Naziv
Fonetika i fonologija suvremenoga njemačkoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
52474
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Naučiti razlikovati fonetsku i fonološku razinu jezika
Osposobiti studente da znaju opisati artikulaciju njemačkih glasovai razliku između artikulacije njemačkih i hrvatskih glasova
Osposobiti studente da znaju praktično primijeniti specifičnosti njemačke fonologije
Sadržaj
 1. Uvod u fonetiku
 2. Artikulacijski organi
 3. Artikulacija konsonanata
 4. Artikulacija vokala
 5. Akustička fonetika
 6. Perceptivna fonetika
 7. Uvod u fonologiju
 8. Razlikovna obilježja, fonem, alofon
 9. Segmentalna fonologija
 10. Autosegmentalna fonologija - slog
 11. Metrička fonologija - akcent, riječ, rečenica
 12. Transkripcija I
 13. Transkripcija II
 14. Pismovni sustavi
 15. Intonacija

Ishodi učenja
 1. Razlikovati pojmove fonetike i fonologije
 2. Definirati i opisati artikulacijske organe
 3. Opisati tri najvažnije faze artikulacijskog procesa
 4. Moći pravilno artikulirati njemačke konsonante i znati eksplicitno objasniti artikulaciju
 5. Moći pravilno artikulirati njemačke vokale i znati eksplicitno objasniti artikulaciju
 6. Definirati osnovne pojmove akustičke fonetike (nastanak glasa, prijenos glasa)
 7. Definirati osnovne pojmove perceptivne fonetike (rad organa sluha, obrada u mozgu)
 8. Opisati i razlikovati glavne fonološke pojmove - fonem, alofon
 9. Primijeniti glavna načela segmentalne fonologije - distinktivna obilježja
 10. Primijeniti glavna načela autosegmentalne fonologije - slog
 11. Dijeliti riječi na slogove prema različtim fonološkim modelima
 12. Primijeniti glavna načela metričke fonologije - naglasak u riječi i rečenici
 13. Praktično odrediti mjesto akcenta u njemačkim riječima
Metode podučavanja
Predavanje
Metode ocjenjivanja
Dva kolokvija tijekom semestra ili pismeni ispit
Usmeni ispit moguć za studente s posebnim potrebama

Obavezna literatura
 1. Maja Anđel (2014.): Kompendium der Phonetik und Phonologie, Zagreb: FF Press
Dopunska literatura
 1. Bernd Pompino-Marschall (2009.): Einführung in die Phonologie, de Gruyter

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar