Naziv
Fonetika i fonologija talijanskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
36053
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija upoznavanje fonološkog sustava talijanskog jezika, napose onih segmenata u kojima se razlikuje od hrvatskoga.
Sadržaj
 1. fonologija glasa
 2. konsonantizam
 3. vokalizam
 4. fonologija riječi
 5. minimalni parovi
 6. dvoglasi i troglasi
 7. alofoni
 8. slog i naglasak
 9. glavne karakteristike talijanskog naglaska
 10. regionalne izgovorne varijante
 11. glavne tendencije u izgovoru talijanskog suvremenog jezika
 12. glavne vrste izgovora u talijanskom suvremenom jeziku
 13. Kolegij je podijeljen u tri modula: uvod u fonetiku i fonologiju: definicija jezika i govora, glavne odrednice te definicije, određenje predmeta proučavanja fonetike i fonologije (odnos između fonema i njihovih glasničkih ostvarenja);
 14. talijanska fonologija: fonologija glasa, prikazi konsonantizma i vokalizma, fonologija riječi, minimalni parovi, geminate, alofoni, prozodija, završni sljedovi, slog, mjesto naglaska, fonologija izričaja;
 15. fonološki sustavi talijanskog i hrvatskog jezika, te važnije regionalne karakteristike sustava u odnosu na standard.

Ishodi učenja
 1. razmjenjivati osnovne informacije, ideje, probleme i rješenje sa stručnim i s nestručnim/laičkim osobama o općim fonetskim i fonološkim pojmovima (fonetika, fonologija, glas, slog, fonetska riječ, fonem, alofon, minimalni parovi, prozodija, konture)
 2. opisati i objasniti fonološki inventar talijanskog jezika (konsonantizma i vokalizma) s artikulacijskog i akustičkog stajališta.
 3. pravilno izgovoriti glasove koji se razlikuju od hrvatskih (geminate, otvorene i zatvorene samoglasnike).
 4. pravilno intonirati razne vrste rečenica (upitne, izjavne, usklične: uzlazna, silazna, uzlazno-silazna kontura).
 5. analizirati i izdvojiti najvažnije karakteristike regionalnih varijanti u odnosu na standard te najvažnije tendencije u razvoju talijanskog fonološkog sustava.
Metode podučavanja
Predavačka, interpretacijsko-analitička, problemsko-stvaralačka
Metode ocjenjivanja
usmeni i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Muljačić, Žarko: Opća fonologija i fonologija suvremenoga talijanskog jezika, Zagreb 1972.
 2. Jernej, Josip: Fonetica italiana e nozioni di metrica, Zagreb 1977.
 3. Dardano, Maurizio & Pietro Trifone: Grammatica italiana con nozioni di metrica, (poglavlje "Fonologia"), Bologna 1989.
 4. 5. Canepari, Luciano: Dizionario di pronuncia italiana, Zanichelli, 2009
Dopunska literatura
 1. Tekavčić, Pavao: Grammatica storica dell'italiano, vol. 1 Fonetica, Bologna, il Mulino 1972
 2. Nespor, Marina: Fonologia, Bologna, Il Mulino 1993
 3. Canepari, Luciano: Manuale di pronuncia italiana, Bologna, Zanicchelli 2004

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar