovima i postulatima, odnosno s pitanjem kako filozofija misli boga u suprotnosti s objavljenom religijom i teologijom. Filozofija religije razvija apstraktno mišljenje potrebno za dolazak do najviših sfera mišljenja, osobito unutar filozofije idealizma i filozofije egzistencije na kojima je, stoga, ovdje težište. Kolegij je podijeljen u dvije temeljne cjeline. Prva pruža temelje u metafizičkim argumentima Božje egzistencije koji su neophodni za razumijevanje filozofije religije koja, kao druga cjelina, nastupa kao kritička svijest o objavljenoj (institucionaliziranoj) religiji te samim metafizičkim i teološkim dokazima. Cilj je kolegija pružiti studentima uvid u filozofijsko razmatranje religije kao najviše duhovne i apstraktne svijesti koja mišljenje »podiže« na najvišu spekulativnu razinu, ali i prikazati kritiku religije iz samog filozofijskog temelja čime se religija pokazuje kao filozofski predmet i time razvija kritička svijest prema institucionaliziranim religijskim dogmama. Ključan je segment kolegija uvidjeti razliku u mišljenju boga između filozofije i teologije, odnosno religije čime se pokazuje da je filozofija religije najizravnija, najsuptilnija i time najznačajnija kritika religijske svijesti budući da boga misli pojmovno, čime on postaje filozofijskim predmetom. Zbog opsega i složenosti materije ispitna je literatura koncipirana tako da se iz svakog segmenta (knjige) određuje manji dio dovoljan za razumijevanje temeljne problematike pojedinog segmenta filozofije religije koji se obrađuje.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje s temeljnim pojmovima. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem predavanja, literaturom, načinom rada i strukturom ispita.
 2. Akvinčevi metafizički dokazi o Božjoj egzistenciji
 3. Descartesova nužnost drugobitka Boga
 4. Spinozin panteizam: supstancija, atributi, modusi
 5. Hegelova filozofija religije: apsolutni duh
 6. Hegelova filozofija religije: bog kao pojam
 7. Feuerbachovo religijsko »moći pojesti Boga«
 8. Schopenhauerov religijski asketizam
 9. Schopenhauerov pesimizam
 10. Nietzscheovo »ubojstvo« Boga
 11. Jaspersova filozofska vjera
 12. Heideggerova kritika ontičkog »umire Se«
 13. Heideggerov ontološki bitak-pri-smrti
 14. Završno predavanje
 15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva s ispitnim pitanjima

Ishodi učenja
 1. kritički promišljati fenomen religije
 2. moći razlikovati filozofiju religije od metafizike i religijske filozofije
 3. steći uvid u principe vjere kao uzdizanja do transcendencije
 4. razlikovati filozofski od teološkog razumijevanja boga
 5. razviti apstraktan način mišljenja
Metode podučavanja
predavanje s diskusijom
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit koncipiran tako da student/ica postavlja sebi dva pitanja iz ispitne literature, a nastavnik jedno

Obavezna literatura
 1. Toma Akvinski, Izabrano djelo, Globus. Zagreb 2005. (dio)
 2. Descartes, René, Razmišljanja o prvoj filozofiji, Zagreb 1993. (III. i IV. razmišljanje, str. 66 – 121)
 3. Spinoza, Benedikt, Etika, Demetra, Zagreb 2000. (14. poučaka, str. 4 – 25).
 4. Hegel, G. W. F, Predavanja o filozofiji religije, I., Breza, Zagreb 2009. (Uvod., str. 23 – 45)
 5. Feuerbach, Ludwig, Predavanja o suštini religije, Beogradski izdavački zavod, Beograd 1974. (10. i 11. predavanje)
 6. Schopenhauer, Arthur, Svet kao volja i predstava, Grafos. Beograd 1981., IV. knjiga (od 65. pasusa, odnosno str. 125 – 193)
 7. Nietzsche, Friedrich, Radosna znanost, Demetra. Zagreb 2003.
 8. Jaspers, Karl, Filozofska vjera, Breza, Zagreb 2011. (Prvo predavanje, str. 9 – 21)
 9. Heidegger, Martin, Bitak i vrijeme, Naprijed, Zagreb 1985. (Drugi odsjek, prvo poglavlje)
Dopunska literatura
 1. Fischer, Peter, Filozofija religije, Breza, Zagreb 2010.
 2. Welte, Bernhard, Filozofija religije, Matica Hrvatska, Zagreb 2016.
 3. Pavić, Željko, Arhonti bitka: pokus filozofije vjere, Ex libris; Synopsis, Rijeka – Sarajevo 2009. (za uvid u Jaspersa i Heideggera).
 4. Thompson, Mel, Filozofija religije, Faber & Zgombić plus, Zagreb 2003.
 5. Fischer, Norbert, Čovjek traži Boga: filozofski pristup, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2001
 6. Davies, Brian, Uvod u filozofiju religije, Hrvatski studiji, Zagreb 1998.
 7. Quinn, Patrick, Filozofija religije od A do Ž, Naklada Jurčić, Zagreb 2008.
 8. Hans Küng, Postoji li Bog?, Ex libris, Rijeka 2006.
 9. Fink, Eugen, Nietzscheova filozofija, Centar za kulturnu djelatnost. Zagreb 1981
 10. Lozar, Janko, Nietzsche and Heidegger, Synthesis philosophica, 23(2008)1, str. 121-133. (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=48788)
 11. Lozar, Janko, Nietzsche kroz nihilizam, Breza. Zagreb 2017
 12. Sunajko, Goran, Metafizika i suverenost, HFD. Zagreb 2015 (za Tomu Akvinskoga, Descartesa i Spinozu)

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar